Insatser enligt LSS

En kvinna och en äldre pojke håller armarna om varandra. En man står intill och tittar på.

Här finns information om vilka insatser kommunen kan erbjuda dig som är i behov av stöd och service.

Individuell plan

Alla som beviljas en insats enligt LSS, kan i samband med detta begära att en individuell plan upprättas. I planen skriver handläggaren ner:

  • Hur du vill ha det i framtiden
  • Var du vill arbeta
  • Var du vill bo
  • Vad du vill göra på din fritid
  • Vad du behöver hjälp med

De här insatserna finns

Är du i behov av insatser enligt LSS kan du ansöka om detta hos kommunens LSS-handläggare.

Rådgivning och stöd

Rådgivning och stöd innebär att du får expertstöd av personer som förutom sina yrkerskunskaper, har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Stödet kan ges av till exempel läkare, psykolog, sjukgymnast, kurator, logoped eller arbetsterapeut. Mer information finns att hämta på Västra Götalandsregionens hemsida under habilitering och hälsa.

Ansökan skickas till:

Habilitering och hälsa, råd och stöd

Stationsgatan 3
541 30 Skövde

Personlig assistans

Personlig assistans kan ges till dig i åldern 0-65 år om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte klarar att tillgodose dina grundläggande behov. Med grundläggande behov menas att du t.ex. behöver hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på dig och att kommunicera med andra.

Syftet med insatsen personlig assistans är att funktionsnedsatta personer ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder. Assistenten ska stödja den enskilde till att bli så självständig som möjligt och samtidigt respektera den enskildes privata integritet, känslor och vilja.

Den enskilde har inflytande på vem eller vilka som ska bli ens personliga assistent och hur stödet ska utformas. man kan välja att gå med i ett kooperativ, bli egen arbetsgivare eller låta kommunen anställa personerna. Vid val av annan assistansanordnare än kommunen behöver en fullmakt (PDF) fyllas i.

Behöver du personlig assistans för grundläggande behov 20 timmar per vecka eller mindre ska ansökan göras hos kommunen. Behöver du mer än 20 timmar per vecka är det en insats som handläggs av Försäkringskassan.

Assistanskoll

Assistanskoll kan assistansberättigade, LSS-handläggare och personliga assistenter jämföra anordnare av personlig assistans och följa nyheter om personlig assistans.

Ledsagarservice

En ledsagare är en person som följer dig till och från en aktivitet ute i samhället. Ledsagare kan du få för ett speciellt tillfälle eller för återkommande aktiviteter i närmiljön, t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.

Kontaktperson

Kontaktpersonen fungerar som en vän, någon att prata med och umgås med, gå ut och fika med eller gå på bio. Kontaktpersonen ska också vara ett stöd till att vidga det sociala nätverket.

Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice menas att en person utanför familjen tillfälligt tar över omvårdnaden från anhöriga. Avlösarservice kan ges för ett speciellt tillfälle eller för återkommande aktiviteter i närmiljön.

Tranemo kommun erbjuder kostnadsfri avlösning upp till 12 timmar per månad. Outnyttjade timmar kan inte sparas till nästkommande månad.

Rätt till avlösning har den som i hemmet vårdar en närstående som inte kan lämnas ensam under längre stunder än 1 timme åt gången. Andra kriterier behöver inte vara uppfyllda. Tjänsten är biståndsbedömd för brukaren och ingår som en del i den anhöriges individuella plan. I samråd med oss utformar du avlösningen efter dina behov. Vi har regelbunden uppföljning och löpande kontakt för att lösa olika situationer som uppstår.

Om du inte har ett eget förslag på vem som ska vara avlösare så hjälper vi till att rekrytera. Personalen får handledning och utbildning vid behov. Områdeschef finns som stöd för dig och din avlösare.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är en insats som ger dig möjlighet till rekreation och miljöombyte eller som avlastning för en anhörig. Insatsen kan ges på korttidshem, stödfamilj, eller på annat sätt, exempelvis lägervistelse.

Korttidsvistelse är inte omsorg under tiden som föräldrarna arbetar, se då istället fliken ”korttidstillsyn för skolungdom över 12 år”.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar kan från det år de fyller 13 få tillsyn före och efter skoldagen samt vid lov och kan ses som en förlängning av fritidsverksamheten som vanligtvis upphör vid 12 års ålder. Insatsen är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan vara ensam hemma när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Boende med särskild service för vuxna

Det finns tre boendeformer som är anpassade för personer med funktionsnedsättning; gruppboende, servicebostad och särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad

Gruppbostad är avsett för dig som behöver mycket stöd och omvårdnad med personal tillgänglig dygnet runt. I en gruppbostad finns ett litet antal lägenheter men också gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena fungerar som samlingspunkt för de som bor på gruppbostaden.

Det finns flera varianter av bostäder i Tranemo kommun. Gemensamt är att bostaden skall vara anpassad till den enskildes behov och stärka självständigheten.

Gruppbostäder i Tranemo

Servicebostad

Servicebostad är till för dig som inte behöver så mycket stöd som ges i en gruppbostad, som klarar av att vara ensam, inte behöver så mycket spontant stöd utan kan planera stöd i förväg, kan kalla på personal själv för hjälp etc.

Servicebostad är vanliga lägenheter som till exempel ligger i samma trappuppgång. Personal finns i anslutning till servicebostaden och stöttar dig med det du behöver hjälp med i din vardag, så som att planera inköp, hjälpa till att sköta hemmet och ordna rutiner för en bra vardag. I servicebostaden finns en gemensam lokal där du kan träffas och umgås.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är en anvisad bostad av kommunen som är grundanpassad för din funktionsnedsättning. I denna insats ingår inget stöd av personal.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Denna insats är till för dig som är barn eller ungdom med funktionsnedsättning och som trots stödinsatser inte kan bo kvar hemma hos dina föräldrar. Du har då rätt att ansöka om familjehem eller bostad med särskild service.

Familjehem innebär att du bor i ett annat hem än det egna. Bostad med särskild service för barn och ungdom innebär ett boende för flera barn med behov av särskilt stöd. Det är i första hand omvårdnadsbehovet som styr valet av denna boendeform. Placering såväl i familjehem som bostad med särskild service görs endast utifrån barnets funktionshinder.

Båda boendeformerna skall utgöra en för barnet kompletterande varaktig uppväxtmiljö där föräldrahemmet finns med i bilden. Barnet skall kunna bo kvar till dess att gymnasieskolan avslutats, dvs till ca 21 års ålder. I dagsläget finns inga boende för barn i Tranemo kommun.

I insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter. Boende med särskild service för barn och ungdomar är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan ett komplement.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig som tillhör personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar sysselsättning och på grund av din funktionsnedsättning inte kan få ett annat arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Inom daglig sysselsättning finns personal som hjälper dig. Sysselsättningen planeras tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar. Daglig verksamhet kan vara på dagcenter eller på ett företag. Du får en särskild ekonomisk ersättning kallad habiliteringsersättning.

Läs mer om daglig verksamhet här.


Publicerad den 6 november 2015, senast ändrad den 21 maj 2024