Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är ”kommunens regering” och har 13 ledamöter i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet i kommunen (verkställande nivå) efter vad kommunfullmäktige har beslutat. Med andra ord ansvarar kommunstyrelsen för vad som ska göras.

Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen. Varje parti, inom blocken (samarbetande partier) bestämmer själva vilka av sina representanter som ska sitta i kommunstyrelsen när blocket fått sina platser tilldelade. Det är därför det händer att ett parti som inte fått tillräckligt med egna röster ändå, via blockbildning, kan få tilldelat sig en plats.

Undersidor

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Politiker

1 januari 2019 är platserna i kommunstyrelsen fördelade på följande vis: Socialdemokraterna 4 platser Centerpartiet 3 platser Moderaterna 2 platser Miljöpartiet 1 plats Kristdemokraterna 1 plats Sverigedemokraterna 1 plats Vänsterpartiet 1 plats Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna utgör tillsammans den styrande majoriteten i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens presidium Driton Bilalli (S), ordförande, driton.bilalli@tranemo.se Lennart Haglund (C), 1:e…

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun: Övergripande ledning och styrning Kommunens engagemang i kommunalförbund mm Styrning och uppsikt över kommunens bolag Övergripande ansvar för kommunens ekonomi Information, marknadsföring och PR Risk- och sårbarhetsfrågor Säkerhetssamordning Upphandlingsfrågor Kollektivtrafikfrågor Fysisk planering Miljöstrategiska frågor Näringslivsfrågor Turism Landsbygdsutveckling Infrastrukturfrågor Upphandling av skolskjuts och färdtjänst Fastighetsförvaltning Trafiksäkerhet…

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Budgetsutskottet

Budgetutskottet har till huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget och lämna förslag till budget till kommunstyrelsen. Budgetutskottet ska också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. Budgetutskottet består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens presidium. Politiker i budgetutskottet Driton Bilalli (S), ordförande, driton.bilalli@fv.tranemo.se…

Caroline Bergmann (MP), Rose Torkelsson (S) och Cecilia Valbrant (C)

Lärandeutskottet

Lärandeutskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun: Förskola och skolbarnomsorg Grundskola Gymnasium Elevhälsa Vuxenutbildning Särskola och träningsskola Lärandeutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Bildningsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten. Politiker i lärandeutskottet Rose Torkelsson (S), ordförande, Limmared, mobilnummer: 0766-430 673, rose.torkelsson@fv.tranemo.se Cecilia Lööf…

Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet beslutar/bereder  bland annat följande frågor i Tranemo kommun: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Omsorg om funktionsnedsatta Kommunal hälso- och sjukvård Rehabilitering Socialpsykiatri Bostadsanpassning Färdtjänst, regelverk och tillämpning Trygghetslarm Omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Omsorgsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten. Vill du komma i kontakt…

dator på ett skrivbord.

Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio till tolv tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden. 2022 Sammanträde Kallelse Handlingar Protokoll 17 januari kl 13.00 Kallelse Handlingar Protokoll 28…