Aktuella vägprojekt

Skylt för vägarbeteVägarbete

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella vägprojekt inklusive gång- och cykelvägar, belysning mm. I vissa projekt är även kommunens VA-verksamhet (vatten- och avloppsverksamhet) involverad.

Ny gata i Dalstorp - förlängning av Tryffelvägen

Bakgrund

Det befintliga bostadsområdet vid Tryffelvägen i Dalstorp ska utökas. Därför ska VA-ledningarna byggas ut och ny väg, inklusive belysning, ska byggas som en förlängning av Tryffelvägen.

Vägbygget

Arbetet med att bygga Tryffelvägen i Dalstorp påbörjas under vecka 33 (10/8 -15/8). Entreprenören som bygger vägen är Schaktab. Arbetet beräknas vara klart under vecka 44 (26/10 – 1/11). Asfaltering kommer ske till våren/sommaren 2021. Anledningen att vi väntar med asfaltering är att vägen ska få möjlighet att sätta sig så att vi minimerar risken för framtida sättningar och potthål.

Störningar under byggtiden

Under byggtiden kan det bli en del störande buller från maskiner och transporter. För boende på Tryffelvägen kan det vid vissa tillfällen bli problem att ta sig fram till sin fastighet. Schaktab kommer informera de närmast berörda i god tid om detta.

Kontaktuppgifter

Frågor besvaras av Tranemo kommuns gatuingenjör Ali Yehya, alikamalali.yehya@tranemo.se

 

 

Sänkning av hastigheten i kommunens olika orter - Hastighetsplan

Tranemo kommun sänker hastigheterna i Ambjörnarp, Limmared, Länghem och i Tranemo under 2020.

Förvaltningen fick i uppdrag, av kommunfullmäktige 2018-11-26, att sänka hastigheterna i samtliga orter i kommunen till 40 km/h med start i Tranemo. Hastighetsplanen med föreslagna hastighetssänkningar har skickats på remiss till Trafikverket och till Polisen. Om inte dessa instanser motsätter sig hastighetssänkningarna kommer skyltning av den nya hastighetsgränsen 40 km/timmen att ske under 2020 i Ambjörnarp, Limmared, Länghem och i Tranemo. När detta är gjort följer arbetet med hastighetssänkningarna i de övriga orterna.

Beläggning, gång- och cykelväg samt VA-arbete på Fabriksgatan i Tranemo

Under våren 2020 påbörjas renovering av Fabriksgatan i Tranemo men nytt VA, ny gång- och cykelväg samt ny beläggning på gatan. Arbetet beräknas pågå till hösten 2020.

Belysningen på Limmaredsvägen i Tranemo

Under våren 2020 pågår arbetet med att byta ut belysningsstolparna på Limmaredsvägen i Tranemo. Belysningen kommer nu även att riktas mot gång- och cykelvägen vilket ökar säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Byte av belysning i Månstad

Under hösten 2020 kommer äldre belysning i Månstad att bytas ut mot nyare och mer energieffektiv sådan. Projektering för detta pågår under våren 2020.

Ny gång- och cykelväg på Lövängsgatan i Tranemo

Det kommer att byggas en ny gång- och cykelväg längs med hela Lövängsgatan i Tranemo. I samband med detta ses även VA-ledningarna över och gatan asfalteras om. Arbetet beräknas pågå från juni 2020 och fram till vintern.

Gång- och cykelväg på Lövstagatan i Tranemo

Det kommer att byggas en gång- och cykelväg på den sträcka av Lövstagatan där det fortfarande saknas, från korsningen med Gärdesvägen ner till bussterminalen.  En ansökan om statlig medfinansiering är inskickad till Trafikverket. Byggstart beräknas till Hösten/vintern 2020-2021.

Ny anslutning och förbättrade rastplatser vid Kroksjön

Under en längre tid har kommunen, tillsammans med Trafikverket, planerat för bättre anslutning från Rv 27 till Kroksjöns Fiskecamp och för bättre utformning av de närliggande rastplatserna. Arbetet med ny anslutning till Fiskecampen och med rastplatserna kommer att påbörjas under oktober 2020 och beräknas pågå under hösten/vintern 2020-2021.

KLART - Byte av belysning i Länghem längs med Tingarörsvägen /väg 1676

Tranemo kommun har låtit besiktiga belysningsstolparna längs med Tingarörsvägen/väg 1676. 13 av stolparna visade sig då vara rötskadade. Kommunen har nu, under våren 2020, ersatt dessa stolpar med nya.

KLART - Parkeringsplatser utmed Östra Järnvägsgatan i Limmared

 

Under våren 2020 har kommunen skapat nya parkeringsplatser utmed Östra Järnvägsgatan vid den nya lekparken Glasparken, i Limmared. För att få till en säker trafikmiljö har även gatan smalnas av och enkelriktas mellan Folkets Hus och återvinningsstationen. Dessa åtgärder har gjorts för att undvika olyckor och därmed skydda barnen som rör sig i området.

Bakgrund

Det befintliga bostadsområdet vid Tryffelvägen i Dalstorp ska utökas. Därför ska VA-ledningarna byggas ut och ny väg, inklusive belysning, ska byggas som en förlängning av Tryffelvägen.

Vägbygget

Arbetet med att bygga Tryffelvägen i Dalstorp påbörjas under vecka 33 (10/8 -15/8). Entreprenören som bygger vägen är Schaktab. Arbetet beräknas vara klart under vecka 44 (26/10 – 1/11). Asfaltering kommer ske till våren/sommaren 2021. Anledningen att vi väntar med asfaltering är att vägen ska få möjlighet att sätta sig så att vi minimerar risken för framtida sättningar och potthål.

Störningar under byggtiden

Under byggtiden kan det bli en del störande buller från maskiner och transporter. För boende på Tryffelvägen kan det vid vissa tillfällen bli problem att ta sig fram till sin fastighet. Schaktab kommer informera de närmast berörda i god tid om detta.

Kontaktuppgifter

Frågor besvaras av Tranemo kommuns gatuingenjör Ali Yehya, alikamalali.yehya@tranemo.se

 

 


Publicerad den 20 mars 2020, senast ändrad den 17 juni 2020