Avfall från företag och verksamheter

För företagare och verksamhetsutövare gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll.

Det avfall som uppkommer ska hanteras på olika sätt och av olika aktörer:

  • Kommunalt avfall: Avfall som är hushållslikt, exempelvis avfall från lunchrum, servering/restaurang, toaletter och städsopor. – kommunalt insamlingsansvar
  • Verksamhetsavfall: Avfall som uppstår i samband med produktion av varor och tjänster från alla typer av verksamheter så som offentlig verksamhet, kontor, industri, affär, jordbruk mfl. – hanteras av marknadsdrivna aktörer

Kommunalt avfall

Alla företag, verksamheter och flerbostadshus är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang hos kommunen för sitt hushållslika avfall. Matavfall ska sorteras ut från restavfallet och läggas i separat kärl.

Blankett för renhållningsabonnemang företag och fastighetsbolag

Verksamhetsavfall

Förpackningar
Förpackningar från verksamheter är inte ett kommunalt avfall och måste särskiljas från hushållens, och får därmed inte heller lämnas på Återvinningsstationerna. Vi hänvisar till privata aktörer för hämtning vid fastighet eller till producentansvarets mottagningspunkter. Mer information om förpackningsavfall från verksamheter finns hos Naturvårdsverket

För samlokaliserad verksamhet = verksamhetsutövare som delar byggnad och sopkärl med hushåll, gäller andra regler, läs mer i flik nedan

ÅVC Returen
Omhändertagande av verksamhetsavfall från företag och verksamheter ingår inte i den kommunala avfallsansvaret, man ska anlita annan aktör för detta avfall. Dock kan företag och verksamheter som har mindre mängder verksamhetsavfall  köpa ett företagskort för att få lämna det på ÅVC Returen.

ÅVC Returen bekostas av hushållens grundavgift, det är därför som endast  privatpersoner kostnadsfritt får lämna avfall på ÅVC Returen.

 

Nya avfallsregler 2024

1 /1 2024 träder nya avfallsregler i kraft

 

Grundavgift

Grundavgift för renhållning 2024

Alla fastighetsägare ska betala grundavgift för sin fastighet. Grundavgiften bekostar bland annat lagstadgade uppgifter, kundservice, administration, sopkärl och påsar. För privatpersoner ingår även ÅVC, miljöbil och insamlingsturer.

Det är olika grundavgift beroende på vad som inryms i fastigheten, pris ex. moms

  • Bostadsenhet 1 587 kr/år (villa/fristående bostad)
  • Lägenhet 1 068 kr/år (1 grundavgift/bostadslägenhet i fastigheten)
  • Företag/verksamhet 1 068 kr/år(1 grundavgift oavsett antal verksamheter i fastigheten)

Exempel:
En fastighet med 3 lägenheter samt 2 affärslokaler betalar: 3 * grundavgift för lägenhet + 1 grundavgift för verksamhet.
En fastighet som inrymmer verksamhet från 1 företag: betalar 1 grundavgift för verksamhet
En fastighet med 10 lägenheter: betalar 10 * grundavgift för lägenhet

Taxor

Taxa för renhållningstjänster 2024

Skillnad mellan kommunalt avfall och verksamhetsavfall

Vi skiljer på kommunalt avfall och verksamhetsavfall

  • Kommunalt avfall är avfall som uppstår där människor lever och bor. Avfall från företag och verksamheter som i sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll klassas som kommunalt avfall, exempelvis avfall från kök,  fikarum, toaletter och papperskorgar. Kommunalt avfall lyder under det kommunala renhållningsansvaret.
  • Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer genom att det produceras varor/tjänster/verksamhet. Verksamhetsavfall är inte kommunalt ansvar och man kan fritt välja vem som ska ta hand om avfallet.

Regler för farligt avfall

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverket.

Läs mer om vad som gäller

Beställ matavfallspåsar

Det finns olika storlekar på matavfallspåsar
8-liter – den vanliga påsen för hushåll
22-liter – en större påse som passar för matsalar och mindre storkök, används tillsammans med stålställning
45-liter – En säck som används i större kök och restauranger (kunder står för egen hållare)

Vi levererar påsar direkt till fastigheten åt företag, hyresfastigheter och brf.
Beställ nya påsar genom att maila info.tekniska@tranemo.se , ange storlek på påsen och antal buntar.

Läs mer om matavfall

 

Samlokaliserad verksamhet

Samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma avfallskärl som hushållen i ett flerbostadshus. Det kan till exempel vara ett kontor, en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushållen i ett flerbostadshus.
Om verksamheten däremot har egna sopkärl (även om de finns i samma miljörum som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Anmälan

Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla om de vill lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en privat entreprenör.
Anmälan av samlokaliserad verksamhet måste göras av verksamheten – använd denna blankett
Anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

 

Alla är skyldiga att sortera sitt avfall för ökad återvinning

Observera att alla, både hushåll och verksamheter, är skyldiga att sortera sitt avfall och separera förpackningar från mat och restavfall. För verksamheten är valet om man vill/kan vara samlokaliserad eller om man vill ha egna kärl.
Innan du gör ett val om att vara samlokaliserad eller om du önskar egna kärl behöver du ha en dialog med din fastighetsägare som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet.

 


Publicerad den 4 mars 2022, senast ändrad den 22 februari 2024