Seveso-verksamheter

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Glödheta flaskor från Ardagh i LimmaredGlödheta flaskor från Ardagh i Limmared

Kommunen har ansvaret att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i kommunen. Det är viktigt att allmänheten i närheten av en Sevesoverksamhet har information om riskerna med verksamheten och hur de ska skydda sig om ett sådant behov finns.

I Tranemo kommun finns följande företag med Sevesoverksamhet:

Ardagh Glass Limmared AB

Här kan du läsa om Seveso-verksamhet i övriga Sjuhäradskommuner.

Information om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera vid en eventuell olycka

 

Risker vid hantering

I verksamheten hanteras och lagras bland annat betydande mängder av propan (Gasol) samt etsningskemikalier
som innehåller fluorvätesyra. Det innebär att olyckor som brand, explosion och utsläpp kan inträffa.
Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta.

Utifrån anläggningens riskanalyser har ett antal olika olyckor som kan leda till storskaliga kemikalieolyckor med risk för påverkan för allmänheten identifierats:
• Utsläpp eller läckage av gasol, utan antändning.
• Utsläpp eller läckage av gasol, med antändning så kallad jetflamma eller gasmolnsexplosion.
• Rämnande gasoltank.
• Utsläpp av etsningsbad innehållande fluorvätesyra som bildar giftig gas.

Dessa händelser är bränder och utsläpp då säkerhetssystemen inte fungerar som avsett och en olycka får möjlighet att utvecklas okontrollerat. Vid ett utsläpp kan förorening av mark och vatten ske. Det leder till att djur- och växtliv i närområdet på kort sikt kan påverkas negativt.

En rämnande gasoltank kan ge upphov till eldklot med stora strålningsnivåer med stora risker för människor och dominoeffekter inom fabriksområdet, men hotar även delar av samhället. Vid en större brand bildas rök som kan ge besvär för människor som vistas någon eller några kilometer i vindriktningen.

Ett större utsläpp av fluorvätesyra kan ge upphov till ett giftigt gasmoln som allvarligt kan påverka människor som vistas i vindriktningen. Fluorvätesyra har en starkt stickande lukt och känns mycket tydligt om den finns i luften.

Farliga ämnen

• Gasol, som är ett svenskt handelsnamn för gaserna propan och butan. Bolaget använder Propan 95.
• Etsningsbad innehållande fluorvätesyra, som är en mycket starkt frätande och giftig syra.

Förebyggande åtgärder

Produktionsanläggningen som är i drift kontinuerligt och övervakas ständigt av utbildad personal med hjälp av bästa tillgängliga övervaknings och kontrollmetoder. Företaget har arbetat fram omfattande riskanalyser för att så lång som möjligt kunna förutspå möjliga fel och olyckor samt minimerat de identifierade riskerna.

Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga eventuella olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning.

Inspektioner utförs av tillsynsmyndigheter samt övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet.

Larm, beredskap och räddningsinsats

Vid ett nödläge startar Ardaghs larm- och nödlägesrutiner samtidigt som räddningstjänsten larmas.

Nödlägesorganisationen, som alltid finns i beredskap, har hand om situationer som kan innebära en risk för allvarliga kemikalieolyckor och övertar i ett sådant läge ansvaret för företaget.

Under tiden som Räddningstjänsten kör fram till företaget sker förberedelser för att ta emot och underlätta Räddningstjänstens insats.

Räddningstjänsten har förberedd information om verksamheten och dess risker.

Inledande åtgärder är i huvudsak att livrädda personer i fara, evakuera och begränsa olyckan för att hindra spridning.

Efter kunskapsinhämtning och kraftsamling av resurser görs släckförsök och/eller tätning av läckage påbörjas.

Samordning av resurser

En viktig del i arbetet med att hantera olyckan är att samordna resurser.

På skadeplatsen leder och samordnar räddningsledaren insatsen med stöd av en stabsfunktion på plats. Samordning sker mellan aktörer som till exempel företagets egen personal, ambulanssjukvård, polis, extern experthjälp etc.

Företagets representant på platsen samordnar kontakter med myndigheter, press, omgivning, anhöriga och med koncernledningen.

Allmänheten varnas och informeras vid en allvarlig olycka

Om allmänheten behöver varnas tar Räddningsledaren beslut om att gå ut med Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)>>.

Vid ett VMA ska allmänheten gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på riksradion, P4 eller SVT.


Publicerad den 29 mars 2017, senast ändrad den 2 juni 2020