Pressmaterial

Här har vi samlat information som i första hand riktar sig till dig som arbetar inom media. Du hittar bland annat pressmeddelanden, pressbilder och logotyper.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunikatörerna eller direkt till verksamheterna eller politikerna.

När du använder dig av ett foto ska alltid byline finnas med, det vill säga ”Tranemo kommun”.
Hör av dig om du är osäker på om du har rätt att använda Tranemo kommuns logotype.

Senaste pressmeddelandet

20 augusti 2020

Kommunen köper mark av Tranemo Hembygdsförening

Hembygdsföreningen vill sälja mark för att bland annat möjliggöra sina planer på att utveckla parken och öka attraktiviteten för såväl gammal som ung. Det handlar om att göra parken mer tillgänglig genom att bygga en toalett och möjliggöra servering. – Vi har mark som vi idag ser att vi aldrig kommer att nyttja och då är det bättre att kommunen får köpa marken för att kunna vidareutveckla hela området., säger Bertil Olsson, hembygdsföreningen
Kommunen ser möjligheter med tomten. – Vi kan bland annat tillsammans med föreningar skapa förutsättningar för privatpersoner att odla grönsaker, frukt, bär och blommor tillsammans på allmän plats, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.
Odlingslotter kan bidra till ökad biologisk mångfald och skapa kunskap och kontakt mellan generationer och människor från olika delar av världen. Det finns även önskemål om en hundrastgård i Tranemo och med denna mark kan detta bli verklighet.
Fastigheten omfattar en yta av ca 9 400 kvm och har ett marknadsvärde på 300 000 kr.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Mikael Järvinen, mark- och exploateringsansvarig, 0325-57 61 32

E-post: mikael.jarvinen@tranemo.se

Karl-Johan Ohlin, sektionschef tekniska, 0325-57 61 29

E-post: karl-johan.ohlin@tranemo.se

 

Tidigare pressmeddelanden

18 augusti
Tony Hansen lämnar alla sina uppdrag

Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen, S, kommer att lämna alla sina politiska uppdrag på grund av familjeskäl.

– Jag har under en längre period haft en livssituation som gör att jag inte får mitt familjeliv och uppdraget att fungera på ett bra sätt, vilket gör att jag kommer att lämna alla mina politiska uppdrag.

Tony Hansen kommer att fullfölja sina uppdrag fram till dess att en ny ordförande för kommunstyrelsen har valts.

Tony Hansen har varit politiskt aktiv i Tranemo kommun sedan 2006 och tillträdde som ordförande för kommunstyrelsen 1 januari 2017.

För ytterligare information:

Tony Hansen 0325 – 57 60 46 eller 076 – 643 07 80

För information om processen med att utse ersättare för Tony:
Eva-Karin Haglund, S, andre vice ordförande i kommunstyrelsen, 070-364 04 61.

—–

13 augusti

Kommunen ingår en IOP, idéburet offentligt partnerskap med föreningen Kultur 1740

Allmänna utskottet föreslår att kommunen ska teckna en IOP med föreningen Kultur 1740, kommunfullmäktige tar sedan det slutliga beslutet. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentliga sektorn och idéburen sektor. Överenskommelse om samverkan mellan föreningen Kultur 1740 och Tranemo kommun är den första i kommunen.
– Vi hoppas det blir många fler framöver, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.
– Vi tror på denna samverkansform och att den kommer att bidra en hel del till att vi når vårt mål med 14 000 invånare 2035, fortsätter Tony.
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart samhälle genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Genom detta samarbete kan vi inom kultur- och fritidsområdet ta tillvara de ideella krafter som finns i föreningen Kultur 1740 och de kan vara ett komplement till Tranemo kommuns egna verksamheter. I överenskommelsen ingår det aktiviteter som flera av dem redan i dag genomförs men som nu blir mer tydliga och kan både redovisas och utvärderas på ett bra sätt, utvärdering kommer att ske minst två gånger per år.

Målet med denna typ av överenskommelse är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet.
Kommunen säkerställer också att traditionen av glas och den glassamling som finns i Limmared kommer att stanna i Limmared oavsett vad som händer med föreningarna i framtiden.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Juan Ochoa-Echevarria 0325-57 64 72
E-post: juan.ochoa-echevarria@tranemo.se

Fortsatt samverkan i Leader Sjuhärad

EU:s programperiod går nu mot sitt slut och för att starta arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Sjuhärad under åren 2021-2027 behöver Leader Sjuhärad veta om Tranemo kommun har fortsatt intresse av att ingå i leadersamarbetet. Allmänna utskottets förslag är att Tranemo kommun ska fortsatta sitt samarbete med Leader Sjuhärad.

Under den programperiod som har varit har det i Leader Sjuhärads område skapats 31 nya heltidsjobb och 32 nya företag har bildats. 99 nya mötesplatser och 9 nya besöksmål har skapats. Projektet har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och tjänster i vårt område. Dessutom har deltagarna bidragit med 25 000 timmar i ideellt engagemang, vilket visar att det finns ett stort intresse för att engagera dig ideellt i utvecklingen av vår bygd.

EU introducerade leadermetoden redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor i ett område engagerar sig för att tillsammans utveckla den plats där de bor och verkar. Utifrån en utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Emma Isaksson, vik. Turism- och landsbygdsutvecklare 0325-57 60 44
E-post: emma.isaksson@tranemo.se

18 juni 2020

Påskpresent och lunch till gymnasieelever har gett ett gott resultat

Den världsomfattande pandemin covid-19 har påverkat oss alla inte minst kommunens näringsliv, det har varit viktigt för kommunen att vidta de åtgärder som varit möjliga för att stödja det lokala näringslivet. Även för kommunens medarbetare har pandemin inneburit en hög arbetsbelastning och gör så fortfarande, än är läget inte över. För att visa uppskattning till alla medarbetare och samtidigt bidra till att gynna det lokala näringslivet delades det vid påsk ut en påskpresent till alla anställda. Sammanställningen visar att gåvan har givit 470 000 kronor till näringslivet. 97 % av alla anställda har nyttjat gåvan. Totalt har 39 olika företag tagit del av dessa pengar. Summan har fördelats med 62 % till detaljhandeln, 30 % till livsmedel, 5 % till tjänstesektorn och 3 % till restaurang/cafébranschen.
I samband med att Tranemo Gymnasieskola började bedriva undervisning på distans tog krisledningsnämnden beslut om att ge möjlighet för eleverna att få köpa sin lunchmat hos någon av de lokala restauranger som finns runt om i kommunen. Totalt har 15 restauranger nyttjats och 9 308 luncher har serverats till eleverna. I snitt har 77 % av eleverna nyttjat erbjudandet. Summan för gymnasieluncherna blir 790 000 kronor.
– Det känns bra att vi har kunnat ge stöd till vårt lokala näringsliv samtidigt som vi har kunnat visa uppskattning till våra medarbetare och dessutom har vi också genom detta initiativ hjälpt våra gymnasieelever i deras situation med distansundervisning, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Konrad Fredh, ekonomichef 0325-57 60 56
E-post: konrad.fredh@tranemo.se
Manda Schillerås, näringslivsansvarig 0325-57 60 47
E-post: manda.schilleras@tranemo.se

6 maj 2020

Energirådgivning ger effekt i samhället

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. Effektanalysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.
I Sjuhärad har energirådgivarna bland annat haft solcellsföreläsningar där deltagarna har fått en grundlig genomgång av både de tekniska, säkerhetsmässiga och de ekonomiska förutsättningarna som gäller för solcellsinstallationer. Solceller har blivit väldigt populärt senaste tiden.

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av Sveriges energieffektiviseringsarbete i snart 40 år. Den har erbjudit en kostnadsfri och oberoende rådgivning dit allmänhet, företag och organisationer kunnat vända sig med olika energifrågor exempelvis kring uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval med mera. Formerna har varierat med tiden, både allmän folkbildning och mera specifika rådgivningsinsatser har förekommit.

Personlig rådgivning för samhällsnytta
Effektanalysen visar att den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart. De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig vara:
• vilja att spara pengar
• få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
• kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation
Den sista punkten är en av den kommunala energi- och klimatrådgivningen stora styrkor och det visar sig också att många rådgivningstillfällen kring en specifik fråga ofta utvecklas till att den rådsökande får ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och energianvändning samt de individuella förutsättningarna. Se längst ner för hela listan på frågor som rådgivningen ofta får.

”Intresset för solceller är jätteroligt och vi är glada över att vi har kunnat hjälpa så många personer med dessa frågor. Särskilt roligt är att vi har fått många fler företag som är intresserade av rådgivning . De kommande åren kommer fokus att ligga på energieffektivisering av själva byggnaderna. Detta är något vi redan nu ofta hjälper rådsökande med och vi ser fram mot flera intressanta rådgivningar i framtiden.” – John, Energi- och Klimatrådgivare i Borås Kommun

Koppling mellan rådgivning och ansökningar av solelsstöd
I en annan studie av effekter av insatsprojektet 2017 för solel (Alvar Palm, 2019) konstaterades att antalet ansökningar till solcellsstödet under projektet ökade markant i de kommuner som deltog. Genom att följa upp ansökningarna konstaterades att effekten stod sig även då ansökningar som inte ledde till bekräftad installation rensades bort. Slutsatsen som dras i studien är att insatserna ökade mängden solcellsinstallationer med cirka 30 procent i de kommuner som deltog jämfört med de kommuner som inte deltog.

Energi- och klimatrådgivningen
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Det finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.
Den som är intresserade av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.
Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Lista på de vanligaste frågorna
Det här anger de kommunala energi- och klimatrådgivarna är de områden de mest får frågor inom – hela listan.

För frågor, kontakta:
Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner
Decima Henningsson, Energi- och klimatrådgivare
Tel. 0321-595290
decima.henningsson@ulricehamn.se

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44
E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se

 

 

 

20 april 2020

Tranemo satsar på restaurangluncher till gymnasieelever

– Vi vill säkerställa att våra gymnasieelever får möjlighet till en lagad lunch per dag och samtidigt är det ett sätt för oss att stötta den lokala restaurangnäringen i kommunen, säger en enad krisledningsnämnd.

För tre veckor sedan presenterade Tranemo kommun sitt första krispaket med anledning av coronaviruset. Nu kommer del två.

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen kommer att kunna hämta ut en lunch till ett värde av 75 kronor, exklusive moms, fem dagar i veckan.

– Det är möjligt att hämta ut fem luncher redan på måndagen för den som har ett längre avstånd till närmsta restaurang, säger Tony Hansen.

Rent praktiskt kommer varje gymnasieelev att med hjälp av en qr-kod, som de får i sin mobiltelefon, att kunna hämta ut en lunch till ett värde av 75 kronor fem dagar i veckan. Det är även möjligt att låta en förälder hämta lunchen genom att föräldern visar den aktuella qr-koden och legitimation.
Satsningen på hämtluncher gäller som längst fram till vårterminens slut eller till och med att gymnasieeleverna återgår till ordinarie undervisning i skolan. Det är under ordinarie skoldagar som luncher kan hämtas.

Beräkningen är att lunchsatsningen som mest kommer att uppgå till 1,1 miljoner kronor.

– Vi har sett de vägar som kommuner runtomkring oss har valt och efter noga övervägande tycker vi att vi har kommit fram till den bästa lösningen. Det här är bra både för elever och för restaurangnäringen, säger Lennart Haglund, C.

I krisledningsnämnden ingår Tony Hansen, S, Lennart Haglund, C, och Eva-Karin Haglund, S.

Restauranger som är med
Mötesplatsen, Tranemo
Glasets Hus, Limmared
Limmareds Värdshus, Limmared
Länghem pizzeria, Länghem
Orkidé Thai, Tranemo
Pizzeria Campino, Dalstorp
Pizzeria Midway, Tranemo
Pizzeria Pangea, Tranemo
Pizzeria Stella, Tranemo
Pizzeria Limmared, Limmared
Kabyssen, Dalstorp
Köksträdgården, Hofsnäs

17 mars 2020

Gymnasiet och vuxenutbildningen går över till distans- och fjärrundervisning

Från och med onsdag 18 mars kommer all utbildning på Tranemo gymnasieskola och vuxenutbildningen att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

Beslutet är fattat av Tranemo kommuns krisledningsnämnd efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

– Vi har den senaste tiden arbetat fram en planering på lärandesektionen ifall en rekommendation om att stänga skolor skulle komma. Jag känner mig trygg med att vår undervisning kommer att fungera bra även när den bedrivs på distans. Samtidigt är vi ödmjuka inför att vi befinner oss i ett unikt läge – inte bara inom skolvärlden – utan i hela Sverige och i vår omvärld, säger Thomas Åhman, chef för lärandesektionen i Tranemo kommun.

Inom gymnasiet och vuxenutbildningen har alla elever och lärare egna datorer och använder sig av en mängd lärplattformar. Både gymnasiet och vuxenutbildningen har även tillgång till de verktyg för distansundervisning som finns i programmen. Distansutbildning innebär att eleverna digitalt får uppgifter som de löser, fjärrundervisning innebär att lärare och elever har kontakt i realtid via sina digitala enheter.

Samtliga lärare kommer inledningsvis att arbeta från sina respektive arbetsplatser.

Respektive utbildning kommer att informera sina elever om innehållet i den fortsatta undervisningen.

Beslutet om distansundervisning omfattar sammanlagt omkring 450 elever.

Tranemo kommun har idag, 17 mars, aktiverat sin krisledningsnämnd. I nämnden ingår Tony Hansen, S, Lennart Haglund, C och Eva-Karin Haglund, S.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Åhman, chef lärandesektionen, 0325 -57 64 24

Allmänna utskottets möte den 12 mars 2020

Utvecklingsplan för återvinningscentralen Returen

Det händer mycket på området sortering och avfall. Återbruk och att minska avfallet är viktiga framtidsfrågor. Vi vill kunna sortera ut och ta vara på fler och fler produkter, säger Cathrine Persson, enhetschef renhållning.

För att även fortsättningsvis ha en återvinningscentral som är i ”framkant” både vad gäller besöksvänlighet och cirkulärt tänk men som också möter upp till förändrade lagkrav och önskad befolkningsutveckling i kommunen får nu förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för återvinningscentralen Returen.

Återvinningscentralen Returen som ligger i Tranemo är känd för att vara en tillgänglig och bra återvinningscentral, den hålls i ett fint skick och det är rent och snyggt. Nu märker vi att den börjar bli för trång och ju mer vi vill sortera så ser vi att det finns lite andra behov. Redan idag finns det utrymmen som inte räcker till, bland annat för farligt avfall och elektronik. Vi ser också kommande förändringar när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren, dessa kan komma att påverka behoven ytterligare.

Ytterligare upplysningar om utvecklingsplan för Returen lämnas av:
Cathrine Persson, enhetschef renhållning, telefon 0325-57 61 21
E-post: cathrine.persson@tranemo.se

2020-02-25 Allmänna utskottet

Upphandling av lokalvård

Upphandling avseende lokalvård inom Tranemo kommun har avslutats och i dag har allmänna utskottet haft ett extra insatt sammanträde för att kunna fatta ett tilldelningsbeslut om lokalvård.

4 anbud har inkommit och tilldelningen skedde till Samhall Aktiebolag. Totalt handlar upphandlingen om en städyta av ca 51 000 kvm.

Avtalsspärr råder till och med 6 mars, vilket innebär att avtal kan tidigast skrivas efter den 6 mars. Avtalet gäller sedan i 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

För mer information:

Karl-Johan Ohlin, teknisk chef, telefon 0325- 57 61 29, e-post karl-johan.ohlin@tranemo.se

Information från allmänna utskottet 15 januari 2020

Dialogträffar med föreningar fortsätter under 2020

Under 2019 genomfördes 6 träffar med föreningar i kommunen, både politiker och tjänstemän fanns med vid dessa tillfällen. Många tankar, idéer och förslag har kommit fram och som nu handläggs av ansvariga inom kommunen.

Under 2020 och fram till 2023 är planen att dessa träffar ska fortsätta men med respekt för föreningarnas tid och ideella arbete så kommer antalet träffar/år att minskas ner. Föreningar från flera orter kommer att bjudas in till en ”storträff”. Utöver dessa större träffar kommer 2 föreningsbesök per år att göras.

Orterna delas in i 4 större grupper:

I mars 2020 kommer föreningar i Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp och Ölsremma att bjudas in till träff. 2021 blir det Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Mossebo och Uddebo som får inbjudan. 2022 Limmared, Nittorp och Hulared och 2023 Länghem och Månstad.

Ytterligare upplysningar om dialogträffar med föreningslivet lämnas av:
Annika Loman, fritidschef, telefon 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

______________________________________________________

Investerings- och upprustningsbidrag till föreningar

Sammanlagt har 13 föreningar ansökt om investerings- och upprustningsbidrag för 2020. De ansökningar som har kommit in handlar om allt från byte av golv i kök, arenaklocka, takomläggning, byte av värmepump, nyritning av orienteringskarta, byte av fasadbrädor, skidlekplats till vattenkoppar i beteshagar. Det är spridda skurar och totalt beviljas nästan 700 000 kr till investeringarna, vilket motsvarar den budget som finns för bidraget.

Föreningarnas planerade projekt uppgår till en beräknad kostnad om 4 447 000 kr och totalt uppgår ansökningarna till 1 076 900 kr vilket är ca 300 000 kr mer än vad kommunens avsatta medel för detta bidrag är.

Utifrån de regler som finns om bidraget prövas alla ansökningar och de som har uppfyllt gällande kriterier har här också blivit beviljade bidrag med 50%, vilken är den högsta procentsats som är möjlig att få.

I bestämmelserna framgår det att bidrag utgår för nyanläggning, om- och tillbyggnad samt upprustning av föreningsägd eller arrenderad anläggning eller samlingslokal/bygdegård. Föreningen ska ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för att ha rätt att söka bidrag.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:

• Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla
• Åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
• Jämställdhetsskapande åtgärder
• Miljö- och energieffektiviseringar

Ytterligare upplysningar om bidragen lämnas av:
Annika Loman, fritidschef, telefon 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

Tranemo 13 januari

Nytt koncept – ungdomar får chans till feriearbete även inom det privata näringslivet

Svenljunga och Tranemo kommuner satsar tillsammans på ett nytt koncept för att få en hållbar och strategisk kompetensförsörjning. Under sommaren 2020 finns det för första gången möjlighet för företag att anställa ungdomar med subvention från kommunerna.

Syftet med feriearbete är att ungdomar breddar sina kunskaper och sitt engagemang om arbetslivet inför sitt kommande studie- och yrkesval.
Vi värnar alla tillsammans om att kompetens ska stanna i vårt närområde.
Vi berättar mer om denna satsning på en presskonferens. Kommunalråden Tony Hansen, S, Stefan Carlsson, S, och oppositionsrådet Johan Björkman, M, deltar. Medverkar på pressträffen gör även näringslivsstrategerna Manda Schillerås och Fredrik Dahl och arbetsmarknadschefen Mary Andersson.
När: torsdag 16 januari, klockan 15.30
Var: Jobbcentrum, Tåstarpsgatan 9, Tranemo

Vad innebär ett feriejobb på en kommun?
• Ungdomar som är födda 2004, 2003, 2002 kan få ett feriejobb. Men vi kan inte garantera en plats till de som har fyllt 18 år före 1 juni i år.
• Ungdomarna behöver vara folkbokförda i Svenljunga eller Tranemo kommuner.
• Ungdomar som saknar de sista siffrorna i personnumret behöver ha ett arbetstillstånd.
• Ungdomarna erbjuds 90 timmar arbetstid under vecka 25 till och med 33.
• Timlönen är 77 kronor, inklusive semesterersättning.
• Ansökan sker via en e-tjänst som heter Offentliga jobb, ansökan är öppen från 2 mars till och med 5 april.

Vad innebär ett feriejobb på ett lokalt företag med subvention av kommunen?
• Ungdomar som är födda 2004, 2003, 2002 kan få ett feriejobb.
• Ungdomarna behöver vara folkbokförda i Svenljunga eller Tranemo kommuner.
• Ungdomar som saknar de sista siffrorna i personnumret behöver ha ett arbetstillstånd.
• Arbetsplatsen ska finnas i hemkommunen.
• Företaget ska ha F-skattsedel och betala en avtalsenlig lön.
• Företaget står för arbetsgivaransvaret, inklusive arbetsskadeförsäkring.
• Kommunen subventionerar 50 procent av en timlön på högst 77 kronor, inklusive semesterersättning och för maximalt 90 timmar. Maxbeloppet som kommunerna kan betala är 3 465 kronor per ungdom och år.

Tranemo 18 december

Laddstolpar planeras att sättas upp runt om i kommunen

Kommunen har från Naturvårdsverket via Klimatklivet blivit beviljade ett stöd för att sätta upp destinations- och arbetsplatsladdare på strategiska platser runt om i kommunen. Under januari och februari månad 2020 kommer en upphandling att ske. Ambitionen och målet är att laddstolpar ska vara på plats under 2020.
Det finns ett stort intresse för projektet både från invånare och anställda inom kommun och näringsliv. Eldrivna fordon kommer av allt att döma att vara en viktig del av framtidens transportsystem. Laddstationer ökar dessutom kommunens attraktivitet i stort och de ställen de placeras i synnerhet. En arbetsplats som erbjuder laddning för sin personal blir en attraktivare arbetsplats och ett besöksmål blir på samma sätt ett attraktivare besöksmål.

Ytterligare upplysningar om laddstolpar lämnas av:
Melinda Gunnarsson, fordonssamordnare, telefon 0325-57 61 59
E-post: melinda.gunnarsson@tranemo.se

Planändring av fastighet i Tåstarp, Tranemo för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus

Tomten ligger vid Tranemosjön på vägen mot Uddebo. Planförslaget innebär en utökad byggrätt, upp till 30 % av fastigheten och med en möjlighet att bygga upp till 7 m i byggnadshöjd. Fastighetsägaren planerar att bygga två radhus i två våningar med ca 10 lägenheter. Planändringen har varit ute på samråd och är nu klar för antagande. Allmänna utskottet förslår på sitt sammanträde att planen ska antas, det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige i februari 2020. När sedan alla beslut är tagna kan fastighetsägaren börja bygga.

Ytterligare upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Ola Rosenqvist, planarkitekt, telefon 010-121 80 71, e-post ola.rosenqvist@tranemo.se eller
Mattias Josefsson, samhällsutvecklingschef, telefon 0325-57 60 40, e-post mattias.josefsson@tranemo.se

Tranemo, 26 november

Utredning om nattis delvis klar

För att öka servicenivån och förstärka arbetsmiljön för medarbetarna har förvaltningen fått i uppdrag av politikerna att utreda var ett nattis kan placeras i Tranemo framöver.

Förslaget är att nattis placeras tillsammans med korttidsboendet Västergården eller ihop med ett gruppboende som planeras ligga centralt i Tranemo.

Fördelarna med alternativet Västergården, som ska byggas om och stå klart till sommaren, är att lokalerna ligger centralt i Tranemo. Det är promenadavstånd till Skattkammarens förskola. För personalen blir arbetsmiljön bättre eftersom det finns annan personal i närheten som också är i tjänst nattetid, det ger ökad trygghet för de anställda.

Ytterligare en positiv effekt med ett nattis i närheten av annan kommunal verksamhet är att det kan bli möjligt att samarbeta kring den mat som serveras till barnen på nattis.

I dagsläget finns ett nattis på Parkhagens förskola, Limmared. Elva barn går på nattis. Det finns i dag ingen möjlighet att laga mat på den avdelning där nattis är. Till 90 procent arbetar personalen ensam och rektorn har jour.

Tidigare har Solbacken i Länghem nämnts som ett alternativ för kommunens nattis. I och med förvaltningens utredning är Solbacken inte längre aktuellt. Fokus framöver ligger på en placering i centrala Tranemo.

För ytterligare information kontakta
Thomas Åman, skolchef, 0325 57 64 24

Pressbilder

Kommunstyrelsens ordförande

Tony Hansen, S.

Vice ordförande i kommunstyrelsen

Lennart Haglund, C

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Eva-Karin Haglund, S.

Logotype


Publicerad den 2 oktober 2019, senast ändrad den 25 augusti 2020