Folkhälsa

Stilla din nyfikenhet  Vad är folkhälsa

Vill du veta lite mer om vad folkhälsa är så kika in på en film här

Tranemo kommuns folkhälsoarbete

Kommunens folkhälsoarbete sker i samverkan med Västra Götalandsregionen. Det gemensamma folkhälsoarbetet utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation”

Folkhälsan i Tranemo likt i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den bättre. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.

Insatser för folkhälsan ska vara effektiva både hälsomässigt och ekonomiskt. Insatserna ska också bidra till ökad jämlikhet i hälsa. Hälsoekonomiska analyser ger oss stöd i att bedöma vilka insatser (Folkhälsomyndigheten 2021)

Övergripande resultaten i 2021 års rapportering från Folkhälsomyndigheten:

  • Det finns en social gradient i hälsa som innebär att människors hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Resultaten tyder på att den sociala gradienten har vuxit under de senaste tio åren, framför allt när det gäller olika mått på dödlighet. Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildning.
  • Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer med högst förgymnasial utbildning.
  • Skillnaderna ökar också när det gäller andel elever som har behörighet till gymnasiet beroende på föräldrars utbildningsnivå, vilket riskerar att öka ojämlikheten i hälsa i framtiden. (Folkhälsomyndigheten 2020)

Här kan du följa folkhälsans utveckling

 

Undersidor

Placeholder

Aktuellt Folkhälsa

  Enkla råd om livet på nätet för dig som är viktig vuxen ECPATS stödlinje för barn och unga - gällande kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. MIND - för psykisk hälsa, har upprättat en telefonlinje för äldre Du kan vara en ovärderlig tillgång för din omgivning på många sätt - hjälp både…

Flygbild över höghus vid Tranemosjön

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete Trygg och Säker kommun (TSK) i Tranemo kommun har som främsta uppgift att organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Syftet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tranemo kommun är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i Tranemo…

En skateboard

Barn och unga

Facebook Ung i Tranemo Är du 12-19 år och gillar att hitta på saker? Gå då in på Facebook och sök på Ung i Tranemo och gilla. Då får du reda på aktiviteter som händer i kommunen.

Sök folkhälsobidrag

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar och privatpersoner har möjlighet att söka detta bidrag. Folkhälsomedlet ska innebära start av projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs…

en man och en kvinna

Alkohol- och drogförebyggande arbete

  ANDTS - står för frågor kring Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Några av de områden som vid bruk och missbruk kan ge negativa konsekvenser för vår hälsa och välbefinnande. Här under samlas flikar med information och länkar om du vill veta mer. ÖVERGRIPANDE I CAN:s årliga rapporter om skolelevers ANDT-vanor har vi under…

Skor i höstlöv

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Ett folkhälsoarbete kan utföras med förebyggande insatser, då reduceras riskfaktorer dvs det som kan orsaka sämre hälsa. Ett folkhälsoarbete kan också utföras med ett hälsofrämjande perspektiv, då framhävs de frisk- och skyddsfaktorer som kan stärka en god hälsa. Ofta överlappar…