Trafik, gator och vägar

Samhällssektionen ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar inom tätorterna i Tranemo kommun.

Riks- och länsvägar på landsbygden och inom tätbebyggelse sköts av Trafikverket. I Tranemo kommun parkerar du gratis, samtliga parkeringsplatser är avgiftsfria.

 

Undersidor

Skylt för vägarbete

Aktuella vägprojekt

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella vägprojekt inklusive gång- och cykelvägar, belysning mm. I vissa projekt är även kommunens VA-verksamhet (vatten- och avloppsverksamhet) involverad.

Man i en bil.

För din och dina medtrafikanters säkerhet - håll hastigheten

Tranemo kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor. Införandet av en ny bashastighet är ett steg för att skapa en tryggare trafikmiljö. Det går emellanåt snabbt i trafiken, även på våra bostadsgator. Ofta är det de boende själva som kör för fort. Det är lätt att bli hemmablind och tycka sig ha koll men på ett ögonblick…

Träd, häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. I skriften Klipp häcken får du som fastighetsägare information och tips på hur man ska sköta sina träd och häckar för att minimera risken för att olycksfall uppstår i exempelvis gatukorsningar. Skriften hittar du som en bilaga. Du som har tomt intill gata. Häck och buskar…

kvinna håller i mobil

Felanmälan

Rapportera om du upptäcker fel och skador på någon gata, park, lekplats, badplats eller på någon belysning inom kommunen som behöver åtgärdas. Glöm inte att skriva stolpnumret om ditt meddelande gäller belysning. Gatubelysningen ses över vid ronderingar 3 gånger/år.    

Gatubelysning som lyser i mörkret längs med en gata

Gatubelysning

Det kommunala belysningsnätet består av ca 4 500 belysningspunkter. Varje belysningspunkt har ett unikt 6-siffrigt nummer som står på stolpen. Detta nummer ska alltid uppges vid lämnande av synpunkt på gatubelysningen. Inspektion av belysningsnätet Inspektionsrundor görs tre gånger/år, i februari/mars, september och november/december. Det är enbart vid dessa tillfällen som trasiga lampor åtgärdas. Dock ska…

Sopning av gator

Vårsopning av Tranemo Kommuns gator, gång- och cykelvägar beräknas i år starta vecka 12 Varje vår sopas kommunens gator, gång- och cykelvägar samt trottoarer. Om vädret tillåter beräknas vårsopningen börja v. 12, måndag 22/3. Schema för i vilken ordning sopmaskinen kommer till de olika orterna finns här nedanför. Vi uppmanar dig som fastighetsägare att sopa…

Snöröjning och sandning

Snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och vägar. Snöröjning av kommunala gator påbörjas när snödjupet efter avslutat snöfall är mer än ca 5 cm. Vid pågående snöfall startar snöröjningen vid ca 8 cm. Gång- och cykelleder prioriteras alltid och snöröjs vid något lägre snödjup. Vi använder enbart singel vid halkbekämpning. I enstaka fall och vid…