Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Protokoll KF 2021-03-15, anslagstid 2021-03-22–2021-04-13

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2021-03-22, anslagstid 2021-03-26–2021-04-19

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2021-03-11, anslagstid 2021-03-16–2021-04-07

Allmänna utskottet 2021-03-25, anslagstid 2021-03-29–2021-04-20

Omsorgsutskottet 2021-03-25, anslagstid 2021-03-31–2021-04-22

Omsorgsutskottet SEKRETESS 2021-03-25, anslagstid 2021-03-31–2021-04-22

Lärandeutskottet 2021-03-25, anslagstid 2021-04-01–2021-04-23

Allmänna utskottet 2021-04-01, anslagstid 2021-04-01–2021-04-26

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Detaljplaner

Laga kraft: Detaljplan Länghem 29:9 m.fl, Radhusvägen Länghem

Processen

Kommunfullmäktige har genom beslut den 10 juni 2019 antagit rubricerad detaljplan. Protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla den 14 juni 2019.
Den 5 juli 2019 vann planen laga kraft eftersom inga överklaganden inkommit.

Syftet med planen

Syftet med planen är att möjliggöra framtida utveckling av bostadsbebyggelsen och serviceboendet utmed Radhusvägen. Planen ska också möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet och möjlighet att utveckla denna.

Planen möjliggör för bostadsbebyggelse norr om Radhusvägen, med möjlighet att bygga högre flerbostadshus. Söder om Radhusvägen förtydligas användningen till att omfatta vård-, centrum- och förskoleändamål, med möjlighet att utveckla fastigheten.

___

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Inga anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden 2021-04-01, anslagstid 2021-04-01–201-04-23

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2021-03-30, anslagstid 2021-04-06–2021-04-30

 

Övriga anslag/bevis

TUAB Bolagsstämma 2021-03-25, anslagstid 2021-03-31–2021-04-22

Tranemo Forum AB Konstituerande styrelsesammanträde 2021-03-25, anslagstid 2021-04-05–2021-04-27

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida.

Kungörelse valinformation från Länsstyrelsen

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 7 april 2021