Stöd att ansöka om

Om du som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag, till exempel att utföra sysslor i hemmet eller ta hand om din personliga omvårdnad, kan du ansöka om stöd hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder hur din situation ser ut och beviljar stöd och hjälp utifrån dina förutsättningar och behov. Alla former av beslut om stöd och hjälp utgår från Socialtjänstlagen.

Stödinsatser som du kan ansöka om hos kommunens biståndshandläggare är hemtjänst, avlösarservice, ledsagning, trygghetslarm, hemleverans av måltider, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, korttidsvård och växelvård. Du kan läsa mer om varje insats nedan.

Behöver du sjukvård i hemmet erbjuder Tranemo kommun hemsjukvård. För att få tillgång till kommunens hemsjukvård behöver du kontakta din vårdcentral för remiss. Hemsjukvården gör därefter en bedömning av ditt behov av vård i hemmet.

Undersidor

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Vem kan få ett trygghetslarm? Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet som du bär på armen eller runt halsen. Ansökan Ansökan om trygghetslarm kan ske genom att kontakta biståndshandläggare via kommunens växel 0325-57 60 00 eller via…

Lunchtallrik

Hemleverans av måltider

Tranemo kommun erbjuder, efter biståndsbedömning, distribution av kyld mat till boende i eget hem. Ansökan Ansökan om matdistribution kan ske genom att ringa till kommunens växel och be att få tala med en biståndshandläggare. Beslut om matdistribution enligt Socialtjänstlagen fattas av din biståndshandläggare. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Äldre kvinna tar en hjälpande hand

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att…

äldre händer och ett pussel

Dagverksamhet Ringblomman

Ringblommans verksamhet finns på vård- och omsorgsboende Glimringe, i Limmared. Till oss är du som fått en demensdiagnos välkommen, här kan du finna likasinnade, gemenskap, aktiviteter och en trevlig samvaro. Syftet med dagverksamhet är att ge omsorg till personer med kognitiv sjukdom (demens) och samtidigt erbjuda närstående en tillfällig avlösning. Dagverksamhet för personer med kognitiv…

Placeholder

Korttidsvistelse/Växelvård

Korttidsvistelse och växelvård kan du få beviljat om du under en period eller regelbundet, behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet. Korttidsvistelse Korttidsvistelse kan du efter biståndsbedömning få beviljat om det vid vårdplanering framkommer en osäkerhet kring dina framtida behov av hjälpinsatser när du behöver kort tid för mobilisering/träning vid vård i livets slut…

Glimringe vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

I Tranemo kommun finns tre vård- och omsorgsboenden. Adress och telefon till dessa är angivet nedan. På samtliga boenden finns särskilda platser för personer med kognitiv sjukdom. Personer med kognitiv sjukdom har också möjlighet att delta på dagverksamhet. Kommunens dagverksamhet heter Ringblomman och finns i Limmared på Glimringe vård- och omsorgsboende. Äldreguiden Du kan läsa…

Placeholder

Ledsagning

Ledsagning beviljas personer som på grund av fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte på egen hand kan ta sig till eller delta i en regelbunden fritidsaktivitet. Insatsen syftar i första hand till att bryta isolering och att öka möjligheter för aktiviteter utanför hemmet. Ledsagning beviljas endast då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och…

Placeholder

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet ska bidra till ökad livskvalitet och bibehållen hälsa för den anhörige som vårdar en närstående i hemmet. När den enskilde är i behov av kontinuerlig tillsyn och/eller omvårdnad som utförs av anhörig och när anhörig är i behov av avlösning för att kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter utanför bostaden. Stödet…