Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem antogs 2022-09-19 av kommunfullmäktige och har fått laga kraft 2022-10-18.

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att undersöka en långsiktig planering av ett avgränsat område och i mer detalj än vad den kommuntäckande översiktsplanen ger möjlighet till. Den fördjupade översiktsplanen ersätter därmed den tidigare översiktsplanen för det geografiska område den avser.

FÖP Länghem

Länsstyrelsens Granskningsyttrande

FÖP Länghem Granskningsutlåtande

FÖP Länghem Samrådsredogörelse

FÖP Länghem Strategisk miljöbedömning

Obs! Vi har uppmärksammat att det finns problem att öppna filerna ibland. Tryck på uppdatera och så bör det fungera (ibland behövs det tryckas flera gånger) 

Tranemo kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för de centrala delarna av Länghem för att ange inriktningen för den strategiska planeringen och säkerställa en effektiv markanvändning. Detta ska möjliggöra för en bebyggelseutveckling av ett stationssamhälle, samtidigt som natur- och kulturvärden bevaras. Planen ska bidra till att Länghem får en befolkningsökning som sker hållbart genom att peka ut lämpliga platser för bostäder.

Länghem centrum

Länghem centrum foto Metria


Publicerad den 1 juli 2016, senast ändrad den 20 november 2023