Bidrag till bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Man sitter i rullstol i ett kökDu kan få bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar för dig i din vardag.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag som du finner till höger på sidan under ”Relaterat”. Där finner du även länk till Boverkets hemsida med en handbok som ingående beskriver hur bostadsanpassningsbidraget är uppbyggt.

I Tranemo kommun handläggs bidraget av samhällssektionen.

Ansökan

Ansökningsblanketter och e-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag med mera finner du i E-tjänster och blanketter här på hemsidan. När du ansöker via E-tjänsten identifierar du dig med Bank-Id så kommer du vidare till BABOnline. Tjänsterna finns där under flikarna Bygga, bo och miljö och under Stöd och omsorg. Tänk på att bifoga ett intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare för att styrka din funktionsnedsättning och nödvändigheten av åtgärderna.

Information

Mer information finner du under flikarna här nedanför.

Vad innebär bostadsanpassningsbidrag?

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) och din funktionsnedsättning är bestående, kan din bostad behöva anpassas. Detta för att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.
Du kan då ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara bestående eller åtminstone långvarig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.
För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.
Det är alltid du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du ska söka bidrag för.
Men det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder det kan lämnas bidrag till.
Tänk på att ett beslut om bostadsanpassningsbidrag bara innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden.
Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden.
Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad exempelvis att installera en hiss. Det kan krävas beslut från miljö- och byggenheten som Tranemo kommun har gemensamt med  Gislaveds kommun, länk till Bygglov och anmälan finns till höger på sidan under rubriken Relaterat.

Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad.
Möjligheterna att få anpassningsbidrag vid flytt till ny bostad har vissa begränsningar.

Vem gör vad?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas som huvudregel som ett kontantbidrag, om inte du och kommunen kommer överens om någon annan bidragsform.  Bidragssystemet bygger på en viss rollfördelning. Rollfördelningen innebär bland annat att bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig personligen oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyres- eller bostadsrätt.

Om du ansöker om kontantbidrag förekommer flera olika aktörer i ett ärende och alla har olika roller. I figuren kan du se vem som gör vad i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag.

Bild: Boverket

Rollfördelning

Rollfördelningen när bostadsanpassningsbidrag beviljas som ett kontantbidrag innebär bland annat att kommunens roll är – om rätt till bidrag föreligger – att till dig som söker lämna ett bidrag, det vill säga ett beslut på en summa pengar, som motsvarar skälig kostnad för de åtgärder som beviljas.

Din roll är därefter att välja entreprenör, att sluta avtal med entreprenören om åtgärdernas utförande och att betala entreprenören när arbetet är klart. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag. Avtalet mellan dig och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och du ska på detta sätt kunna påverka åtgärdernas utförande. Om du inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan du under vissa förutsättningar hålla inne med din prestation, det vill säga betalningen. För att du inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen ifrån att bidraget betalas ut till dig som söker bidraget, efter det att åtgärderna utförts och kostnaderna redovisats, och att du därefter betalar leverantören eller entreprenören. Med hänsyn till de bestämmelser som finns för att stärka konsumenters rättigheter är det viktigt att avtalet om entreprenaden sluts mellan dig och entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören. Du kan läsa mer om detta i Konsumentverkets digitala vägledning ”Hallå konsument”. Du finner en länk dit under ”Relaterad information”.

Fastighetsägares och nyttjanderättshavares medgivande

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att du i vissa fall för att få bidrag måste ha ett medgivande att få utföra anpassningsåtgärden respektive en utfästelse att du inte ska behöva ersätta för återställning av åtgärden. Du kan läsa mer om Medgivande från ägare och nyttjanderättshavare under fliken Villkor för bidrag.

Kommunens serviceskyldighet

Kommunen har en serviceskyldighet enligt bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900) som innebär att du beroende på ditt behov av hjälp kan få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen av ditt bidrag

Ansökan

Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Det är viktigt att du i ansökan tydligt redogör för vilka nödvändiga åtgärder du ansöker om och hur dessa är kopplade till din funktionsnedsättning.
Det är också bra att redan vid ansökningstillfället bifoga en ritning som visar var du vill ha åtgärden och även offerter från hantverkare/installatörer.
Till ansökan bifogas ett intyg från leg. arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som intygar din funktionsnedsättning.
Handläggningen sker löpande och målet är att ett skriftligt beslut skall kunna lämnas inom 4 veckor från det att komplett ansökan är inlämnad.

Ansökningsblanketter och e-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag finner du i E-tjänster och blanketter här på hemsidan. Du får klicka dig fram under flikarna Bygga, bo och miljö eller under Stöd och omsorg. Tänk på att bifoga ett intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare för att styrka din funktionsnedsättning och nödvändigheten av åtgärderna.

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär bara att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden.
Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett någon annan fullmakt att företräda dig.
Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Det är därför viktigt att du som bor i en hyres- eller bostadsrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen efter ett medgivande innan du sänder in ansökan (Det finns utrymme för detta på blanketten) .
Du kan, om det krävs, behöva ansöka om tillstånd från Bygg- och miljöenheten som Tranemo kommun har tillsammans med Gislaved, för att få göra en installation eller ombyggnad oavsett om du äger eller hyr din bostad. Länk finns till höger här på sidan till bygglov och anmälan.
När en privatperson anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen, länk finns.
Upplysningsvis så informeras om att ROT-avdraget har speciella bestämmelser i samband med att bidrag utbetalas. ”Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion.

Vad kan man få bidrag till?

Bidraget ges för vad som kallas fasta funktioner i en bostad. Som vägledning kan sägas att en fast funktion är något som du vanligen inte tar med dig när du flyttar.
Inomhus kan bostadsanpassningsbidraget ges för att ta bort trösklar, montera tröskelkilar, bredda dörröppningar, ordna duschplats, förstärka belysning, installera spisvakt, anpassa köket och montera hiss mm.
Utomhus kan bostadsanpassningsbidrag ges till ramper, hissar mm.
Bostadsanpassningsbidrag kan även ges till andra saker än exemplen ovan men det ska alltid vara en nödvändig åtgärd i förhållandet till de behov som funktionshindret medför. Det är du som ansöker som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du vill söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta.

Hur går det till?

Bostadsanpassningsbidrag regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, länk finns.
En förenklad beskrivning av hur det går till:

  • När en komplett ansökan kommit in till handläggaren granskas ärendet och kontroller utförs av inlämnade intyg, offerter och eventuella ritningar.
  • Om det krävs mer undersökning i ärendet bokar handläggaren ett hembesök. Ibland tillsammans med arbetsterapeut, fastighetsägare, anhöriga, byggnadsingenjör, arkitekt,  eller hantverkare.
  • Ibland behöver ritningar och offerter tas in för att få fram storleken på bidraget.
  • Handläggaren tar ett formellt beslut i ärendet och skickar det skriftligt till sökanden.
  • Sökanden ska här efter skaffa fram de myndighetsbeslut som krävs för byggnation och beställa arbeten från en entreprenör.
  • Entreprenören/hantverkaren skickar faktura till sökanden efter att åtgärden är genomförd.
  • Sökanden begär ut bidraget från kommunen genom att använda särskild blankett med instruktion för det.
  • Handläggaren betalar ut bidraget till sökanden som ansvarar för att betala fakturan.

Åtgärderna tillfaller sökanden och kommunen påtar sig inget ansvar för underhåll eller återställande.
De åtgärder som bedöms vara sådana att de kan återanvändas (exempelvis ramper och vissa hissar) får, när behovet upphör, ställas till kommunens förfogande, i så fall svarar kommunen för återställningskostnaderna.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och åtgärderna som du söker bidrag för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen för att din bostad ska ändamålsenlig för dig. Du kan behöva ett skriftligt intyg från till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare för att visa den nödvändiga kopplingen mellan din funktionsnedsättning och de åtgärder som du söker bidrag för. Om det saknas intyg på att bidraget är nödvändigt i förhållande till funktionsnedsättningen och om funktionshindret inte är bestående kan det bli ett avslag på ansökan.

Permanentbostad

Bidrag lämnas för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende. Dessutom kan du i vissa fall beviljas bidrag för så kallat periodiskt boende. Om du hyr din bostad i andra hand lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarigt ditt hyresavtal är.

Anpassa och komplettera fasta funktioner

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Du kan inte få bidrag för lösa inventarier i bostaden som till exempel möbler och normal belysning.

Bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel

Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om ditt behov av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Särskilda boendeformer

Om du bor i en bostad som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt vissa bestämmelser i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller enligt socialtjänstlagen (2001:453) kan du inte beviljas bostadsanpassningsbidrag för anpassningar där.

Bostadens skick

I vissa fall kan du nekas bostadsanpassningsbidrag på grund av skicket på din bostad. Det kan gälla till exempel om de åtgärder du söker bidrag för behöver utföras grund av en byggnadsteknisk brist eller eftersatt underhåll i din bostad.

Byte av bostad

Om du söker bidrag i samband med att du byter bostad gäller också särskilda regler. Det kan då vara svårare att få bidrag. Villkoren skiljer sig åt beroende på om du flyttar till en bostad som någon annan har byggt eller om du flyttar till en bostad som du själv har låtit uppföra.

Medgivande till anpassningsåtgärden och utfästelse att inte kräva ersättning för återställning

I vissa fall måste du ha ett medgivande att få utföra anpassningsåtgärden och en utfästelse om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig.

Om någon annan än du som söker bidrag helt eller till viss del äger din bostad eller gemensamma utrymmen eller tomten som berörs av åtgärden måste du ha ett medgivande från samtliga ägare att anpassningsåtgärden får vidtas.

I de fall du inte är ensam ägare av din bostad måste du alltså ha ett medgivande från andra ägare eller ägaren av bostaden. Detta gäller oavsett om du bor i en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller hyresrätt.

Om du är nyttjanderättshavare – det vill säga bor till exempel i en hyres- eller bostadsrätt – och inte står ensam på kontraktet måste också de andra nyttjanderättshavarna som står på kontraktet ge sitt medgivande till att åtgärderna får vidtas.

För att du ska slippa drabbas av kostnader för att återställa anpassningsåtgärden efter dig måste du, om du inte är ensam ägare av din bostad, också ha en utfästelse från ägaren eller ägarna av bostaden om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig.

Om du är nyttjanderättshavare och inte står ensam på ditt kontrakt måste du också ha en utfästelse från ägaren av bostaden att denne inte kommer att kräva dig eller andra nyttjanderättshavare som står på ditt kontrakt på ersättning för att återställa anpassningsåtgärden.

Exempel

– Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt behöver du alltid ha ett medgivande från din hyresvärd/bostadsrättsförening samt en utfästelse från värden/föreningen att du inte behöver betala för återställning av din anpassning.
– Om du bor i en hyresrätt/bostadsrätt och du står på kontraktet tillsammans med till exempel en sambo behöver du dessutom ha ett medgivande från din sambo samt en utfästelse från hyresvärden/bostadsrättsföreningen att varken du eller din sambo behöver betala för återställning av din anpassning.
– Om du bor i villa och är ensam lagfaren ägare behöver du varken ha ett medgivande eller en utfästelse eftersom du äger hela din bostad själv.
– Om du bor i villa och inte själv är ensam lagfaren ägare, har delad lagfart eller någon eller några andra har lagfart behöver du ha ett medgivande och en utfästelse från de andra ägarna.

Överklaga

Om du tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Skriv i så fall ett brev ställt till förvaltningsrätten och tala om vilket beslut det gäller. Skriv ärendenummer och datum när beslutet fattades eller skicka en kopia av beslutet. Skicka med kopior på andra handlingar som du tycker är viktiga för ditt ärende och beskriv varför du tycker kommunens beslut är felaktigt. Tala också om vilken ändring du vill ha. Uppge ditt namn, personnummer, din postadress och telefonnummer där man kan nå dig. Brevet inlämnas/sänds till Tranemo kommun, Samhällssektionen, 514 80 Tranemo. Kommunen vidarebefordrar det till förvaltningsrätten efter att handläggaren har avgjort om kommunen ska ändra beslutet eller inte. För att ditt överklagande skall tas upp måste kommunen ha fått ditt brev inom tre veckor från den dag du fick del av beslut.

Personuppgifter

När vi tar emot din ansökningsblankett, begäran om utbetalning eller något annat aktuellt dokument registreras dina och eventuell kontaktpersons personuppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo kommuns hantering av ansökan om bostadsanpassningsbidrag och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. För mer information se Så här behandlar vi dina personuppgifter — Tranemo Kommun.


Publicerad den 9 februari 2016, senast ändrad den 21 maj 2024