Lokala miljömål

Kommunfullmäktige tog beslut om lokala miljömål 2013-09-09.

43wqhN-tc1IdxOM6iltR

De 14 lokala miljökvalitetsmålen är:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Kommunfullmäktige tog beslut om lokala miljömål 2013-09-09.

Här kan du läsa beslutet (PDF)>>

Här kan du läsa de lokala miljömålen (PDF)>>

Här kan du läsa Gröna Tankar om Tranemo kommun (PDF)>>

Till beslutet finns en idébank som har kommit fram i samband med de medborgardialoger som har genomförts inför beslutet. Du kan läsa idébanken här (PDF)>>


Publicerad den 20 januari 2016, senast ändrad den 30 januari 2017