Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020-03-09, anslagstid 2020-03-16–2020-04-07

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd IT

Inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2020-03-12, anslagstid 2020-03-17–2020-04-08

Allmänna utskottet 2020-03-26, anslagstid 2020-03-30–2020-04-21

Omsorgsutskottet 2020-03-26 anslagstid 2020-03-31–2020-04-22

Lärandeutskottet 2020-03-26, anslagstid 2020-04-01–2020-04-16

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg- och miljönämnd Anslag 2020-03-24_paragraf 47 – omedelbar justering

Anslag Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2020-03-24

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Budgetutskottet 2020-04-01 anslagstid 2020-04-02–2020-04-24

Detaljplaner

Laga kraft: Detaljplan Länghem 29:9 m.fl, Radhusvägen Länghem

Processen

Kommunfullmäktige har genom beslut den 10 juni 2019 antagit rubricerad detaljplan. Protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla den 14 juni 2019.
Den 5 juli 2019 vann planen laga kraft eftersom inga överklaganden inkommit.

Syftet med planen

Syftet med planen är att möjliggöra framtida utveckling av bostadsbebyggelsen och serviceboendet utmed Radhusvägen. Planen ska också möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet och möjlighet att utveckla denna.

Planen möjliggör för bostadsbebyggelse norr om Radhusvägen, med möjlighet att bygga högre flerbostadshus. Söder om Radhusvägen förtydligas användningen till att omfatta vård-, centrum- och förskoleändamål, med möjlighet att utveckla fastigheten.

___

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida.

Kungörelse valinformation från Länsstyrelsen

Protokoll tillväxt- och kompetensberedningen 2020-04-02 anslagstid 2020-04-03–2020-04-27

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

KLN 2020-03-17, anslagstid 2020-03-18–2020-04-09

Krisledningsnämnd 2020-03-20, anslagstid 2020-03-23–2020-04-14

KLN 2020-03-23, anslagstid 2020-03-24–2020-04-14

KLN 2020-03-25, anslagstid 2020-03-26–2020-04-16

Krisledningsnämnd 2020-04-01 anslagstid 2020-04-02–2020-04-24

 

Just nu finns inga aktuella anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 3 april 2020

Kontakt