Ansökan om stöd enligt LSS

Grundtanken med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet till att leva som andra i motsvarande ålder. För att kunna göra detta behöver man ibland stöd och service. Stödet ska vara så utformat att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Insatserna skall utformas med respekt för den enskildes självbestämmande.

pojke med hörlurar

LSS är en förkortning av ”lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Information om vad lagen innebär.

Nedanför finns svar på ett urval av frågor riktade till dig och dina anhöriga som vill söka stöd enligt LSS.

Ansökan

Ansöka gör du genom att fylla i blankett som finns under E-tjänster och blanketter eller ringa till handläggare för LSS, du hittar kontaktuppgifterna till höger på sidan. Telefontid vardagar kl 8.00-9.30.

Vem har rätt till stöd enligt LSS? Personkretsar

För att ha rätt till insatser enligt LSS måste du innefattas utav någon av följande punkter (vilka kallas personkretsar):

 • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2: Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom som orsakar betydande och begåvningsmässiga funktionsnedsättningar.
 • Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på naturligt åldrande, om funktionsnedsättningar är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Hur går en ansökan till?

Ansökan om insatser enligt LSS görs genom att ringa, skicka brev eller skriva ett epostmeddelande till kommunens LSS-handläggare. Kontaktuppgifter finner ni nedan under fliken ”kontaktuppgifter”. Det är du själv som måste ansöka, med undantag om du är under 15 år eller inte har förmåga att själv ta ställning i frågan, då kan vårdnadshavare, god man eller förvaltare ansöka om insatser.

Efter ansökan kommer LSS-handläggaren boka in ett möte med dig där ni går igenom vad det är du vill ansöka om och vad du själv kan klara av att göra. Handläggaren måste bedöma om det finns något annat sätt eller om det finns någon som kan hjälpa dig och du genom detta kan uppfylla dina behov och se vad rådande lagstiftning och rättspraxis säger. Handläggaren behöver utreda din rätt till insatser (se nästa flik). För att kunna utreda ditt behov behöver handläggaren ofta underlag i form av intyg från läkare eller psykolog. Behövs ytterligare underlag kommer handläggaren att tala om detta för dig.

Därefter fattar handläggaren ett beslut om att antingen bevilja din ansökan om insatser eller avslå den. Beslutet ska fattas skyndsamt och riktlinjen är att det inte ska ta längre tid än 3 månader. Beslutet är alltid skriftligt och du kommer få hem det på posten.

Vad innebär rätten till stöd?

För att ha rätt till insatser enligt LSS behöver du uppfylla vissa krav. För det första behöver du, som beskrivet ovan, tillhöra en personkrets enligt lagen om LSS. För det andra måste du vara folkbokförd i Tranemo kommun, i annat fall ska du ansöka om insatser i den kommun där du är folkbokförd. För det tredje ska du vara i behov av den insats du ansöker om.

Vad gör jag om jag är missnöjd med beslutet?

Om du är missnöjd med det beslut som socialtjänsten har fattat kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara skriftligt.

OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det ska skickas eller lämnas till socialtjänsten. Din skrivelse måste ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning.

När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen.

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska undertecknas.

Om något är oklart eller om du vill ha hjälp med att överklaga beslutet kan du vända dig till din handläggare eller annan tjänsteman på socialkontoret.

Överklagandet ska skickas till:

Tranemo kommun

Omsorgssektionens myndighetsutövning

51480 TRANEMO

Kostar insatserna något?

Huvudprincipen är att alla insatser enligt LSS är avgiftsfria och att du enbart betalar för dina personliga utgifter i samband med insatsen. Det kan vara egna kostnader för bostad, måltider, fritidsaktiviteter, resor och utflykter. Personalens omkostnader betalas av personalens arbetsgivare.

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn är under 18 år och får vård i ett annat boende än det egna hemmet. Detta regleras i föräldrabalken.

Vad finns det för insatser?

De insatser du kan ansöka om hos kommunen är:

 • Rådgivning och stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende med särskild service för vuxna
 • Gruppbostad
 • Servicebostad
 • Särskilt anpassad bostad
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Daglig verksamhet

Mer om dessa insatser kan du läsa om här.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess inom socialtjänsten regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen.

Av 1 § första stycket framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Tolk

Alla har rätt till omsorgs och hjälp som de kan förstå. Den som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera via tolk. Om du behöver tolk i kontakten med oss meddela detta när du till exempel bokar tid hos någon i Tranemo kommun så ordnar vi tolk till besöket.

Tranemo kommun anlitar tolkar genom Transvoice. Tolkarna är utbildade, opartiska och neutrala vid tolkningar. De har också tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Vad händer om mitt behov förändras?

Du kan alltid ansöka om en ny stödinsats. Om ditt hjälpbehov förändras kan biståndshandläggaren ompröva dina stödinsatser. Det kan innebära att typen av stödinsats ändras eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning eller avslutas helt.

Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år. För personer med omfattande hjälpbehov, som bedöms som föränderliga, görs en uppföljning inom en månad efter beslutsdatum.


Publicerad den 30 augusti 2018, senast ändrad den 19 juni 2024