Trafik, gator och vägar

Tekniska sektionen ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar inom tätorterna i Tranemo kommun.

Riks- och länsvägar på landsbygden och inom tätbebyggelse sköts av Trafikverket. I Tranemo kommun parkerar du gratis, samtliga parkeringsplatser är avgiftsfria.

 

Träd, häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. I skriften Klipp häcken får du som fastighetsägare information och tips på hur man ska sköta sina träd och häckar för att minimera risken för att olycksfall uppstår i exempelvis gatukorsningar. Skriften hittar du som en bilaga. Du som har tomt intill gata. Häck och buskar…

Sopning av gator

Vårsopning av Tranemo Kommuns gator, gång- och cykelvägar beräknas i år starta vecka 12. Varje vår sopas kommunens gator, gång- och cykelvägar samt trottoarer. Om vädret tillåter beräknas vårsopningen börja v. 12, måndag 16/3. Schema för i vilken ordning sopmaskinen kommer till de olika orterna finns här nedanför. Först utförs sopning i distrikt 1. Därefter…

Frågetecken

Felanmälan

Meddela oss gärna om du upptäcker skador på någon gata, park eller på någon belysning inom kommunen som behöver åtgärdas. Gatubelysningen ronderas 3 gånger/år. Om du vill anmäla skador, fel eller en trasig eller blinkande lampa kan du göra detta till kommunens mejl: kommun@tranemo.se Glöm inte att skriva stolpnumret om ditt meddelande gäller belysning.  

Gatubelysning som lyser i mörkret längs med en gata

Gatubelysning

Det kommunala belysningsnätet består av ca 4 500 belysningspunkter. Varje belysningspunkt har ett unikt 6-siffrigt nummer som står på stolpen. Detta nummer ska alltid uppges vid lämnande av synpunkt på gatubelysningen. Inspektion av belysningsnätet Inspektionsrundor görs tre gånger/år, i februari/mars, september och november/december. Det är enbart vid dessa tillfällen som trasiga lampor åtgärdas. Dock ska…

Skylt för vägarbete

Aktuella vägprojekt

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella vägprojekt inklusive gång- och cykelvägar, belysning mm. I vissa projekt är även kommunens VA-verksamhet (vatten- och avloppsverksamhet) involverad.

Snöröjning och sandning

Snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och vägar. Snöröjning av kommunala gator påbörjas när snödjupet efter avslutat snöfall är mer än ca 5 cm. Vid pågående snöfall startar snöröjningen vid ca 8 cm. Gång- och cykelleder prioriteras alltid och snöröjs vid något lägre snödjup. Vi använder enbart singel vid halkbekämpning. I enstaka fall och vid…