Översiktsplan Tranemo kommun

Flygfoto över Tranemo

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön i grova penseldrag. Planen är vägledande men inte juridiskt bunden. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och det högst strategiska dokumentet i kommunen. Översiktsplanen beräknas ta ca 3-4 år att ta fram.

Demokrati- och visionsberedningen är den politiska grupp som bl. a jobbar med medborgardialogen kopplat till Översiktsplanen.

Den nya digitala översiktsplanen för Tranemo kommun planeras att gå ut på samråd i november månad 2022. 

Översiktsplanen ska fungera som vägledning till fördjupad översiktsplan och vidare detaljplanearbete men även bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. För att vara uppdaterad ska översiktsplanen aktualitetprövas varje politisk mandatperiod, genom en planeringsstrategi senast 11 september 2024. Detta om kommunen inte blir klar med den nya översiktsplanen innan dess.  Planen är dock inte bindande.

Översiktsplanen ska grundas på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar så som övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysiska strukturer och allmänna intressen. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa användningen av mark och vatten områden. Hur skall den byggde miljön användas, utvecklas och bevaras. Det ska även redovisas vilken hänsyn som lämnas för allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och hur dessa tillgodoses. Planen ska främja en hållbar utveckling och bör därför även ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.

För vissa områden och intressen kan tillägg och fördjupningar göras. T.ex. kan områden i strandnära lägen studeras separat och fungera som en fördjupning till översiktsplanen. Intressen som vindbruk kan också studeras enskilt och fungera som tillägg till planen.

Nedan hittar du länkar till Tranemo kommuns översiktsplan med tillhörande kartmaterial.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), ett tillägg till Översiktsplanen är antaget och finns också att läsa.

Inkomna synpunkter från medborgardialogerna under vår och höst 2021.

Demokrati- och Visionsberedningen har nu avslutat sina digitala och fysiska dialoger med medborgare i Tranemo kommun. Här kan du läsa om vilka synpunkter som inkommit på dialogerna.

Tranemo kommuns översiktsplan

Tranemo kommuns översiktsplan

Kartmaterial till Tranemo kommuns översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan Länghem

Fördjupad översiktsplan Länghem — Tranemo Kommun

Syftet med planen

Syftet med framtagningen av fördjupad översiktsplan för Länghem är att skapa riktlinjer och ramar för den framtida utvecklingen i orten och att säkerställa att denna sker i enlighet med de befintliga värdena.

Processen

Denna fördjupade översiktsplanen för Länghem var ute på granskning mellan 10 februari och 10 april. Den väntar nu på antagande, varefter den kommer laga kraft.

Övriga planer och program

Här finns övriga planer och program i Tranemo kommun:

Naturvårdsplan

Karta naturvårdsplan

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) (PDF)

Vindbruksplan (PDF)

Bevarande, utveckling och LIS-plan för Torpa/Hofsnäsområdet (PDF)

Kartmaterial för Torpa/Hofsnäsområdet


Publicerad den 27 april 2016, senast ändrad den 11 juli 2022

Kontakt