Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående? Våld i nära relation är ett brott oavsett vilket kön du eller den som utsätter dig har och oavsett om ni lever i samkönad eller olikkönad relation kan du alltid vända dig till mottagningsenheten i Tranemo kommun.

Våld i nära relationer

LÄMNA SIDAN (Länken tar dig till en ny webbplats om du snabbt behöver lämna sidan)

Akut hjälp

Sociala jouren

Om du behöver akut stöd i en utsatt situation på kvällar, veckoslut och helger när mottagningsenheten är stängd kontaktar du istället sociala jouren i Borås. Det kan handla om våld, övergrepp, missbruk eller om du är orolig för att ett barn far illa. Du ringer 112 och ber att få bli kopplad till sociala jouren i Borås. När du vänder dig hit får du kontakt med en socialsekreterare.

Du är inte ensam om att vara med om våld i en nära relation

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld mellan närstående och gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Det inkluderar unga som gamla människor

Du kan kontakta mottagningsenheten om du behöver:

 • Råd och stöd
 • Ansöka om skyddat boende och/eller socialt stöd
 • Ansöka om ekonomisk hjälp
 • Ansöka om stöd i att finna en annan bostad
 • Få hjälp att ta nödvändiga kontakter, såsom andra myndigheter
 • Få rådgivning kring missbruk
 • Få samtalsstöd- Fem fria samtal

Mottagningsenheten har telefonnummer 0325 – 57 62 10.

 

Kontakta familjerätten

 • Få hjälp vid skilsmässa
 • Få hjälp vid frågor om vårdnad och umgänge om barn

Våld och övergrepp är alltid fel!

Vad är våld?

Våld är handlingar som skadar, smärtar eller skrämmer dig. Det kan vara allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Det är sådant som får dig göra saker mot din vilja, eller att du väljer bort att göra sådant som du vill.

Vem är närstående?

En närstående kan till exempel vara din:
• Sambo, make eller maka
• Pojkvän eller flickvän
• Föräldrar eller familjehemsföräldrar
• Mor- och farföräldrar
• Mostrar, farbröder
• Syskon, barn och barnbarn

Om du har barn

Även du som saknar egen inkomst får hjälp så att du kan ta hand om dig och barnen efter en separation.

Ibland upplever barn, unga och familjer situationer som de inte kan lösa på egen hand eller med hjälp av sina närmaste.

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal och rådgivning. När du söker vår hjälp genomför vi tillsammans med dig en utredning för att se på vilket behov du har och vilket stöd som skulle vara lämpligast.

Socialtjänsten erbjuder också flera gruppverksamheter. Dessa kan man delta i utan att först ha genomgått en utredning och fått ett beslut.

Det stöd och insatser som vi erbjuder är kostnadsfritt.Exempel på olika insatser kan vara: stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal, insatser i hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem.

 

Barn som upplevt/bevittnat våld

Att som barn leva med våld i sin närhet kan ge allvarliga konsekvenser i form av otrygghet och ohälsa. De kan hämmas i sin utveckling och att uppleva våld kan begränsa barns förmåga till inlärning. Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. Barn som lever med våld i familjen behöver skyddas från detta, kontakta socialtjänsten för att få hjälp.

Är du rädd? Har någon varit elak mot eller skadat någon du känner? Det är inte ditt fel!

Du kan ringa till BRIS hjälptelefon; 116 111 när som helst.
BRIS vuxentelefon om barn Tfn: 077-150 50 50

Du som utövar våld mot en närstående

Vi vänder oss till dig som använder, eller har använt våld, hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation.

För stöd och rådgivning kontakta mottagningsenheten.

Du som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer är välkommen att kontakta Utväg.

Vi har telefontid måndag till fredag 08.00 – 09.00.
Telefonnummer 070-716 09 29

Polisen

Vid anmälan om misshandel, hot eller annan kränkande behandling inleds en polisutredning. Det innebär att alla inblandade förhörs. Vid behov kan du få ett trygghetspaket (skyddstelefon med mera). Åklagarmyndigheten kan även i vissa fall bevilja besöksförbud för mannen.

Tel: 114 14
Vid akuta fall: 112

Brott i nära relation | Polismyndigheten (polisen.se)

Brottsofferjouren

Kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

Brottsofferjouren – Stöd för brottsoffer, vittnen & anhöriga

1177 - Kommuner i Västra Götaland

En kommun kan erbjuda olika former av hjälp. Barn och ungdomar ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Kommunen kan erbjuda vi stöd och individanpassade insatser. Arbetet styrs av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Att bli utsatt för våld i nära relationer – 1177

Stödlinje för våldsutsatta män

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är en nationell stödtelefon för män som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av en närstående eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete är välkomna att ringa. Den är öppen alla dagar kl. 7–21.

Stödlinjen för män – Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) – Uppsala universitet (uu.se)

Utväg

Utväg är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Utväg har telefontid 08:00-09:00 varje vardag, 0707- 16 09 29.

Mer information på www.utvag.se

 

Kvinnojouren i Mark - Svenljunga - Tranemo

Vi erbjuder stöd till kvinnor och barn som är utsatta för förtryck och våld.

 • Samtalsstöd på plats, via telefon eller via e-post
 • Stöd och information om det som samhället kan erbjuda och vilka rättigheter du har
 • Stöd i hur du kontaktar polis och advokat, hälso- och sjukvård, sociala myndigheter med flera
 • Skyddat boende för dig och dina barn

Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar aktivt för att motverka våld och förtryck mot kvinnor.

Kontaktuppgifter

Telefon – 0320-351 51
E-post  – kvinnojourenimark@telia.com
Hemsida – www.kvinnojourenimark.se

Kvinnofridslinjen

Det är betydligt vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det, oavsett om våldet är sexualiserat eller om det rör sig om andra former. Skillnaden är stor, vilken åldersgrupp man än undersöker.

Den stora majoriteten män är inte våldsamma men de män som använder våld riktar sig både mot andra män och mot kvinnor. Utomhus sker det både mellan personer som är bekanta och mellan personer som inte känner varandra. När våldet utförs inomhus handlar det ofta om våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjens stödtelefon
Öppen dygnet runt, tel 020-50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se

Kvinno-och tjejjouren Borås

Kvinno- och tjejjouren Borås är en ideell organisation som består av kvinnor som vill hjälpa kvinnor. Känner du dig rädd eller hotad, har du blivit fysiskt, psykiskt eller sexuellt misshandlad i en nära relation? Då kan du vända dig till kvinno- och tjejjouren. Du kan vara anonym. På kvinno- och tjejjouren finns två kuratorer dagtid. Du har även möjlighet att boka tid för råd och stödsamtal. De har även skyddat boende där du tillfälligt kan bo.

Jourtelefon: 010-45 50 365
Telefontid: Vardagar klockan 8-21, lördag och söndag klockan 9-18
E-post: info@kjboras.se
Kvinno- & Tjejjouren – Borås (ktjboras.se)

Somaya kvinno-och tjejjour

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. De har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.
De erbjuder hjälp via en stödlinje, stödchatt, skyddade boende och aktivitetscenter.

Telefontid: alla dagar kl. 9-16
Tel: 020-81 82 83 (gratis och syns inte på räkningen)
Somaya stödjour i Stockholm

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete mot mäns våld mot kvinnor.
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (roks.se)

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.

Storasyster – För ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Du kan läsa mer om hur Tranemo kommun hanterar dina personuppgifter om du klickar på länken ”Så här behandlar vi dina personuppgifter” i Högerspalten.


Publicerad den 26 oktober 2017, senast ändrad den 21 maj 2024