Allmänna utskottet

Allmänna utskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskottTony Hansen, Eva-Karin Haglund och Lennart Haglund.

 • Övergripande ledning och styrning
 • Kommunens engagemang i kommunalförbund mm
 • Styrning och uppsikt över kommunens bolag
 • Övergripande ansvar för kommunens ekonomi
 • Information, marknadsföring och PR
 • Risk- och sårbarhetsfrågor
 • Säkerhetssamordning
 • Upphandlingsfrågor
 • Kollektivtrafikfrågor
 • Fysisk planering
 • Miljöstrategiska frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Turism
 • Landsbygdsutveckling
 • Infrastrukturfrågor
 • Upphandling av skolskjuts och färdtjänst
 • Fastighetsförvaltning
 • Trafiksäkerhet
 • Renhållning
 • Gata och VA
 • Fjärrvärme
 • Parker och grönytor

Allmänna utskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Allmänna utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Politiker i allmänna utskottet

Tony Hansen (S), ordförande, Uddebo
076-643 07 80

Lennart Haglund (C), 1: vice ordförande, Nittorp
0731-483118

Eva-Karin Haglund (S), 2:e vice ordförande, Länghem
0325-404 61


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 11 november 2020