Krisstöd/POSOM

En krisstödsgrupp kan kallas ut om en större olycka eller någon annan form av oönskad händelse inträffar.

Posom betyder psykiskt och socialt omhändertagande, i kommunen använder vi oss av ordet ”Krisstöd” En krisstödsgrupp kan kallas ut om en större olycka eller någon annan form av oönskad händelse inträffar. En krisstödsgrupp ersätter inte sjukvården eller andra räddningsinsatser. Krisstödsgruppens arbetsuppgift är framförallt att ta hand om och vara ett medmänskligt stöd de människor som berörs av olyckan eller krisen utan att själva vara skadade, till exempel anhöriga och vittnen.

I Tranemo kommun finns en ledningsgrupp för Krisstöd. Ledningsgruppen ser till att det finns stödpersoner som kan kallas ut vid en händelse.

Man kan få initiering från polis, räddningstjänst, krisledningsnämndens ordförande eller krisledningsstaben om Krisstöd ska träda i funktion. Det är kommunchefen som ger order om Krisstödet ska träda i funktion.
Man använder sig av församlingshem, bygdegårdar eller andra lämpliga lokaler för stödcentra.

 

Lagar/regelverk

• Kommunallagen (1991:900)
• Speciallagstiftningen (ex Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om Skydd mot olyckor)
• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap


Publicerad den 2 mars 2016, senast ändrad den 4 januari 2023

Kontakt