Ny översiktsplan

I början av 2021 gavs förvaltningen, tillsammans med Demokrati- och visionsberedningen (DVB), i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Tranemo kommun. Detta arbete inleddes med medborgardialoger för att få kunskap och synpunkter från medborgarna i kommunen, en riktad dialog fördes med gymnasieelever. Dialog fördes även med politiker. Dessa dialoger utfördes genom både digitala och fysiska möten.

Bilden visar fyra foton från Tranemo kommun och en karta över Tranemo kommun i förgrundenKollage över Tranemo kommun

Under 2022 har ett förslag arbetats fram som ska gå ut på samråd i början av 2023. Samrådet är till för berörda parter att få lämna synpunkter för att planen sedan ska kunna justeras. När samrådet är färdigt kommer en samrådsredogörelse att göras för att förklara hur hänsyn tagits till synpunkterna, alternativt varför planen inte ändras enligt synpunkten. Planen ändras sedan inför granskning där berörda parter än en gång får chans att lämna synpunkter.

Med berörda parter innefattas medborgare, anställda i kommunen, företagare, fritidsboende och andra som anser sig berörda. Utöver dessa kommer även myndigheter att lämna synpunkter på planen.
Den nya översiktsplanen förväntas vara redo för antagande under sommaren 2024. Om en plan inte kan tas fram kommer en planeringsstrategi behöva tas för den nu gällande översiktsplanen.

Den nya översiktsplanen tas fram i en modern digital version för att öka tillgängligheten. Genom att ha en digital översiktsplan hoppas vi kunna få fler personer involverade i den långsiktiga planeringen i kommunen.

Inkomna synpunkter från medborgardialogerna under vår och höst 2021.

Demokrati- och Visionsberedningen har avslutat sina digitala och fysiska dialoger med medborgare i Tranemo kommun. Här kan du läsa om vilka synpunkter som inkommit på dialogerna.


Publicerad den 17 november 2022, senast ändrad den 22 november 2022