Hur ansöker jag om stöd?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till socialtjänsten.

Äldre man med mobiltelefon

Ansökan

För att göra en ansökan tar du kontakt med någon av biståndshandläggarna, telefontiden är vardagar kl 8.00-9.30 och telefonnummer hittar du till höger på sidan.

Du kan även göra en ansökan genom att skriva ut och fylla i blanketten du hittar under E-tjänster och blanketter här till höger på sidan.

En biståndshandläggare tar normalt kontakt med dig inom två dagar efter att ansökan lämnats in. Om ditt behov av hjälp är brådskande gör biståndshandläggaren en första preliminär bedömning av din ansökan samma dag.

Vad kan jag ansöka om?

Du kan ansöka om:

Hur går ansökningsprocessen till?

Så här går det till steg för steg om du ansöker om stöd.

Ansökan

Du eller en anhörig fyller i ansökningsblankett eller kontaktar biståndshandläggare.

Första samtal

När du ansökt om stöd kontaktar en biståndshandläggare dig för ett första samtal. Ibland sker samtalet på telefon och ibland bokas ett hembesök. Du bestämmer själv vilka som ska delta vid det första samtalet, till exempel en närstående. Om det finns behov kan en tolk närvara.

Biståndshandläggare utreder ditt behov

Biståndshandläggare utreder ditt behov av stöd och hjälp. Utredningen påbörjas i samband med det första samtalet. Biståndshandläggare ställer frågor till dig om din situation och eventuella svårigheter, ditt hälsotillstånd och vilka behov du har.

Prövning av ansökan

Din ansökan prövas därefter utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som den kommunstyrelsen i Tranemo har beslutat om. Riktlinjerna är till för att säkerställa att personer med likartade hjälpbehov får hjälp i samma omfattning. Riktlinjerna är vägledande och ansökan prövas alltid utifrån ditt individuella behov. Det innebär att ditt beslut kan avvika från vad som beskrivs i riktlinjerna.

Beslut

När behovet är utrett och ansökan prövad fattar biståndshandläggaren ett beslut om vilken insats du har rätt till och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas per post hem till dig.

Bifall på ansökan

När du beviljats insatser skickar biståndshandläggaren ett uppdrag till den som ska utföra hjälpen, till exempel hemtjänst, plats på korttidsboende eller vård- och omsorgsboende.

Helt eller delvis avslag

Om du inte har rätt till den sökta insatsen utifrån den information som inkommit får du din utredning till påseende, du kan då lämna synpunkter innan beslut fattas. När beslutet är fattat kan du inom 3 veckor överklaga beslutet om du inte är nöjd med det fattade beslutet.

Ett avslag kan gälla hela ansökan eller delar av den. Vid delavslag beviljas inte ansökan i den omfattning som du önskat. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan ges på annat sätt eller att ansökan gäller insatser som är mer omfattande än vad socialtjänstlagen ger rätt till.

Dina insatser följs upp

Din biståndshandläggare följer upp ditt beslut regelbundet. Om du själv upplever att du inte har behov av de insatser du beviljats eller att du har ett större behov av hjälp kontaktar du biståndshandläggaren.

Förenklad biståndsbedömning

Tranemo kommun erbjuder förenklad biståndsbedömning av trygghetslarm via e-tjänst (länk). Det innebär att alla ansökningar beviljas om behovet inte är uppenbart obehövligt.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

När du kontaktar biståndshandläggaren och hjälpbehovet är brådskande görs en första preliminär bedömning av ansökan samma dag.  I övriga fall tar en handläggare kontakt inom två vardagar. För hemtjänst i övrigt bör handläggningstiden vara maximalt två veckor och för övriga hjälpinsatser maximalt tre månader. Handläggarna strävar alltid efter att kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt.

Med handläggningstid menas tiden från ansökan till beslut.

Vårdplanering på sjukhus

Om du vårdas på sjukhus och behöver hjälp och stöd efter sjukhusvistelsen ska ansvarig läkare, i samråd med dig, meddela kommunens biståndshandläggare att det finns behov av hjälp och stöd.

Biståndshandläggaren kontaktar dig via telefon för ett avstämningssamtal innan utskrivning. Vid avstämningssamtalet deltar du, kommunens biståndshandläggare och de närstående du vill ha med vid samtalet.

Du får information om vilka hjälpinsatser som kommunen kan ge och vad det kostar, du har möjlighet att ställa frågor kring hjälpinsatserna.

Syftet med telefonsamtalet är att planera för hur din omsorg ska tillgodose dina behov av stöd och hjälp den närmsta tiden efter utskrivningen från sjukhuset.

Du kanske behöver ett trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp vid oförutsedda situationer.

Eller så kanske du har svårt att klara din personliga omvårdnad, har behov av serviceinsatser i form av till exempel städning och inköp.

Före samtalet beskriver sjukhuspersonalen varför du har vårdats på sjukhuset och din situation både medicinskt, omvårdnadsmässigt och funktionellt.

Du ansöker om de insatser du har behov av och biståndshandläggaren gör en bedömning av hur ditt fortsatta omvårdnadsbehov skall ordnas för att tillgodose dina behov av eventuell  omvårdnad och serviceinsatser.

I slutet av samtalet får du en kort sammanfattning om vad som har blivit bestämt under samtalet, du får även ett beslutsmeddelande hemskickat via posten.

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du är missnöjd med det beslut som biståndshandläggaren har fattat kan du överklaga detta. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla namn, adress, telefonnummer samt vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför.

Skicka gärna med de handlingar som du tror har betydelse för hur din ansökan bedömts. Överklagandet ska undertecknas

Du skickar överklagan till:
Tranemo kommun
Omsorgssektionens myndighetsutövning
514 80 Tranemo
Biståndshandläggare bedömer om ny information framkommit i överklagan som leder till ett nytt beslut. Fattas inget nytt beslut skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten.
Om något är oklart eller om du vill ha hjälp med att överklaga beslutet kan du vända dig till din biståndshandläggare eller annan tjänsteman på socialkontoret.

Vad händer om mitt behov förändras?

Du kan alltid ansöka om en ny stödinsats. Om ditt hjälpbehov förändras kan biståndshandläggaren ompröva dina stödinsatser. Det kan innebära att typen av stödinsats ändras eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning eller avslutas helt.

Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år. För personer med omfattande hjälpbehov, som bedöms som föränderliga, görs en uppföljning inom en månad efter beslutsdatum. Vid beslut om korttidsplats görs en uppföljning inom två veckor.

Kan jag välja vem som ska ge stödet?

I Tranemo kommun finns ett beslut som möjliggör kundval inom hemtjänsten. Kundval innebär att kommunen strävar efter att du som beviljas hemtjänst ska kunna välja vem som ska ge stödet. Det kan vara kommunens hemtjänst eller ett privat företag. I dagsläget finns inga privata företag som erbjuder hemtjänst i Tranemo kommun.

Vilka arbetar med biståndshandläggning?

I Tranemo kommun arbetar fyra biståndshandläggare riktat till äldre. Biståndshandläggarna har socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer adekvat för uppdraget. Biståndshandläggarna arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för de beslut som fattas. En delegationsordning styr vem som får fatta vilka beslut.

Ansvarig enhetschef för biståndshandläggare äldre är Fredrika Petersson 0325-57 62 03.

Sekretess

Sekretess inom socialtjänsten regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen.

Sekretess innebär att biståndshandläggare ska skydda den information du lämnar och de uppgifter som finns sparade om dig, så att ingen obehörig kan komma åt dem.

Alla medarbetare inom omsorgssektionen har fått underteckna en sekretessförsäkran. Sekretessförsäkran gäller även efter att anställningen avslutats.

Vad kan jag göra om jag inte får bistånd?

Om du är missnöjd med det beslut som socialtjänsten har fattat kan du överklaga detta. Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla namn, adress, telefonnummer samt vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför. Skicka gärna med de handlingar som du tror har betydelse för hur din ansökan bedömts. Överklagandet ska undertecknas.

OBS! Du ska adressera överklagandet till Förvaltningsrätten, men skicka eller lämna det till socialtjänsten. Din skrivelse måste ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning.

Om något är oklart eller om du vill ha hjälp med att överklaga beslutet kan du vända dig till din biståndshandläggare eller annan tjänsteman på socialkontoret.

Överklagandet ska skickas till:

Tranemo kommun

Omsorgssektionens myndighetsutövning

51480 TRANEMO

Flexibilitet i biståndsbeslut

Kommunen erbjuder inte flexibilitet inom ramen för biståndsbeslut för äldre.


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 19 juni 2024