Budget

Kommunens budget är ett viktigt styrinstrument. Budgeten anger de ramar och riktlinjer som skall gälla för kommunens verksamheter. Här kan du läsa BUDGET 2024-2026 Tranemo kommun (S,C,L)

Svenska sedlar

Att driva Tranemo kommun kostar cirka 700 miljoner kronor om året. Pengarna går bland annat till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle. Största delen av pengarna kommer från den skatt som Tranemoborna betalar.

Budgetprocessen

Budgetprocessen är en av kommunens viktigaste planeringsprocesser under verksamhetsåret. Den sker årligen med början under våren och avslutas under hösten. Tjänstepersoner arbetar fram förutsättningarna utifrån hur kommunens verksamheter och behov ser ut. Politikens uppgift är sedan att prioritera, ibland prioritera bort och ibland satsa, samt besluta om verksamhetensinriktning kommande tre år. Budgeten är treårig, och innefattar såväl ekonomiska förutsättningar, personalpolitik och verksamhetens inriktning. Det är budgeten som under året ligger till grund för de uppföljningar som sker till fullmäktige vid tertial-och årsredovisning.

Budgetprocess år 2024 (inför budgetperiod 2025-2027)

Februari
Start för planering av budgetårshjul.

Mars
Under mars arbetar förvaltningen med att identifiera ökade/minskade kostnader och hur dessa påverkar verksamheterna. I detta arbete identifieras också eventuella åtgärder för en budget i balans.

Maj
Preliminär budget antas av kommunstyrelsen.

Juni
Preliminär budget antas av kommunfullmäktige

Juni – september
Internt detaljbudgetarbete på förvaltningen utifrån preliminärt antagna ramar.

Oktober
Budget antas av kommunfullmäktige

 


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 7 februari 2024