Allmänna utskottet

Allmänna utskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

• Övergripande ledning och styrning
• Kommunens engagemang i kommunalförbund mm
• Styrning och uppsikt över kommunens bolag
• Övergripande ansvar för kommunens ekonomi
• Information, marknadsföring och PR
• Risk- och sårbarhetsfrågor
• Säkerhetssamordning
• Upphandlingsfrågor
• Kollektivtrafikfrågor
• Fysisk planering
• Miljöstrategiska frågor
• Näringslivsfrågor
• Turism
• Landsbygdsutveckling
• Infrastrukturfrågor
• Upphandling av skolskjuts och färdtjänst
• Fastighetsförvaltning
• Trafiksäkerhet
• Renhållning
• Gata och VA
• Fjärrvärme
• Parker och grönytor
• Allmänkultur
• Bibliotek
• Kulturskola
• Fritid inkl. alla föreningsbidrag
• Lotteritillstånd
• Folkhälsa
• Brottsförebyggande rådet
• Kost
• Bostadsanpassning
• Färdtjänst
• Tillstånd till automatspel

Till allmänna utskottet hänförs även frågor som naturligt inte handhas av annat utskott.

Politiker i allmänna utskottet

Driton Bilalli (S), ordförande, Tranemo, driton.bilalli@tranemo.se 
Niklas Gardewik (M), 1e vice ordförande, Limmared, niklas.gardewik@tranemo.se
Lennart Haglund (C), 2: vice ordförande, Tranemo, lennart.haglund@tranemo.se

 


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 24 maj 2024