Taxa för renhållning

Renhållningstaxan är självfinansierad. Det innebär att alla kostnader för renhållning ska täckas av intäkter  från taxan, den bekostas inte av skattemedel och ska heller inte vara vinstdrivande.

Svenska sedlar

Renhållningstaxan för hushållsavfall är uppdelad i två delar

  1. Grundavgift – en fast avgift som ska betalas för alla fastigheter
  2. Hämtningsavgift – avgiften varierar beroende på hämtningsintervall och kärlstorlek för restavfall (grönt kärl)

Avgifter för renhållning 2024

Exempel på våra vanligaste abonnemang för villa/småhus 

Typ av fastighetHämtningsintervall och kärlstorlekGrundavgiftHämtningsavgiftTotal kostnad/år
Hushåll med standardabonnemang*4-veckorshämtning
190 liter
1 984:-1 483:-3 467:-/år
Mindre hushåll och de som källsorterar väl8-veckorshämtning
190 liter
1 984:-928:-2 912:-/år
Stora hushåll, blöjbarn, hemsjukvård och likandeVar 14:e dag
190 liter
1 984:-3 116:-5 100:-/år
Fritidshus sommar4-veckorshämtning maj-september
190 liter
1 030:-770:-1 800:-/år

* Standardabonnemang är vårt vanligaste abonnemang, 80% av alla hushåll har det
Tabellen visar de vanligaste abonnemangen, för fler alternativ se här

Vad ingår i avgiften?

Grundavgift
Grundavgiften täcker de fasta kostnaderna för avfallshanteringen, exempelvis administration, information, kundservice, kärl, ÅVC Returen och insamlingsturen.
Det är olika avgift beroende vilken typ av fastighet som avses:

Typ av fastighetGrundavgift inkl moms
Villa, småhus (per bostadsenhet)1 984 kr/år
Fritidshus (sommarabonnemang)1 030 kr/år
Flerbostadshus/lgh1 335kr/år per lgh
Företag, verksamhet1 335 kr/år per fastighet

Hämtningsavgift
Den täcker kostnader för tömning, transport och behandling av ditt avfall. Avgiften varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall på det gröna kärlet. Avgiften är miljöstyrande och du kan påverka din kostnad genom att källsortera och minska ditt avfall. Kärl för matavfall ingår i valt abonnemang, de töms alltid var 14 dag och kostar inget extra.

Renhållning komplett taxebilaga 2024

 

 


Publicerad den 10 november 2022, senast ändrad den 7 december 2023