Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet ska bidra till ökad livskvalitet och bibehållen hälsa för den anhörige som vårdar en närstående i hemmet.

När den enskilde är i behov av kontinuerlig tillsyn och/eller omvårdnad som utförs av anhörig och när anhörig är i behov av avlösning för att kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter utanför bostaden.

Stödet omfattar upp till 12 timmar avgiftsfri avlösning per månad, outnyttjade timmar kan inte sparas till nästkommande månad. Insatsen erbjuds på vardagar, ej helger eller helgdagar. Insatsen är biståndsbedömd, rätt till avlösning har den som vårdar en anhörig som inte kan lämnas ensam längre stunder än en timme åt gången. Ansökan görs hos biståndshandläggare.


Publicerad den 22 juni 2023, senast ändrad den 27 juni 2023