Anhörigstöd

Anhörig är en person som hjälper, stödjer eller ger omsorg till någon i sin närhet till exempelvis sin  förälder, make/maka,  barn eller en vän/bekant. Din närstående kan behöva hjälp och stöd av olika anledningar t.ex. :

 • Har en medfödd eller förvärvad fysisk, psykisk, kognitiv skada eller funktionsnedsättning.
 • Psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning.
 • Har ett beroendeproblematik med alkohol, droger, spelmissbruk eller annat missbruk.
 • Är en äldre sjuk person med t.ex. nedsatt förflyttningsförmåga, nedsatt minne med eller utan demensdiagnos bland annat.

Anhörigstöd är till för dig som är anhörig till någon som behöver stöd och hjälp för att klara av sin vardag delvis eller helt.

De flesta av oss ser det som självklart att vårda/stödja en närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Det ger glädje och tillfredställelse att hjälpa en annan människa, men ibland kan det ändå vackla, man kan känna oro, förtvivlan och ilska i sin anhörigsituation. Att brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till är inte heller ovanligt. Det är då man ska ha möjlighet till stöd och tid för egen del.

Du som anhörigvårdare är värdefull både för den du stöttar och kommunen. Därför vill vi också måna om dig och erbjuda stöd när du känner att du behöver få stöttning och ”ladda batterierna”.

Ta kontakt med Fatima Saidy om du har en fundering eller frågor om anhörigstöd i Tranemo kommun.

Fatima når du tisdag – fredag kl. 9.00 – 10.00 på telefon 0766-43 09 78.

Stöd till dig som anhörig

För dig som anhörig eller närstående finns det flera olika former av stöd. Några kräver biståndsbeslut.

Stöd till alla som önskar:

 • träffar
 • föreläsningar
 • samtal
 • anhöriggrupper
 • anhörigvårdarkort

Mer om dessa stöd får du av vår anhörigsamordnare.

Stöd där det behövs:

 • avlösning i hemmet
 • dagverksamhet
 • korttidsplats
 • växelvård

Mer information om dessa stöd kan du få av en biståndshandläggare där den enskilde också ansöker om stödet.

Syfte

Syftet med anhörigstöd är att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos de anhöriga.

Psykisk ohälsa med eller utan beroendeproblematik

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa med eller utan missbruksproblematik är inte så lätt. Många anhöriga beskriver att det känns jobbigt, tungt och frustrerande. Det sätter den anhörige i en svår balansgång, och som anhörig slits man mellan sin kärlek till sin närstående som mår psykiskt dåligt/missbrukar, och frustrationen över att känna sig handlingsförlamad, då man inte kan hjälpa sin närstående ut ur sin ohälsa.

Höstens träffar 2024
14 augusti kl.18-20.15
10 september kl.18.00-20.15
8 oktober kl.18.00-20.15
12 november kl.18.00-20.15
10 december kl.18.00-20.15

Plats: Centrum för ung och vuxen, Solgårdsgatan 2 Tranemo

Avlösning i hemmet

Kommunen erbjuder kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörigvårdare. Stödet omfattar upp till 12 timmars avlösning per månad. Rätt till avlösning har den som i hemmet vårdar en närstående som inte kan lämnas ensam under längre stunder än 1 timme åt gången. Andra kriterier behöver inte vara uppfyllda. Outnyttjade timmar kan inte sparas till nästkommande månad. Tjänsten ska vara biståndsbedömd för brukaren. För mer information om biståndsgrundade insatser kontakta Claudia Lussenburg 0325-576230.

Träffar för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Är du förälder till barn med fysisk eller psykisk funktionshinder oavsett diagnos eller ålder då är du välkommen till vår anhöriggrupp som är ett samarbete mellan Svenljungabygdens församling, Svenljunga kommun och Tranemo kommun.

Träffarna äger rum i Svenljunga församlingshem, Klockaregatan 2, 512 52 Svenljunga.

Höstens träffar 2024

 • 27 augusti kl 18.00-20.00
 • 24 september kl 18.00-20.00
 • 29 oktober kl 18.00-20.00
 • 26 november kl.18.00-20.00
 • 28 januari – 2025  kl.18.00-20.00

Vill du komma i kontakt med oss som arrangerar träffarna är våra kontaktuppgifter:

Monica Segernäs: 0325-61 20 69
Fatima Saidy: 0325-576287

Som anhörig är du välkommen att deltaga på våra anhörigträffar där du kan träffa andra med liknande situation. Det kan vara trivselträffar där trevlig samvaro och en kopp kaffe är viktigast. Ingen anmälan behövs. Det finns möjlighet till föreläsningar eller må bra aktiviteter om önskemål finns från anhöriga. Vi är öppna för förslag.

Anhörigträffar och eventuella föreläsningar annonseras i STT, Svenljunga och Tranemo Tidning.

 

Föräldrar till barn och ungdomar med NPF-diagnos

Välkommen till Familjecentralen för att träffa andra vårdnadshavare/viktiga vuxna till barn (förskola-åk 6) med en NPF-diagnos. På träffarna har ni möjlighet att samtala och byta erfarenheter. Barn-och elevhälsans psykolog närvarar på träffarna och svarar på frågor som kan komma upp.

Enklare kvällsfika finns till självkostnadspris. Anmäl gärna om ni kommer senast dagen innan respektive träff så vi kan planera fikat. Anmälan görs till familjecentralen via e-post familjecentralen@tranemo.se

Datum för träffarna är:

 • 29 januari
 • 4 mars
 • 8 april
 • 13 maj
 • 17 juni

Kl 17.30-19.00 i Öppna förskolan lokaler på Familjecentralen i Tranemo, Storgatan 40 B

Träffar för anhöriga till äldre

Anhörigträffen vänder sig till dig som ger vård, omsorg eller praktisk hjälp till din förälder, make/maka som är  65 år eller äldre. Din närstående behöver vård eller stöd på grund av fysisk, kognitiv eller psykisk sjukdom med eller utan demensdiagnos för att klara av sin vardag. Syftet med träffarna är erfarenhetsutbyte med andra anhöriga i liknande situation. Vi samtalar över en fikastund och pratar om det som känns tufft och utmanande i situationen. Vi har tystnadsplikt och ingen anmälan behövs.

Vi kan anordna föreläsningar av intresse , eller gemensamma måbra aktiviteter om önskemål finns.

Varmt välkommen

Höstens träffar 2024

 • 15 augusti kl.14.30-16.30
 • 18 september kl.14.30-16.30
 • 17 oktober kl.14.30-16.30
 • 20 november kl.14.30-16.30
 • 18 december kl.14.30-16.30

Träffarna äger rum på Gudarpsgården, Hallarevägen 2, 514 34 Tranemo

Har du frågor angående anhörigträffarna eller allmänt om anhörigstöd kontakta:

Fatima Saidy 0325-57 62 87, fatima.saidy@tranemo.se

Dagverksamhet, korttidsvistelse och växelvård

Ibland behöver man som anhörigvårdare tid för sig själv eller kanske en paus i omsorgen om sin maka/make/barn/förälder. För regelbunden avlösning kan Dagverksamhet vara ett alternativ. Dagverksamhet finns i kommunen för den enskilde med kognitiv nedsättning.

Behöver anhörigvårdaren resa bort och behöver tid för sig själv kan den enskilde ansöka om en korttidsplats. Vistelsen är tidsbestämd. Ansökan bör göras i god tid för at korttidsplats plats skall kunna erbjudas.

Att ta hand om en svårt sjuk anhörig kan leda till påfrestande situationer. För att orka kan man behöva regelbunden avlösning. Då kan växelvård vara en bra lösning. Växelvård innebär att din anhörige bor hemma vissa veckor och på en växelvårdsplats de andra veckorna. Behovet styr hur ofta och länge avlösningen behövs.

Ansökan om växelvård, korttidsplats och dagverksamhet görs hos biståndshandläggaren.


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 19 juni 2024