Boende för äldre och vid sjukdom

Som äldre och vid sjukdom kan du söka olika boendeinsatser hos kommunen.

GudarpsgårdenGudarpsgården entré

När du fyllt 70 år eller om du har en funktionsnedsättning kan du själv söka Trygghetsboende. Behöver du stöd i din dagliga livsföring kan du via biståndsbedömning ansöka om boende på  vård- och omsorgsboende eller avlösning.

Vid funktionsnedsättning eller sjukdom finns möjlighet att söka tillfälliga insatser såsom växelvård och korttidsboende.

Vård- och omsorgsboende

Du kan ansökan om bostad i ett särskilt boende om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och den vård och omsorg du kan få i hemmet inte är tillräcklig för att du skall kunna bo kvar. Med stöd av parbogarantin kan makar, sambor eller registrerade partners bo tillsammans på vård- och omsorgsboendet. Mer information om vård- och omsorgsboende finns här.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan du efter biståndsbedömning få beviljat – om det vid vårdplanering framkommer en osäkerhet kring dina framtida behov av hjälpinsatser – när du behöver kort tid för mobilisering/träning – vid vård i livets slut Däremot kan du inte beviljas korttidsboende om rehabilitering och/eller utredning kan göras i ditt vanliga boende. Korttidsboende kan heller inte beviljas på grund av bostadsproblematik, såsom stambyte, renovering eller bristande tillgänglighet. Behöver din bostad anpassas på grund av en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Växelvård/avlösning

Du som är i behov av växelvård kan efter biståndsbedömning beviljas växelvård för intensivträning för att återfå/bibehålla funktioner. Växelvård kan också beviljas för att göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet. Avlösning i hemmet ska bidra till ökad livskvalitet och bibehållen hälsa för den anhörige som vårdar en närstående i hemmet. Du som är brukare kan ansöka och beviljas insatsen. Du kan läsa mer om insatsen här.

Hur söker jag?

Vänd dig till Myndighetsfunktionen


Publicerad den 21 december 2015, senast ändrad den 23 februari 2021