Folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet i olika befolkningsgrupper. En god folkhälsa ska inte bara vara så god som möjligt utan också så jämlikt fördelad som möjligt. När vi pratar individnivå pratar vi om hälsa. Motsvarande begrepp på befolkningsnivå är folkhälsa.

Känslan av att må bra och att vara vid god hälsa är subjektivt och kan inte bestämmas av någon annan part. Att må bra värderas högt hos varje individ och detta är också viktigt för samhällets utveckling och välfärd.

Hälsa är: ”Den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena sidan, förverkliga sina mål och tillfredsställa sina behov och, å andra sidan, förändra eller hantera sin omgivning. Hälsa ska således betraktas som en resurs i det dagliga livet, inte som livets mål; det är ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga resurser såväl som fysisk kapacitet” (WHO 1984). Denna definition kan kompletteras med: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO 1948)

Bestämningsfaktorer för hälsa

Folkhälsoarbete handlar till stor del om att bidra till att skapa förutsättningar för människor att kunna känna makt över sin hälsa, att kunna påverka sin livssituation. Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar med varandra. Att arbeta med folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället. Folkhälsoarbete sker genom att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

För mer info:   Vad är folkhälsa

 

Undersidor

Placeholder

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Ett folkhälsoarbete kan utföras med förebyggande insatser, då reduceras riskfaktorer dvs det som kan orsaka sämre hälsa. Ett folkhälsoarbete kan också utföras med ett hälsofrämjande perspektiv, då framhävs de frisk- och skyddsfaktorer som kan stärka en god hälsa. Ofta överlappar…

Placeholder

Aktuellt Folkhälsa

December 2021 Årets resultat från Hälsa på lika villkor 2021, Västra Götaland är nu publicerat.  Snabbfakta om nationella folkhälsoenkäten 2021 I Västra Götaland skickades enkäten ut till 24 000 personer i åldern 16–84 år. Av dem svarade 10 616 personer (44%). Syftet är att visa hur befolkningen mår och följa förändringen över tid Resultatet presenteras…

En skateboard

Barn och unga

Facebook Ung i Tranemo Är du 12-19 år och gillar att hitta på saker? Gå då in på Facebook och sök på Ung i Tranemo och gilla. Då får du reda på aktiviteter som händer i kommunen.

Flygbild över höghus vid Tranemosjön

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete Trygg och Säker kommun (TSK) i Tranemo kommun har som främsta uppgift att organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Syftet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tranemo kommun är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i Tranemo…

Vattenskidåkare

Sök folkhälsobidrag

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar och privatpersoner har möjlighet att söka detta bidrag. Folkhälsomedel ska bidra till projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen…

en man och en kvinna

Alkohol- och drogförebyggande arbete

  ANDTS - står för frågor kring Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Några av de områden som vid bruk och missbruk kan ge negativa konsekvenser för vår hälsa och välbefinnande. Här under samlas flikar med information och länkar om du vill veta mer. ÖVERGRIPANDE I CAN:s årliga rapporter om skolelevers ANDT-vanor har vi under…