Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Enligt lag om informationssamtal som trädde i kraft mars 2022 ska en förälder som vill lämna in ansökan om stämning till tingsrätten gällande vårdnad, boende och umgänge ha deltagit i informationssamtal vid familjerätten där barnet är folkbokfört. I första hand ges informationssamtalet gemensamt med båda föräldrarna. Om en förälder begär enskilt kan detta tillmötesgås om det inte går att motivera till ett gemensamt samtal. Syftet med informationssamtalet är att informera om det stöd som kommunen har att erbjuda för att hjälpa föräldrarna till ett bättre samarbete i förhoppning att kunna lösa tvisten utanför domstolen. Information ska även ges om hur en rättslig process i Tingsrätten går till.

Snabbupplysning och utredning vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten genomför snabbupplysningar inför interimistiska domar i vårdnadsprocesser. Detta innebär informationsinhämtning på uppdrag av Tingsrätten. Senare i vårdnadsprocessen kan det bli aktuellt med vårdnad/boende och umgängesutredningar på uppdrag från Tingsrätten. Under utredningstiden träffar familjerättssekreteraren barn, föräldrar och referenter i syfte att inhämta material för att kunna göra en bedömning gällande vårdnad, boende och umgänge för barn. Utredningen lämnas till Tingsrätten som fattar beslut. I utredningen ligger stort fokus på barnets behov och intressen. Barnets åsikter finns med i utredningen och bedöms efter barnets ålder och mognad.


Publicerad den 12 februari 2024, senast ändrad den 12 februari 2024

E-tjänster och blanketter

Kontakt