Separation och skilsmässa

Om du vill skiljas måste du skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Du kan göra detta tillsammans med din partner eller ensam om bara en av er vill skiljas. Om ni inte har gemensamma eller egna barn under 16 år och båda är överens om skilsmässan, kommer tingsrätten att godkänna den direkt.

Ansökan om äktenskapsskillnad finns att hämta på Sveriges domstolar webbplats.

Ansökan om äktenskapsskillnad

Familjerättslig rådgivning

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerätten ger er råd och stöd att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Nya familjebildningar brukar väcka frågor kring hur man ska lösa det på bästa sätt för barnen. Föräldrarna behöver i det fortsatta föräldrasamarbetet efter separation söka samförståndslösningar kring barnen. Det handlar inte bara om att hantera ett aktuellt problem eller fatta beslut i en viktig fråga, utan i hög grad också att finna former för ett fortsatt samarbete.

Samarbetssamtal

Allt föräldraskap kräver samarbete. Efter en skilsmässa och separation kan många frågor uppkomma som handlar om barnens vårdnad, boende eller umgänge. Det kan också handla om mer vardagliga bekymmer kring tex barnomsorg, kamrater, fritidsaktiviteter.

I de fall där föräldrarna hamnat i en låsning i sin kommunikation kan de behöva hjälp att komma vidare. Samarbetssamtal är ett sätt att efter en separation eller vid nya familjebildningar komma överens om vårdnad, boende och umgänget med barnen. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samtalen kan även leda till att föräldrarna får hjälp att upprätta ett skriftligt avtal. Samarbetssamtal bygger på båda föräldrarnas frivillighet och är kostnadsfria. Även samtal med berörda barn kommer att erbjudas.

I ärenden där föräldrar har en pågående vårdnadstvist kan samarbetssamtal även komma på uppdrag från Tingsrätten. Tingsrätten vill då att familjerätten träffar föräldrarna för att försöka lösa oenigheter istället för att fortsätta vårdnadsmålet i rätten.

Samarbetssamtal kräver att båda parter är intresserade av att hitta lösningar som innebär kompromisser. Familjerättssekreterare fungerar som samtalsledare och har inte mandat att bestämma vad som blir det bästa för barnet, det är föräldrarnas ansvar.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens i vårdnads- boende och umgängesfrågor kan med hjälp av familjerätten teckna juridiskt bindande avtal. En förutsättning för att familjerätten ska godkänna föräldrars avtal är att det föräldrarna kommit överens om är till barnets bästa. Ett avtal som är godkänt av familjerätten blir bindande och har samma rättsvärde som en dom i domstol.


Publicerad den 12 februari 2024, senast ändrad den 12 februari 2024

E-tjänster och blanketter

Kontakt