Allmänna utskottet

Allmänna utskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun:

Lennart Haglund, Anders Brolin och Eva-Karin Haglund

 • Övergripande ledning och styrning
 • Kommunens engagemang i kommunalförbund mm
 • Styrning och uppsikt över kommunens bolag
 • Övergripande ansvar för kommunens ekonomi
 • Information, marknadsföring och PR
 • Risk- och sårbarhetsfrågor
 • Säkerhetssamordning
 • Upphandlingsfrågor
 • Kollektivtrafikfrågor
 • Fysisk planering
 • Miljöstrategiska frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Turism
 • Landsbygdsutveckling
 • Infrastrukturfrågor
 • Upphandling av skolskjuts och färdtjänst
 • Fastighetsförvaltning
 • Trafiksäkerhet
 • Renhållning
 • Gata och VA
 • Fjärrvärme
 • Parker och grönytor

Allmänna utskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Allmänna utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Politiker i allmänna utskottet

Anders Brolin (S), ordförande, Dalstorp, anders.brolin@tranemo.se

Lennart Haglund (C), 1: vice ordförande, Tranemo, lennart.haglund@fv.tranemo.se

Eva-Karin Haglund (S), 2:e vice ordförande, Länghem, eva-karin.haglund@fv.tranemo.se


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 12 juli 2021