Pressmaterial

Här har vi samlat information som i första hand riktar sig till dig som arbetar inom media. Du hittar bland annat pressmeddelanden, pressbilder och logotyper.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunikatörerna eller direkt till verksamheterna eller politikerna.

När du använder dig av ett foto ska alltid byline finnas med, det vill säga ”Tranemo kommun”.
Hör av dig om du är osäker på om du har rätt att använda Tranemo kommuns logotype.

Senaste pressmeddelandet

2020-03-17

Gymnasiet och vuxenutbildningen går över till distans- och fjärrundervisning

Från och med onsdag 18 mars kommer all utbildning på Tranemo gymnasieskola och vuxenutbildningen att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

Beslutet är fattat av Tranemo kommuns krisledningsnämnd efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

– Vi har den senaste tiden arbetat fram en planering på lärandesektionen ifall en rekommendation om att stänga skolor skulle komma. Jag känner mig trygg med att vår undervisning kommer att fungera bra även när den bedrivs på distans. Samtidigt är vi ödmjuka inför att vi befinner oss i ett unikt läge – inte bara inom skolvärlden – utan i hela Sverige och i vår omvärld, säger Thomas Åhman, chef för lärandesektionen i Tranemo kommun.

Inom gymnasiet och vuxenutbildningen har alla elever och lärare egna datorer och använder sig av en mängd lärplattformar. Både gymnasiet och vuxenutbildningen har även tillgång till de verktyg för distansundervisning som finns i programmen. Distansutbildning innebär att eleverna digitalt får uppgifter som de löser, fjärrundervisning innebär att lärare och elever har kontakt i realtid via sina digitala enheter.

Samtliga lärare kommer inledningsvis att arbeta från sina respektive arbetsplatser.

Respektive utbildning kommer att informera sina elever om innehållet i den fortsatta undervisningen.

Beslutet om distansundervisning omfattar sammanlagt omkring 450 elever.

Tranemo kommun har idag, 17 mars, aktiverat sin krisledningsnämnd. I nämnden ingår Tony Hansen, S, Lennart Haglund, C och Eva-Karin Haglund, S.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Åhman, chef lärandesektionen, 0325 -57 64 24

Allmänna utskottets möte den 12 mars 2020.

Utvecklingsplan för återvinningscentralen Returen

Det händer mycket på området sortering och avfall. Återbruk och att minska avfallet är viktiga framtidsfrågor. Vi vill kunna sortera ut och ta vara på fler och fler produkter, säger Cathrine Persson, enhetschef renhållning.

För att även fortsättningsvis ha en återvinningscentral som är i ”framkant” både vad gäller besöksvänlighet och cirkulärt tänk men som också möter upp till förändrade lagkrav och önskad befolkningsutveckling i kommunen får nu förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för återvinningscentralen Returen.

Återvinningscentralen Returen som ligger i Tranemo är känd för att vara en tillgänglig och bra återvinningscentral, den hålls i ett fint skick och det är rent och snyggt. Nu märker vi att den börjar bli för trång och ju mer vi vill sortera så ser vi att det finns lite andra behov. Redan idag finns det utrymmen som inte räcker till, bland annat för farligt avfall och elektronik. Vi ser också kommande förändringar när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren, dessa kan komma att påverka behoven ytterligare.

Ytterligare upplysningar om utvecklingsplan för Returen lämnas av:
Cathrine Persson, enhetschef renhållning, telefon 0325-57 61 21
E-post: cathrine.persson@tranemo.se

 

 

Tidigare pressmeddelanden

2020-02-25 Allmänna utskottet

Upphandling av lokalvård

Upphandling avseende lokalvård inom Tranemo kommun har avslutats och i dag har allmänna utskottet haft ett extra insatt sammanträde för att kunna fatta ett tilldelningsbeslut om lokalvård.

4 anbud har inkommit och tilldelningen skedde till Samhall Aktiebolag. Totalt handlar upphandlingen om en städyta av ca 51 000 kvm.

Avtalsspärr råder till och med 6 mars, vilket innebär att avtal kan tidigast skrivas efter den 6 mars. Avtalet gäller sedan i 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

För mer information:

Karl-Johan Ohlin, teknisk chef, telefon 0325- 57 61 29, e-post karl-johan.ohlin@tranemo.se

Information från allmänna utskottet 15 januari 2020

Dialogträffar med föreningar fortsätter under 2020

Under 2019 genomfördes 6 träffar med föreningar i kommunen, både politiker och tjänstemän fanns med vid dessa tillfällen. Många tankar, idéer och förslag har kommit fram och som nu handläggs av ansvariga inom kommunen.

Under 2020 och fram till 2023 är planen att dessa träffar ska fortsätta men med respekt för föreningarnas tid och ideella arbete så kommer antalet träffar/år att minskas ner. Föreningar från flera orter kommer att bjudas in till en ”storträff”. Utöver dessa större träffar kommer 2 föreningsbesök per år att göras.

Orterna delas in i 4 större grupper:

I mars 2020 kommer föreningar i Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp och Ölsremma att bjudas in till träff. 2021 blir det Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Mossebo och Uddebo som får inbjudan. 2022 Limmared, Nittorp och Hulared och 2023 Länghem och Månstad.

Ytterligare upplysningar om dialogträffar med föreningslivet lämnas av:
Annika Loman, fritidschef, telefon 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

______________________________________________________

Investerings- och upprustningsbidrag till föreningar

Sammanlagt har 13 föreningar ansökt om investerings- och upprustningsbidrag för 2020. De ansökningar som har kommit in handlar om allt från byte av golv i kök, arenaklocka, takomläggning, byte av värmepump, nyritning av orienteringskarta, byte av fasadbrädor, skidlekplats till vattenkoppar i beteshagar. Det är spridda skurar och totalt beviljas nästan 700 000 kr till investeringarna, vilket motsvarar den budget som finns för bidraget.

Föreningarnas planerade projekt uppgår till en beräknad kostnad om 4 447 000 kr och totalt uppgår ansökningarna till 1 076 900 kr vilket är ca 300 000 kr mer än vad kommunens avsatta medel för detta bidrag är.

Utifrån de regler som finns om bidraget prövas alla ansökningar och de som har uppfyllt gällande kriterier har här också blivit beviljade bidrag med 50%, vilken är den högsta procentsats som är möjlig att få.

I bestämmelserna framgår det att bidrag utgår för nyanläggning, om- och tillbyggnad samt upprustning av föreningsägd eller arrenderad anläggning eller samlingslokal/bygdegård. Föreningen ska ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för att ha rätt att söka bidrag.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:

• Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla
• Åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
• Jämställdhetsskapande åtgärder
• Miljö- och energieffektiviseringar

Ytterligare upplysningar om bidragen lämnas av:
Annika Loman, fritidschef, telefon 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

Tranemo 13 januari

Nytt koncept – ungdomar får chans till feriearbete även inom det privata näringslivet

Svenljunga och Tranemo kommuner satsar tillsammans på ett nytt koncept för att få en hållbar och strategisk kompetensförsörjning. Under sommaren 2020 finns det för första gången möjlighet för företag att anställa ungdomar med subvention från kommunerna.

Syftet med feriearbete är att ungdomar breddar sina kunskaper och sitt engagemang om arbetslivet inför sitt kommande studie- och yrkesval.
Vi värnar alla tillsammans om att kompetens ska stanna i vårt närområde.
Vi berättar mer om denna satsning på en presskonferens. Kommunalråden Tony Hansen, S, Stefan Carlsson, S, och oppositionsrådet Johan Björkman, M, deltar. Medverkar på pressträffen gör även näringslivsstrategerna Manda Schillerås och Fredrik Dahl och arbetsmarknadschefen Mary Andersson.
När: torsdag 16 januari, klockan 15.30
Var: Jobbcentrum, Tåstarpsgatan 9, Tranemo

Vad innebär ett feriejobb på en kommun?
• Ungdomar som är födda 2004, 2003, 2002 kan få ett feriejobb. Men vi kan inte garantera en plats till de som har fyllt 18 år före 1 juni i år.
• Ungdomarna behöver vara folkbokförda i Svenljunga eller Tranemo kommuner.
• Ungdomar som saknar de sista siffrorna i personnumret behöver ha ett arbetstillstånd.
• Ungdomarna erbjuds 90 timmar arbetstid under vecka 25 till och med 33.
• Timlönen är 77 kronor, inklusive semesterersättning.
• Ansökan sker via en e-tjänst som heter Offentliga jobb, ansökan är öppen från 2 mars till och med 5 april.

Vad innebär ett feriejobb på ett lokalt företag med subvention av kommunen?
• Ungdomar som är födda 2004, 2003, 2002 kan få ett feriejobb.
• Ungdomarna behöver vara folkbokförda i Svenljunga eller Tranemo kommuner.
• Ungdomar som saknar de sista siffrorna i personnumret behöver ha ett arbetstillstånd.
• Arbetsplatsen ska finnas i hemkommunen.
• Företaget ska ha F-skattsedel och betala en avtalsenlig lön.
• Företaget står för arbetsgivaransvaret, inklusive arbetsskadeförsäkring.
• Kommunen subventionerar 50 procent av en timlön på högst 77 kronor, inklusive semesterersättning och för maximalt 90 timmar. Maxbeloppet som kommunerna kan betala är 3 465 kronor per ungdom och år.

Tranemo 18 december

Laddstolpar planeras att sättas upp runt om i kommunen

Kommunen har från Naturvårdsverket via Klimatklivet blivit beviljade ett stöd för att sätta upp destinations- och arbetsplatsladdare på strategiska platser runt om i kommunen. Under januari och februari månad 2020 kommer en upphandling att ske. Ambitionen och målet är att laddstolpar ska vara på plats under 2020.
Det finns ett stort intresse för projektet både från invånare och anställda inom kommun och näringsliv. Eldrivna fordon kommer av allt att döma att vara en viktig del av framtidens transportsystem. Laddstationer ökar dessutom kommunens attraktivitet i stort och de ställen de placeras i synnerhet. En arbetsplats som erbjuder laddning för sin personal blir en attraktivare arbetsplats och ett besöksmål blir på samma sätt ett attraktivare besöksmål.

Ytterligare upplysningar om laddstolpar lämnas av:
Melinda Gunnarsson, fordonssamordnare, telefon 0325-57 61 59
E-post: melinda.gunnarsson@tranemo.se

Planändring av fastighet i Tåstarp, Tranemo för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus

Tomten ligger vid Tranemosjön på vägen mot Uddebo. Planförslaget innebär en utökad byggrätt, upp till 30 % av fastigheten och med en möjlighet att bygga upp till 7 m i byggnadshöjd. Fastighetsägaren planerar att bygga två radhus i två våningar med ca 10 lägenheter. Planändringen har varit ute på samråd och är nu klar för antagande. Allmänna utskottet förslår på sitt sammanträde att planen ska antas, det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige i februari 2020. När sedan alla beslut är tagna kan fastighetsägaren börja bygga.

Ytterligare upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Ola Rosenqvist, planarkitekt, telefon 010-121 80 71, e-post ola.rosenqvist@tranemo.se eller
Mattias Josefsson, samhällsutvecklingschef, telefon 0325-57 60 40, e-post mattias.josefsson@tranemo.se

Tranemo, 26 november

Utredning om nattis delvis klar

För att öka servicenivån och förstärka arbetsmiljön för medarbetarna har förvaltningen fått i uppdrag av politikerna att utreda var ett nattis kan placeras i Tranemo framöver.

Förslaget är att nattis placeras tillsammans med korttidsboendet Västergården eller ihop med ett gruppboende som planeras ligga centralt i Tranemo.

Fördelarna med alternativet Västergården, som ska byggas om och stå klart till sommaren, är att lokalerna ligger centralt i Tranemo. Det är promenadavstånd till Skattkammarens förskola. För personalen blir arbetsmiljön bättre eftersom det finns annan personal i närheten som också är i tjänst nattetid, det ger ökad trygghet för de anställda.

Ytterligare en positiv effekt med ett nattis i närheten av annan kommunal verksamhet är att det kan bli möjligt att samarbeta kring den mat som serveras till barnen på nattis.

I dagsläget finns ett nattis på Parkhagens förskola, Limmared. Elva barn går på nattis. Det finns i dag ingen möjlighet att laga mat på den avdelning där nattis är. Till 90 procent arbetar personalen ensam och rektorn har jour.

Tidigare har Solbacken i Länghem nämnts som ett alternativ för kommunens nattis. I och med förvaltningens utredning är Solbacken inte längre aktuellt. Fokus framöver ligger på en placering i centrala Tranemo.

För ytterligare information kontakta
Thomas Åman, skolchef, 0325 57 64 24

Pressbilder

Kommunstyrelsens ordförande

Tony Hansen, S.

Vice ordförande i kommunstyrelsen

Lennart Haglund, C

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Eva-Karin Haglund, S.

Logotype

2020-03-17

Gymnasiet och vuxenutbildningen går över till distans- och fjärrundervisning

Från och med onsdag 18 mars kommer all utbildning på Tranemo gymnasieskola och vuxenutbildningen att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

Beslutet är fattat av Tranemo kommuns krisledningsnämnd efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

– Vi har den senaste tiden arbetat fram en planering på lärandesektionen ifall en rekommendation om att stänga skolor skulle komma. Jag känner mig trygg med att vår undervisning kommer att fungera bra även när den bedrivs på distans. Samtidigt är vi ödmjuka inför att vi befinner oss i ett unikt läge – inte bara inom skolvärlden – utan i hela Sverige och i vår omvärld, säger Thomas Åhman, chef för lärandesektionen i Tranemo kommun.

Inom gymnasiet och vuxenutbildningen har alla elever och lärare egna datorer och använder sig av en mängd lärplattformar. Både gymnasiet och vuxenutbildningen har även tillgång till de verktyg för distansundervisning som finns i programmen. Distansutbildning innebär att eleverna digitalt får uppgifter som de löser, fjärrundervisning innebär att lärare och elever har kontakt i realtid via sina digitala enheter.

Samtliga lärare kommer inledningsvis att arbeta från sina respektive arbetsplatser.

Respektive utbildning kommer att informera sina elever om innehållet i den fortsatta undervisningen.

Beslutet om distansundervisning omfattar sammanlagt omkring 450 elever.

Tranemo kommun har idag, 17 mars, aktiverat sin krisledningsnämnd. I nämnden ingår Tony Hansen, S, Lennart Haglund, C och Eva-Karin Haglund, S.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Åhman, chef lärandesektionen, 0325 -57 64 24

Allmänna utskottets möte den 12 mars 2020.

Utvecklingsplan för återvinningscentralen Returen

Det händer mycket på området sortering och avfall. Återbruk och att minska avfallet är viktiga framtidsfrågor. Vi vill kunna sortera ut och ta vara på fler och fler produkter, säger Cathrine Persson, enhetschef renhållning.

För att även fortsättningsvis ha en återvinningscentral som är i ”framkant” både vad gäller besöksvänlighet och cirkulärt tänk men som också möter upp till förändrade lagkrav och önskad befolkningsutveckling i kommunen får nu förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för återvinningscentralen Returen.

Återvinningscentralen Returen som ligger i Tranemo är känd för att vara en tillgänglig och bra återvinningscentral, den hålls i ett fint skick och det är rent och snyggt. Nu märker vi att den börjar bli för trång och ju mer vi vill sortera så ser vi att det finns lite andra behov. Redan idag finns det utrymmen som inte räcker till, bland annat för farligt avfall och elektronik. Vi ser också kommande förändringar när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren, dessa kan komma att påverka behoven ytterligare.

Ytterligare upplysningar om utvecklingsplan för Returen lämnas av:
Cathrine Persson, enhetschef renhållning, telefon 0325-57 61 21
E-post: cathrine.persson@tranemo.se

 

 


Publicerad den 2 oktober 2019, senast ändrad den 19 mars 2020