Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och våra tjänstepersoner ser till fungerar på alla plan. Från bebyggelse till service, kommunikation, infrastruktur och miljö. För kommunen handlar samhällsplaneringen om att se till att tre viktiga punkter ska uppfyllas under arbetet. Den fysiska planeringen, vi måste se till att reglera hur mark och vatten bör användas i kommunen, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Undersidor

Flygfoto över Tranemo

Översiktsplan

Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen påbörjas under 2021 och beräknas vara klar 2024.  Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare detaljplanearbete, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas…

Vy över Länghem

Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är ute på samråd. Fram till den 31 januari 2021 finns den fördjupade översiktsplanen tillgänglig här på hemsidan. Samrådsmötena har skett digitalt, den 10 december och 13 januari. Tack till alla som deltagit! Se den fördjupade översiktsplanen. Synpunkter skickas till mail kommun@tranemo.se och märk ämnesraden med ”Synpunkter fördjupad översiktsplan Länghem Dnr: KS/2016:314” eller…

en karta med penna och passare på.

Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 - 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.