Gällande Översiktsplan

Den gällande kommunövergripande översiktsplanen antogs 2010 och har sedan dess varit vägledande för mark- och vattenanvändning i kommunen.

Utställning om översiktsplan finns på biblioteketUtställning och förslagslåda på biblioteket om översiktsplan

En aktualitetsförklaring för översiktsplanen antogs 2018 där mindre ändringar gjordes. Utöver denna har tematiska tillägg i form av LIS- (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och vindbruksplan antagits, samt geografisk fördjupning över Torpa/Hofsnäsområdet och Länghem tätort. Vid framtagning av nya planer i kommunen och beslut om detaljplaner används denna översiktsplanen som vägledning i besluten.

Med över tio år av den gällande översiktsplanen under bältet kan vi se vad som har hänt. Flera av de potentiella bostadsområden som pekats ut i översiktsplanen har undersökts och detaljplanerats. Några av de områden som finns kvar flyttas med till den nya översiktsplanen som håller på att tas fram samtidigt som vissa områden har bedömts inte vara lämpliga och tagits bort. Verksamhetsområden som pekas ut i gällande översiktsplan har vi samma upplevelse av där några har detaljplanerats och byggts ut, medan andra tas med till nästa översiktsplan. Minst lika viktigt är att de områden som pekats ut för att bevaras har inte påverkats negativt.

Tranemo kommuns översiktsplan

Kartmaterial till Tranemo kommuns översiktsplan

Aktualitetsförklaring av Tranemo Kommuns översiktsplan

Vindbruksplan

Tranemo kommun vindbruksplan

2013 antog Tranemo kommun en vindbruksplan som ska vägleda vid förfrågningar om etablering av vindkraftverk inom kommunens gränser.

Vindbruksplan (PDF)

 

Naturvårdsplan

Tranemo kommun Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen uppmärksammar värdefull natur i kommunen och ger riktlinjer för hur den ska hanteras och avvägningar vid exploatering.

Naturvårdsplan

Karta inventering naturvårdsplan

Objektskatalog utställning naturvårdsplan

LIS

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

LIS-planen redogör för strandnära lägen i kommunen där en utveckling kan gynna landsbygdsutvecklingen. Sjöar bedöms utifrån lämplighet och naturvärden, sedan redovisas platser där kommunen finner utveckling av verksamhet eller bostäder lämpligt.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) (PDF)

 

Torpa/Hofsnäs

Bevarande, utveckling och LIS-plan för Torpa/Hofsnäsområdet

Området Torpa/Hofsnäs är ett unikt område i sina naturvärden, kulturmiljöer med mera. En plan har tagits fram för att klargöra hur detta område ska hanteras i utvecklingsfrågor.

Bevarande- och utvecklingsplan Torpa/Hofsnäs

Kartmaterial för Torpa/Hofsnäsområdet


Publicerad den 17 november 2022, senast ändrad den 20 november 2023