Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön.

Alla fastigheter som har hushållsavfall, från permanent- fritidsbostad eller verksamheter, är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Tranemo kommuns renhållningsförordning och gällande lagkrav i kapitel 15 miljöbalken.
Ansvarig för hushållsavfall gentemot kommunen är innehavare av fastighet där avfallet uppkommer.

Renhållningsabonnemang

Tranemo kommun tillämpar 2-kärlssystem för insamling av hushållssopor. Det innebär att utsorterat brännbart avfall hämtas från ett grönt kärl och utsorterat matavfall hämtas från ett brunt kärl.

Taxan för renhållning baseras på det gröna kärlet, där man kan välja storlek och hämtningsintervall efter behov, se taxan här
Det bruna kärlet ingår i abonnemanget och hämtas alltid var 14:e dag.

Använd vår E-tjänst eller blankett för nytecknande/ändring av renhållningsabonnemang.

Standardabonnemang
Innebär tömning var 4:e vecka för grönt kärl och var 14:e dag av det bruna kärlet.
Det är det abonnemang som passar flest kunder och det läggs automatiskt på kunder som inte gör ett aktivt val för sin sophämtning.
OBS! Vid ägarbyte måste anmälan om nytt tillträde göras (vi får inte automatiskt reda på detta) om detta inte görs fortsätter abonnemang och betalningsansvar på gamla ägaren.

Sophämtning/schema
Kärlen töms efter ett fastställt turschema. Vi har många olika turer, därför finns inte scheman på hemsidan.  Om du behöver ett nytt schema, kan du beställa det här, eller kontakta renhållningen på telefon 0325-57 60 00
Det är vår entreprenör NÅ, Nordisk Återvinning, som hämtar hushållssoporna.
De kör 2-facksbilar för att kunna tömma både brunt och grönt kärl samtidigt vid behov.
Ibland kan oförutsedda händelser som försenar sophämtningen ske, läs mer på vår sida om driftinformation.

 

Vad ska jag lägga i det gröna kärlet?

Brännbart restavfall är det som blir över när du sorterat ut ”allt annat avfall”: förpackningar av papper, plast, metall och glas, tidningar, elektronik, farligt avfall och matavfall.

Exempel på restavfall:

 • Kuvert och postit-lappar
 • Snus, tobak, tuggummi
 • Stearinljus
 • Diskborstar, tandborstar, disktrasor, damsugarpåsar
 • Blöjor och bindor
 • Kattsand och hundbajspåsar
 • Trasiga skor och textilier, tapeter

OBS! Allt brännbart restavfall som får plats i ditt gröna kärl ska läggas där, till ÅVC ska du bara lämna brännbart som inte får plats i sopkärlet

Matavfall i bruna kärl

I Tranemo kommun är det obligatoriskt att sortera ut matavfall och slänga i brunt kärl.

Här kan du läsa om påsar, kärl och tömning och se filmer om hur du gör!

Att tänka på inför tömning

För att underlätta för chaufförerna och säkerställa att kärlen blir tömda, tänk på detta:

 • Senast klocka 06.00 aktuell hämtdag ska kärlen ställas fram.
 • Kärl ska stå vid fastighets- eller tomtgräns, mot väg eller så nära hämtfordon som möjligt.
 • Kärlen ska placeras med handtagen ut mot gatan, det bruna kärlet till höger, se bild
 • Ev. dragväg ska vara fri från hinder, snöröjd och halkbekämpad
 • Vägen fram till hämtstället ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att det är farbar väg vid varje hämt tillfälle. En sopbil är bredare och tyngre än en personbil och kraven på vägens skick och framkomlighet blir därför större.
Grön och brun soptunna

Kärlplacering, brunt kärl till höger och handtagen ut mot gatan

Ansvar och skötsel av kärl

Tranemo kommun köper in och äger samtliga gröna och bruna kärl.
Kärlen är identitetsknutna till den fastighet där de är placerade och får inte flyttas runt till andra fastigheter.

Trasiga kärl byts ut, det finns även reservdelar som kan bytas ut, kontakta renhållningen 0325-57 60 00.

Fastighetsägaren ansvarar för skötsel och rengörning av kärlen.

 

 

Uppehåll i sophämtning

Uppehåll i sophämtning kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst 3 månader. Fastigheten får då inte utnyttjas för övernattning, vistelse eller nyttjas på annat sätt så att hushållsavfall uppstår.
Uppehåll kan beviljas för som längst 1 år, därefter sätts abonnemanget igång automatiskt.

Grundavgift betalas även under uppehållstiden.

Tillfälligt uppehåll söks via blankett och skickas till Samhällssektionen.

 

 

 

 


Publicerad den 9 januari 2020, senast ändrad den 1 april 2021