Krisberedskap

Kommunen har det övergripande ansvaret för att samordna planeringen och hanteringen av kriser och extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område.

skylt nödutgång

Ansvaret kan delas in i tre delar: förebyggande av händelser, hantering av inträffad händelse samt uppföljning efter inträffad händelse.
Se flikarna här under!
En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser och då informationsbehovet är stort.

Före

Ett viktigt underlag i planeringen är kommunens risk- och sårbarhetsanalys. I analysen görs en inventering över vilka tänkbara risker som finns i kommunen och vad dessa kan få för konsekvenser. Utifrån gjord inventering tas en handlingsplan fram för att minska riskerna och dess konsekvenser.

Under

Kommunfullmäktige har antagit en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen är ett viktigt dokument vid en kris, eftersom den bland annat säger hur vi ska organisera oss vid en extraordinär händelse.
Under en extraordinär händelse har kommunens krisledningsnämnd och krisledningsstab en central roll. Politikerna i krisledningsnämnden fattar de övergripande besluten och krisledningsstaben, som består av tjänstemän i ledningsfunktion och berörda sektioner, ansvarar för själva krisledningsarbetet.
Alla händelser är inte extraordinära, utan vissa kriser kan hanteras inom ordinarie verksamhet. För detta har varje sektion tagit fram krisplaner som de följer.

Efter

Efter en händelse är det viktigt att utvärdera hur vi har hanterat den så att vi kan förbättra oss där det behövs. De som är involverade i kommunens krisorganisation utbildas och övas regelbundet för att de ska kunna hantera en händelse så bra som möjligt


Publicerad den 2 mars 2016, senast ändrad den 7 september 2020

Kontakt