Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 – 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta med text som reglerar vad och var får man bygga samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägaren en byggrätt. Detaljplaner görs med stöd av Plan- och bygglagen och innehåller bestämmelser om både planläggning av mark och vatten och om byggande.

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen utgör underlag för beslut om lov enligt Plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov och marklov).

Vad reglerar detaljplanen?

En detaljplan reglerar vad som får eller inte får göras inom ett visst markområde. Detaljplanen styr var allmänna platser som gator, vägar, torg och parker ska ligga samt om kvartersmarken ska användas till exempelvis bostäder, skola, industri eller handel. En detaljplan innehåller dessutom ofta regler för utformning av byggnader samt ibland även regler för bevarande, rivningsförbud, vegetation och markytans utformning. Detaljplanen anger också en genomförandetid. Under denna tid kan i vissa fall fastighetsägaren ha rätt till ersättning om detaljplanen ändras, upphävs eller ersätts med en ny. En detaljplan fortsätter att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny.

När ska detaljplaner tas fram?

Kommunen ska, enligt PBL, framställa detaljplaner framförallt vid större bebyggelseförändringar. För all ny sammanhängande bebyggelse, till exempel bostadsområden, och för enstaka nya byggnader som har stor påverkan på sin omgivning, till exempel en stormarknad, ska detaljplan finnas.

Hur ser en detaljplan ut?

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning som redovisar planens syfte, vilka förändringar som planeras och vilka konsekvenser dessa får för bland annat miljön. Planhandlingarna ska också tala om hur genomförandet av detaljplanen är tänkt att gå till. I bland kompletteras handlingarna också med illustrationer, foton, bilder med mera som på olika sätt förtydligar planens innehåll.

Nedan finns ett exempel på hur en detaljplan kan se ut:

Detaljplanens kännetecken

Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark och vatten. Man prövar om mark är lämplig att bebygga. Detaljplanen får efter att den är antagen rättsverkan. Detaljplanen ger senare ramarna vid framtida bygglovsärenden.

En ny detaljplan behöver göras när ny sammanhållen bebyggelse ska komma till, när befintlig bebyggelse ska förändras eller bevaras. Även när ett nytt enstaka byggnadsverk ska byggas kan det krävas detaljplan.

En detaljplan ska alltid redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna mellan dessa. Planen ska också redovisa användningen och utformningen på allmänna platser där kommunen är huvudman samt bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden. Detaljplanen är en viktig del i hur våra samhällen utvecklas. Genom att ta med ekonomiska, sociala samt ekologiska effekter av planen. Kan påverkan på människor och natur begränsas.

Vid arbetet med en ny detaljplan finns en fastslagen process med flera definierade steg. Samråd är ett sådant skede, här finns möjlighet att påverka utformningen på planförslaget. När planen är av mindre betydelse och saknar intresse för allmänheten kan processen förenklas och processen kallas då enkelt planförfarande. Klicka här för länk till bygglov samt klicka här för länk till lediga tomter.


Publicerad den 27 april 2016, senast ändrad den 21 juli 2020