Revisorer

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala ekonomin och verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige fem förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, utskotten och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta enligt ”god revisionssed” i kommunal verksamhet. Kommunrevisionens valda revisorer är oberoende och skall agera opolitiskt. Kommunrevisionen granskar inte kommunens myndighetsutövning mot enskild.

Mobil med miniräknare framför några papper

Ordförande

Bengt Melkersson (C)
070-241 05 61, bengt.melkersson@fv.tranemo.se

Vice ordförande

Ingelis Öhvall (S)
0325-789 20, ingelis.ohvall@fv.tranemo.se

Ledamöter

Sture Ernstson (S)
076-804 69 72, sture.ernstson@fv.tranemo.se

Malin Myrman (M), malin.myrman@fv.tranemo.se


Lars-Erik Enoksson (C), Lars-erik.enoksson@fv.tranemo.se

Genomförda granskningar 2022

Granskningsrapport årsbokslut 2021

Slutlig granskning gatuunderhåll

Slutlig granskning Va och vattenförsörjning

Slutlig Granskning verkställighet kommunfullmäktiges beslut

Genomförda granskningar 2021

Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen

Delårsgranskning 2021

Granskning av bisysslor Tranemo

Granskning Elevhälsan Tranemo 2021

Genomförda granskningar 2020

Granskningsrapport delårsgranskning 2020

Granskningsrapport årsbokslut 2020

Granskning av hantering av systemstöd inom omsorgssektionen

Granskning av fjärr- och distansundervisning vid gymnasieskolan

Genomförda granskningar 2019

Tranemo Kommun Granskning av delårsrapport 2019

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 08 31

Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 2019

Granskning av förutsättning för Likvärdig skola

Granskning av rutiner för placeringar i familjehem_HVB-hem

Genomförda granskningar 2018

SLUTLIG Rapport GranskningTranemo delår 2018

Granskningsrapport – Granskning av strategisk personalförsörjning

Tranemo kommun – revisionsrapport bokslut och årsredovisning 2018

Granskningsrapport av personalplanering och arbetstidsförläggning

 

Genomförda granskningar 2017

Ekonomiska granskningar

Rapport Tranemo årsbokslut 2016

Tranemobostäder AB Granskningsrapport 2016

Tranemo Utvecklings AB Granskningsrapport 2016

Tranemo Forum AB Granskningsrapport 2016

Slutlig Rapport delårsgranskning 2017 Tranemo kommun

Verksamhetsgranskningar

Rapport Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt förverkligandet av DUA-överenskommelsen

Granskning av kommunens flyktingmottagande

Granskningsrapport – Granskning av internkontroll

Genomförda granskningar 2016

Granskning av internkontrollen i löneprocessen

Granskningsrapport, kommunens organisation

Granskningsrapport samt revisionsrapport, arkivhantering

Granskningsrapport årsredovisning 2016


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 1 augusti 2022

E-tjänster och blanketter

Kontakt