Revisorer

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala ekonomin och verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige fem förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, utskotten och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta enligt ”god revisionssed” i kommunal verksamhet. Kommunrevisionens valda revisorer är oberoende och skall agera opolitiskt. Kommunrevisionen granskar inte kommunens myndighetsutövning mot enskild.

Mobil framför några papper

Ordförande

Bengt Melkersson (C)
070-241 05 61

Vice ordförande

Ingelis Öhvall (S)
0325-789 20

Ledamöter

Sture Ernstson (S)
076-804 69 72

Malin Myrman (M)


Lars-Erik Enoksson (C)


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 6 maj 2021