Ny översiktsplan

Ny översiktsplan för Tranemo kommun är på granskning 23 okt – 31 dec.

Tranemo kommun är i processen att ta fram en ny översiktsplan och den är nu i slutskedet där de som är berörda av planen får lämna synpunkter på det granskningsförslag som presenteras. Ett förslag har presenterats i början av året under samrådet där synpunkter samlades in. Dessa är samlade i samrådsredogörelse tillsammans med vad som ändrats till följd av synpunkten i granskningsförslaget.

Den nya översiktsplanen tas fram i en digital version för att öka tillgängligheten. Genom att ha en digital översiktsplan hoppas vi kunna få fler personer involverade i den långsiktiga planeringen i kommunen. En dokumentversion finns också tillgänglig.

Digital översiktsplan Tranemo kommun

Kollage över Tranemo kommun

Granskningshandlingar:
Granskningshandling Översiktsplan
Granskningshandling Samrådsredogörelse
Granskningshandling Miljökonsekvensbeskrivning
Granskningshandling Bilaga 1 Fördjupning utvecklingsinriktningar
Granskningshandling Bilaga 2 Fördjupning Mark- och vattenanvändning
Granskningshandling Bilaga 3 Fördjupning kartmaterial LIS
Granskningshandling Bilaga 4 Vindbruksplan

Samrådshandlingar hittas under fliken ’Samrådshandlingar’ längst ner på sidan.

Obs! Vi har uppmärksammat att det finns problem att öppna filerna ibland. Tryck på uppdatera och så bör det fungera (ibland behövs det tryckas flera gånger)

Synpunkter lämnas via post eller e-post.
samhallsplanering@tranemo.se

Tranemo kommun
Att: Samhällsutveckling
Storgatan 26
514 80 Tranemo

När du kommunicerar med Tranemo kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Tranemo kommun hanterar personuppgifter se www.tranemo.se/personuppgifter 

Samrådshandlingar

Tranemo kommun Översiktsplan samrådshandling
Samrådshandling miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan
Bilaga 1 Fördjupning kartmaterial Utvecklingsinriktning
Bilaga 2 Fördjupning kartmaterial Tätorter
Bilaga 3 Fördjupning kartmaterial LIS
Lättläst översiktsplan

Medborgardialog

Inkomna synpunkter från medborgardialogerna under vår och höst 2021.

Demokrati- och Visionsberedningen har avslutat sina digitala och fysiska dialoger med medborgare i Tranemo kommun. Här kan du läsa några av de synpunkter som inkommit på dialogerna.


Publicerad den 17 november 2022, senast ändrad den 22 november 2023