För din och dina medtrafikanters säkerhet – håll hastigheten

Tranemo kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor. Införandet av en ny bashastighet är ett steg för att skapa en tryggare trafikmiljö.

Man i en bil.

Det går emellanåt snabbt i trafiken, även på våra bostadsgator. Ofta är det de boende själva som kör för fort. Det är lätt att bli hemmablind och tycka sig ha koll men på ett ögonblick kan ett barn springa ut i gatan och då är det svårt att hinna stanna om man kör för fort.

För att skapa tryggare och säkrare trafikmiljöer har vi infört en ny bashastighet, 40 km/h, i Ambjörnarp, Limmared och Länghem. Vi beräknar att samtliga orter i kommunen kommer att ha den nya bashastigheten vid årsskiftet 2021-2022.

Genom att sänka hastigheten till 40 km/h hoppas vi kunna skapa en lugnare trafikmiljö där man upplever det tryggare att vistas i trafiken och blir mindre störd av buller. 40 km/h inom tätbebyggt område är även den hastighetsgräns som förordas i en utredning som regeringen har genomfört där man föreslår att 40 km/h ska bli ny bashastighet inom tätbebyggt område. Regeringen har inte tagit beslut i frågan men är positiv till att kommuner går före och själva inför det.

Tranemo kommun får in många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Generellt sett är vi restriktiva med att anlägga farthinder och bygga så kallade chikaner. Några problem med farthinder är att de sänker endast farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar tyvärr inte hastigheten på resten av sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende och det blir mer utsläpp från fordon.

Fysiska farthinder byggs därför framförallt vid viktiga gång- och cykelpassager över större vägar, utanför skolornas entréer eller på olycksdrabbade punkter.

Vad Tranemo kommun gör för att trafikanter ska hålla hastigheten:

  • Informerar om vikten av att hålla hastigheten.
  • Ser över befintliga hastighetsgränser.
  • Erbjuder oss att sätta upp hastighetsskylt på platser där vi vet att det körs med höga hastigheter.

Vad du som trafikant kan göra:

  • Låta bilen stå ibland för att minska trafiken.
  • Hålla hastigheten och gärna sakta ner.
  • Skapa relationer med dina grannar och lyfta frågan om vikten att hålla nere farten.
  • Lära barnen att gatan inte är någon lekplats.
  • Se till att du och din familj syns i trafiken genom att bära reflexer.

Digital hastighetsskylt

En digital hastighetsskylt kan vara ett bra sätt att bli påmind om i vilken hastighet man kör.  Tranemo kommunen har sådana skyltar som tillfälligt kan sättas upp vid sträckor där vi mätt upp höga hastigheter med trafikradar.


Publicerad den 14 juni 2021, senast ändrad den 20 maj 2024

Kontakt