Allmänna utskottet

Allmänna utskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

 • Övergripande ledning och styrning
 • Kommunens engagemang i kommunalförbund mm
 • Styrning och uppsikt över kommunens bolag
 • Övergripande ansvar för kommunens ekonomi
 • Information, marknadsföring och PR
 • Risk- och sårbarhetsfrågor
 • Säkerhetssamordning
 • Upphandlingsfrågor
 • Kollektivtrafikfrågor
 • Fysisk planering
 • Miljöstrategiska frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Turism
 • Landsbygdsutveckling
 • Infrastrukturfrågor
 • Upphandling av skolskjuts och färdtjänst
 • Fastighetsförvaltning
 • Trafiksäkerhet
 • Renhållning
 • Gata och VA
 • Fjärrvärme
 • Parker och grönytor

Allmänna utskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Allmänna utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Politiker i allmänna utskottet

Driton Bilalli (S), ordförande, Tranemo, driton.bilalli@tranemo.se 
Niklas Gardewik (M), 1e vice ordförande, Limmared, niklas.gardewik@fv.tranemo.se
Lennart Haglund (C), 2: vice ordförande, Tranemo, lennart.haglund@tranemo.se

 


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 22 december 2022