Översiktsplan Tranemo kommun

På kommunfullmäktige, 2024-06-27, togs beslutet att anta en ny översiktsplan. Mer information.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska vara ett vägledande dokument över hela kommunen för den långsiktiga viljeriktningen av hur mark, vatten och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Detta innebär bland annat att den pekar ut områden som kan vara lämpliga att utveckla, men också områden som bör bevaras. Utöver detta beskrivs också hur kommunen ställer sig till olika allmänna intressen och hur vi ska hantera våra riksintressen i kommunen. Som tillägg till en översiktsplan kan kommunen ta fram tematiska tillägg i särskilda sakfrågor och geografiska fördjupningar för särskilda områden.

Översiktsplanen är i sig inte juridiskt bindande, men ger vägledning för beslut och planer som är bindande, exempelvis detaljplaner och bygglovsprövningar. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen och ska under varje mandatperiod anta en planeringsstrategi (tidigare aktualitetsprövning) för att besluta om dess aktualitet.

Processen för att ta fram en översiktsplan är ett ständigt pågående arbete. Ett uppdrag ges för att ta fram en ny översiktsplan, eller att se över och uppdatera den gällande översiktsplanen. När ett förslag har tagits fram har kommunen ett samråd där alla berörda parter (myndigheter, medborgare, näringsliv med mera) får lämna synpunkter på förslaget. Efter detta justeras planen och en samrådsredogörelse tas fram för att göra planen redo för granskning. Vid granskning får berörda parter än en gång lämna synpunkter på översiktsplanen. Sedan får mindre ändringar göras innan planen kan antas utav kommunfullmäktige och få laga kraft. När en översiktsplan finns behöver en planeringsstrategi tas inom 24 månader av varje ny mandatperiod.

Processtegen för översiktsplan. Uppdrag, samråd, granskning, antagande, laga kraft. Sedan går processen tillbaka till början genom en planeringsstrategi.

Processen för översiktsplan

 

I Tranemo kommun finns den gällande kommuntäckande översiktsplanen och en fördjupad översiktsplan för Länghem tätort. Till den kommuntäckande översiktsplanen finns tematiska tillägg i form vindbruksplan och LIS-plan. En naturvårdsplan är antagen för kommunen och ett geografiskt tillägg för Torpa/Hofsnäs-området.

Undersidor

Utställning om översiktsplan finns på biblioteket

Gällande Översiktsplan

Den gällande kommunövergripande översiktsplanen antogs 2010 och har sedan dess varit vägledande för mark- och vattenanvändning i kommunen. En aktualitetsförklaring för översiktsplanen antogs 2018 där mindre ändringar gjordes. Utöver denna har tematiska tillägg i form av LIS- (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och vindbruksplan antagits, samt geografisk fördjupning över Torpa/Hofsnäsområdet och Länghem tätort. Vid framtagning av…

Vy över Länghem

Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem antogs 2022-09-19 av kommunfullmäktige och har fått laga kraft 2022-10-18. Syftet med en fördjupad översiktsplan är att undersöka en långsiktig planering av ett avgränsat område och i mer detalj än vad den kommuntäckande översiktsplanen ger möjlighet till. Den fördjupade översiktsplanen ersätter därmed den tidigare översiktsplanen för det geografiska område den…

Ny översiktsplan

Under första halvårets sista kommunfullmäktige antogs kommunens nya översiktsplan. Antagandet skedde 2024-06-27 och får laga kraft tidigast 2024-07-25, tre veckor efter protokollet justerats. Överklagande av beslutet kan endast ske om planen inte tagits fram lagenligt. Under denna period finns planen tillgänglig på kommunens digitala anslagstavla och i kommunhuset (samt längre ned på denna sida). Ni…