Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

dator och kvinnohänder

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsen

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Samverkansnämnd IT 2020-06-12, anslagstid 2020-07-07–2020-07-29

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Inga aktuella anslag.

Detaljplaner

Laga kraft: Detaljplan Länghem 29:9 m.fl, Radhusvägen Länghem

Processen

Kommunfullmäktige har genom beslut den 10 juni 2019 antagit rubricerad detaljplan. Protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla den 14 juni 2019.
Den 5 juli 2019 vann planen laga kraft eftersom inga överklaganden inkommit.

Syftet med planen

Syftet med planen är att möjliggöra framtida utveckling av bostadsbebyggelsen och serviceboendet utmed Radhusvägen. Planen ska också möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet och möjlighet att utveckla denna.

Planen möjliggör för bostadsbebyggelse norr om Radhusvägen, med möjlighet att bygga högre flerbostadshus. Söder om Radhusvägen förtydligas användningen till att omfatta vård-, centrum- och förskoleändamål, med möjlighet att utveckla fastigheten.

___

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida.

Kungörelse valinformation från Länsstyrelsen

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2020-06-23, anslagstid 2020-06-29–2020-07-23

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Just nu finns inga aktuella anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 28 juli 2020