Taxor och avgifter

Här hittar du alla Tranemo kommuns taxor och avgifter.

Miniräknare och penna

Alla taxor och avgifter anges inklusive moms. Som privatperson betalar du taxor och avgifter inklusive moms. I spalten till höger hittar du ett PDF-dokument där alla taxor finns samlade.

 

 

Avgifter för stöd och service

Barnomsorg

Avgifter och regler

Biblioteksverksamhet

Detaljplaner

Avgifter för detaljplaner, taxa 2020
Avser befintliga detaljplaner, vid beställning
av ny detaljplan tecknas separat planavtal.
För tillkommande fastighetsyta utgår reducerad avgift.
Villatomt omfattande en lägenhet 15 000 kr
Flerbostadshus, grundavgift 15 000 kr
Flerbostadshus, avgift per kvm lägenhetshyra 80 kr
Industritomter, grundavgift 20 000 kr
Industritomter, avgift per kvm tomthyra 4 kr

Fjärrvärme

Färdtjänsttaxa

Kopiering, föreningskopiering och prenumeration på handlingar

Kopiering, föreningskopiering, taxa 2024 inkl. moms
Grundavgift 80 kr
Därutöver för vitt papper/kopia 0,86 kr
För färgat papper/kopia 1,20 kr
Allmänna handlingar, per kopia
(Om en beställning omfattar 10 sidor eller mer ska beställningsavgift om 50 kr tas ut)
2 kr
Utskrifter/ kopior i färg, A4 enkelsidig 3,41 kr
Utskrifter/ kopior i färg, A4 dubbelsidig 7,08  kr
Utskrifter/ kopior i färg, A3 enkelsidig 5,66 kr
Utskrifter/ kopior i färg, A3 dubbelsidig 11,96 kr
Härutöver debiteras föreningen för 7 sk pliktexemplar, som kommunen i enlighet med lagen om pliktexemplar ska leverera till Kungliga biblioteket och landets sex universitetsbibliotek.

IP-Skogen

IP Skogen, taxa 2020
Tält, per uthyrningstillfälle, fre‐mån, ideella föreningar 350 kr
Tält, per uthyrningstillfälle, fre‐mån, övriga 850 kr
Toalettvagn, per uthyrningstillfälle, fre‐mån, ideella föreningar 450 kr
Toalettvagn, per uthyrningstillfälle, fre‐mån, övriga 1 100 kr
Extra dag, ideella föreningar 100 kr
Extra dag, övriga 250 kr

Lotteritillstånd

Lotteritillstånd, taxa 2019
Lotteritillstånd per tillfälle 350 kr
Lotteriregistrering §17 350 kr

Miljö och bygg

Tranemo och Gislaved kommuner har en gemensam Samverkansnämnd miljö och bygg. Nämnden och verksamheten har sitt säte i Gislaveds kommun men jobbar också i Tranemo kommun. Kommunerna tar beslut om en gemensam taxa för nämndens verksamhet.

Måltidspriser

Måltidspriser, taxa 2019
Måltidspriser på servicehus och gruppbostäder
Pensionärer:
Frukost 39,00 kr
Lunch 68,00 kr
Kvällsmat 39,00 kr
Lunch icke pensionär 78,00 kr
Måltidsabonnemang, helpension 3 960,00 kr
Måltidsabonnemang, halvpension 1 980,00 kr
Mat till ordinärt boende 2080,00 kr
Personalmåltider:
Personallunch i skola och omsorg 52,00 kr
Subventionerad pedagogisk lunch 33,00 kr

Renhållning (sophämtning)

Simhallen och Gym1

Skolskjutsar

Tomrör och fiber

Tillgänglighet
Samförläggning:
110 mm kabelrör, exkl rör, i naturmark, per meter 56,25 kr
32/40 mm fiberslang, exkl slang, i naturmark, per meter 50,00 kr
Kabelbrunn 5 312,50 kr
Kostnad för tryckning under väg, sprängning, schakt i hårdgjord yta, tillhandahållande av rör tillkommer.
Hyra av del av tomrör:
Kr/m/år 5,63 kr
Hyra av fiberpar:
Kr/m/år 4,38 kr
Hyra av fiber till enskild slutkund på landsbygd via fiberförening/operatör fastställs i offert från Tranemo fjärrvärme & bredband efter kapacitet och möjlighet. Kostnad för kontaktering/svetsning, uppgrävning nya brunnar etc tillkommer.

Tomtavgifter

Tomtavgifter, taxa 2019
För mark i centralt läge kan priset fastställas efter förhandling
Tomt avsedd för egnahem omfattande en eller två lägenheter och för hyreshus omfattande tre eller flera lägenheter:
Mark per kvm 14 kr
Gatubyggnadsbidrag 35 500 kr
Avstyckningskostnad 25 000 kr
Fritidshustomter i Hofsnäs-området 150 000 kr
Tomt avsedd för industriändamål eller annat ändamål:
Mark per kvm – ny taxekonstruktion fr. o m 2015
Källsvedjan samt Primo-området (utmed rv 27) 60 kr
Hyltgärde 60 kr
Tranemo och Limmared 40 kr
Länghem och Dalstorp 25 kr
Övriga orter 25 kr
Avstyckningskostnad 25 000 kr

Tranemo Kulturskola

Uthyrning av lokaler

Uthyrning av lokaler, taxa 2019

 

Biografsal Medborgarhuset, per gång 1 500 kr
Medborgarhuset, per dag 1 500 kr
Tillägg kök per gång 300 kr
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra
Idrottshallar:
Hel hall, per tim 170 kr
Halv hall, per tim 85 kr
Tennis, per tim 170 kr
Badmintonbana, per tim 70 kr
Bidragsberättigade föreningar har 70% rabatt vid hyra av idrottshallar
Idrottsarrangemang:
Tranemo idrottshall, per tim 265 kr
Dalstorp, Grimsås, Limmared o Länghem, per tim 160 kr
Övriga arrangemang:
Tranemo idrottshall, privata/ej bidragsberättigade arrangörer per tim 500 kr
Dalstorp, Grimsås, Limmared och Länghem, privata/ej bidragsberättigade arrangörer, per tim 300 kr
Hyresavgifter för gymnastiksalar: Sjötofta  63 kr
Uthyrning av skolsalar:
Klassrum/ämnessal, per gång 365 kr
Klassrum/ arbetslagsyta, Tranängskolan, per gång 580 kr
Uthyrning av specialsalar: m
Trä‐ och metallslöjd, per gång 530 kr
Textilslöjd, per gång 480 kr
Bildsal, per gång 480 kr
Mediasal, per gång 480 kr
Hemkunskap, per gång 480 kr
Musiksal, per gång 480 kr
Dubbel avgift om salarna används > 3 tim per tillfälle
Uthyrning av samlingssalar: m
Konferensrum, Tranemo gymnasium, per gång 480 kr
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra
Aula, Tranängskolan, per gång 2230 kr
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra
Personalrum, Tranängskolan, per gång 1 640 kr
Aula, Länghemskolan, per gång 480 kr
Vävsal, Länghemskolan 1 490 kr
Uthyrning av cafeteria:
Cafeterian, Tranemo Gymnasium (exkl. städning och låsning), per gång 480 kr
Ideella föreningar får 20% rabatt på ovanstående hyra
Uthyrning av skollokaler till läger o d:
Grupper om 5‐19 pers, per pers, per natt 63 kr
20‐39 personer, per natt 1 325 kr
40‐ personer, per natt 1 640 kr
Bibliotekslokaler:
Uthyrning till studiecirkel, 8‐10 tillfällen, priser gäller även vid lokal för studiecirkel på de andra orterna 1 000 kr
Enstaka uthyrning, per tillfälle 300 kr

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppstaxa 2016

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten blir anläggningsavgiften 111 350 kronor.

Brukningsavgifter

Fast avgift

Denna avgift är beroende av mätarstorleken.
För en villa är avgiften 4 678,75 kronor/år.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är 33,43 kronor/kubikmeter vatten.

fewXnOVNadx34MaBQkyy

Alla avgifter är inklusive moms.

Hela VA-taxan kan laddas ner via länken i högerspalten.

Sotning

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2023


Publicerad den 22 januari 2016, senast ändrad den 5 mars 2024