Ekonomi och kvalitet

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag.

Visionen visar riktningen för kommunens utveckling och är ett strategiskt, långsiktigt dokument som talar om kommunens färdriktning. I visionen målas det upp en framtidsbild av det samhälle som kommunen önskar uppnå.

Strategisk plan
Med utgångspunkt från visionen för kommunen (med hänsyn till lagar, förordningar, nationella mål etc.) utarbetas, i början av varje mandatperiod, eventuella övergripande mål och en strategisk plan för mandatperioden.
Strategisk plan beskriver ett antal högt prioriterade områden av betydelse för kommunens utveckling i ett flerårigt perspektiv. Den är en konkretisering av visionen och ska ge ledning till verksamheten, peka ut handlingsriktningar, prioriterade områden och långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta dokument i mera detaljerade skrivningar som ska ligga till grund för planering och uppföljning.

Tranemo kommuns vision
”Lev livet på den gröna sidan”
Tranemo kommun är vårt naturliga val av bostadsort. Här bor vi i en naturskön kommun i storstadens närhet. Här finns ett boende som passar alla – oavsett om man vill bo i en större ort eller på landsbygden och ibland sjönära.
Vi bor i ett samhälle som jobbar för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och känner oss friska och trygga. Hos oss är mångkulturen en tillgång eftersom vårt samhälle är öppet och generöst.
Tranemo kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Kulturupplevelser är en viktig del av livet och fritiden är rik och varierad. Med stolthet lyfter vi fram våra kulturskatter och turistmål. Kommunen, föreningarna och näringslivet har utvecklat en nära samverkan där ideella krafter och goda idéer tas tillvara – på det området är Tranemo kommun bland de bästa i Sverige.

Välutbyggda kommunikationer skapar möjligheter för medborgare. Det är enkelt och stimulerande att driva företag i Tranemo kommun där entreprenörsandan medverkar till att skapa ett varierat näringsliv.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Vi verkar för en stark känsla av samhörighet. Vi skapar mötesplatser som möjliggör inflytande och delaktighet i hela kommunen. Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.

Undersidor

Budget

Budget 2020 Kommunens budget är ett viktigt styrinstrument. Budgeten anger de ramar och riktlinjer som skall gälla för kommunens verksamheter. Att driva Tranemo kommun kostar cirka 700 miljoner kronor om året. Pengarna går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle. Största delen…

Glada ungdomar i en ring

Kvalitets- och förbättringsarbete

Tranemo kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska mål och planer av olika slag. Kommunens politiker sätter upp mål och mätetal för verksamheterna utifrån kommunens vision och strategiska plan. För att veta att vi gör rätt saker i förbättringsarbetet, gentemot er som bor och verkar i vår kommun, följer vi den statistik vi har att tillgå…

Tumme upp eller tumme ner

Budget- och verksamhetsuppföljning

Tranemo kommun gör regelbundna uppföljningar av den ekonomiska och kvalitativa utvecklingen. Två gånger per år, i slutet av april och i slutet av augusti, görs en budget- och verksamhetsuppföljning. En bit in på det nya året görs en årsredovisning. Årsredovisningarna hittar du här>>   Nedan hittar du budget- och verksamhetsuppföljningar  Sektionernas budget- och verksamhetsuppföljning T2…

Miniräknare och penna

Taxor och avgifter

Här hittar du alla Tranemo kommuns taxor och avgifter. Alla taxor och avgifter anges inklusive moms. Som privatperson betalar du taxor och avgifter inklusive moms. I spalten till höger hittar du ett PDF-dokument där alla taxor finns samlade.