Tillfällig vistelse i Tranemo kommun

Riksdagen har beslutat att den kommun där du är bosatt i, ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst och hälso- och sjukvård när du vistas i annan kommun, till exempel i sommarstugan.

Torpa Stenhus, foto Andreas Dag och natt

Information till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Du som planerar att vistas i Tranemo kommun och behöver hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse, ska vända dig till en biståndshandläggare i din hemkommun.

Har du behov av hälso- och sjukvård under din vistelse ska du även kontakta kommunala hälso- och sjukvården i din hemkommun.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten och hälso- och sjukvården att fungera och för att installera larmet, ber vi dig att ta kontakt i god tid före din vistelse, minst sex veckor innan du planerar att komma till Tranemo.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel, till exempel rullstol eller rullator under din vistelse i Tranemo kommun ska du ta med det hemifrån. Finns det behov av ytterligare hjälpmedel under din vistelse i Tranemo ska du meddela din hemkommun.

Information till handläggare och vårdgivare i bosättningskommunen

Denna information syftar till att underlätta handläggningen och verkställigheten gällande de personer som tillfälligt vistas i Tranemo kommun och som har behov av insatser från hemtjänsten eller hemsjukvården, kommunala hälso- och sjukvården

Hemtjänst och trygghetslarm

 • Använd alltid den beställningsblankett som finns på Tranemo kommuns webbplats.
 • Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett samt bifogad aktuell utredning och vid behov egenvårdsintyg samt att samtycke för informationsöverföring finns från brukaren.
 • Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning.

Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till det boende som personen har här i Tranemo kommun.

Vår erfarenhet är att hjälpbehovet ofta ser annorlunda ut i ett sommarboende vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall blir större än i det ordinarie hemmet.

 • Beställningen ska vara Tranemo kommun tillhanda senast fyra veckor innan personen kommer. Detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera verkställighet av insatser.
 • Avbeställning av planerad vistelse och insatser ska ske senast 14 dagar innan beställd tid, annars faktureras angivet ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum.
 • Ska den enskilde själv ansvara för en hälso- och sjukvårdsuppgift men behöver praktisk hjälp till exempel med läkemedel ska egenvårdsintyg medfölja beställningen.
 • Det är bosättningskommunens ersättningsbelopp som faktureras, ersättningsbeloppet ska anges i beställningen.
 • Tranemo kommun fakturerar bosättningskommunen beställd tid för hemtjänstinsatser.
 • Tranemo kommun fakturerar bosättningskommunen för utförd restid.
 • Tranemo kommun fakturerar bosättningskommunen trygghetslarm för varje påbörjad månad.
 • Bosättningskommunen faktureras löpande om inget annat överenskommits.
 • Om det finns behov av hemsjukvård i samband med vistelsen tänk på att den delen som avser hemsjukvård måste fyllas i.

Val av utförare

I Tranemo kommun finns i nuläget inga privata utförare, alla insatser utförs av vår egen omvårdnadspersonal.

Hemsjukvård vid tillfällig vistelse

 • Tranemo kommuns hälso- och sjukvård har ansvar för sjukvård i ordinärt boende och då insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
 • Kontakt med enhetschef för hälso- och sjukvården tas per telefon senast sex veckor innan planerad vistelse på, telefonnummer, 0325-57 63 73, 0325-57 63 74.
 • Beställning görs på blanketten på hemsidan.
 • För beställning av hälso- och sjukvård skickas Ifylld blankett till Tranemo kommun via post.
 • Beställning ska ha inkommit till Tranemo kommun senast 14 dagar innan brukares ankomstdatum.
 • Fakturering sker löpande om inte annat beslutats.
 • Avgiften är 828 SEK per besök, sjukvårdsmaterial ingår ej.
 • Medicinskt underlag till exempel i form av diagnos, ordination, läkemedelslista, sårjournal, omvårdnadsepikris och planerade insatser skall bifogas. Hemsjukvården kontaktar vid behov beställande kommun för praktisk planering.
 • OBSERVERA! Alla hjälpmedel, omläggningsmaterial, sprutor eller dyl. beställs av hemkommunen och skickas med patient, så att det täcker hela vistelsen.

Förändras behovet under vistelsen kommer bosättningskommunen att kontaktas för ny bedömning.

Tranemo kommun verkställer inte korttidsplats vid tillfällig vistelse. Vistelser som överstiger 6 månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse.

Ersättningsnivåer för brukare som är bosatta i Tranemo kommun men som vistas i annan kommun

 • Hemtjänst: 629 kr per beviljad timme.
 • Trygghetslarm: 496 kr per månad
 • Matdistribution: 83,33 kr per dag eller 2 500 kr per månad

 


Publicerad den 15 juli 2019, senast ändrad den 25 juni 2024