Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är en samverkansform för ömsesidigt informationsbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer samt lokala föreningar för funktionsvarationer.

Syftet är att

  • Stärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer och personer med funktionsvariation samt öka insynen i den del av kommunens verksamheter som berör dem.
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner.
  • Initiera nya frågor och föreslå åtgärder som berör de personer med funktionsvariations livsförhållanden i samhället.
  • Vara möjlig remissinstans i frågor av principiell och övergripande karaktär samt i frågor som handlar om tillgänglighet i fysisk miljö, informationshantering, hjälp- och servicebehov, bemötande eller andra relevanta frågor av övergripande karaktär för pensionärer och för personer med funktionsvariation.
   Frågor av individuell karaktär behandlas inte.
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
  • Verka för personer med funktionsvariationers samt pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället.
  • Stärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsvariation och öka insynen i den del av kommunens verksamhet som berör dem.

Ledamöter

Varje lokal pensionärsförening och förening för personer med funktionsvariation som är religiöst och politisk obunden, har antagit stadgar samt bedriver verksamhet i Tranemo kommun har rätt att bli representerat i rådet med en ledamot och en ersättare samt två politiker  från kommunstyrelsen (en ordförande och en ersättare).  Vid behov bjuds berörda tjänstemän eller andra politiker från kommunstyrelsen in. Mandatperioden är fyra år.

Ordförande
Viktoria Haraldson (C)

Ersättare
Ellinor Liljegren Kalmar (M)

Sammanträden

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Rådets synpunkter och initiativ redovisas skriftligen i ett protokoll efter varje sammanträde. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet delges därefter rådets ledamöter och kommunstyrelsen.

Nedan hittar du protokoll för respektive år:


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 21 februari 2024