Information om slamabonnemang

Nytecknande eller ändring av slamabonnemang

Använd våra digitala tjänster E-tjänster och blanketter, se grön ruta till höger,  eller ta kontakt med renhållningen  på  tel. 0325-57 60 00 eller mail

Tömning

Tömning av slambrunn/tank utförs efter ett i förväg fastställt schema. I samband med tecknande/ändring av abonnemang får du reda på vilken tömningsmånad som gäller för din anläggning.
Det är bara kommunen eller kommunens entreprenör som får ta hand om slammet (undantag om dispensbeslut finns, läs mer nedan).

Kommunens entreprenör är Svenljunga Slamsugning 

Avisering

Under 2022 börjar vi avisera slamtömning digitalt, via epost eller sms – läs mer om tjänsten här

Ca. 2 veckor före planerad tömning skickas avisering ut. Frågor och ev avbokning, ring 0325-57 61 28.

 

Tömningsintervall

Tömning utförs efter ett i förväg fastställt schema under en aviserad tvåveckors period och är inte knuten till någon bestämd veckodag. Man kan alltså inte själv bestämma när tömningen/tömningarna ska utföras. Inför varje ordinarie tömning skickas avisering om tömning till er.

Det är viktigt att en slamavskiljare töms i tid. Detta eftersom slammet annars kan passera genom slamavskiljaren och då finns det risk att efterföljande ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Om behov finns för tömning mer än 1ggn/år har vi följande alternativ:

 • 2ggr/år: Brunnen töms i april och oktober.
 • 3ggr/år: Brunnen töms i april, augusti och december.
 • 4ggr/år: Brunnen töms i mars, juni, september och december.
 • 6ggr/år: Brunnen töms i februari, april, juni, augusti, oktober, december

Taxa 2024

Priser 2024 inkl. moms

Ordinarie slamtömning enligt schema, mindre än 2 kbm 1 190:-/st
Ordinarie slamtömning enligt schema 2 - 4 kbm1 383:-/st
Extra beställning, upp till 4 kbm:
Utföres inom 5 arbetsdagar:2 135:-/st
Utföres inom 3 arbetsdagar:2 463:-/st
Utföres inom 24 timmar:3 101:-/st
Utföres senast kl 16.00 samma dag (beställd före 12.00)4 378:-/st

Tabellen visar de vanligaste slamtjänsterna, för komplett prislista se vår taxebilaga

Ansökan om dispens

Har du en modern avloppsanläggning med god funktion finns det möjlighet att ansöka om hämtning av slam vartannat år. Möjlighet till detta ges för fritidshus, en-persons hushåll eller överdimensionerad avloppsanläggning.

Jordbruk med tillgång till sug- och spridarutrustning eller fastighetsägare med tillgång till avvattningsutrustning och latrinkompost kan efter ansökan till miljökontoret själva få ta hand om sitt slam. Även här gäller att avloppsanläggningen är modern och i god funktion. Användningen av avloppsslam får inte leda till olägenheter.

Ansökningar om dispens från slamtömning hanteras genom miljökontoret i Gislaveds kommun, som tar en handläggningsavgift för ärendet. Kontaktuppgifter och mer information finns här.
Blanketten finner ni  här: Ansökan om utsträckt hämtningsintervall slam 

Akut slamtömning

Om du behöver en akut slamtömning så hjälper vi till att lösa den på bästa sätt:

Måndag – torsdag kl 08.00-16.00, fredag 08.00 – 12.00: Ring renhållningen 0325-57 60 00

Övrig tid ring Svenljunga Slamsugning direkt: 070-332 23 63

Framkomlighet och säkerhet vid tömning

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar är ett tungt arbete. Belastnings- och förslitningsskador i samband med bl. a. tunga lyft av brunnslock och slangdragning är därför inte ovanligt. Det finns en del åtgärder man kan göra för att underlätta chaufförens arbete:

 • Byt ut tunga brunnslock till barnsäkra lock av lättare material. Lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt och som är barnsäkra kan du köpa hos din bygghandlare, entreprenörer för installation av enskilda avlopp eller VVS-företag.
 • Se till att vägen mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen är framkomlig. Röj buskar och gräs.
 • Håll brunnen åtkomlig för tömning och se till att den är väl synlig för entreprenören. Om locket inte är väl synligt skall det markeras med en plastpåse, vimpel el. dyl.
 • Plocka undan föremål som står placerade på locket. Tänk på att även föremål i nära anslutning till brunnen kan behöva flyttas. Slangen rör sig under tiden slammet sugs upp.
 • Locket ska kunna öppnas av en person och utan verktyg.
 • Vägen ska vara framkomlig med stenfri körbana utan hinder till en bredd av 3,5 m fri från grenar, buskar och andra hinder till en höjd av 4 m. Fordonen har en vikt upp till 25 ton.
 • Vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för hämtningsfordonet finnas.
 • Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri.
 • Hinder för slangdragning skall vara undanröjda.

Vid eventuell vägbom får endast kodlås användas. Koden meddelas till kommunen.

 


Publicerad den 7 april 2020, senast ändrad den 13 december 2023