Utmärkt förening

Logotyp för Utmärkt Förening

Din förening – en viktig del i vårt arbete

Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver ett viktigt arbete. Ni möter en stor del av Tranemo kommuns barn och ungdomar i er verksamhet och utgör för många av dem en möjligheten till en meningsfull fritid. Hos er utövar de inte bara sin hobby, de får även trygghet, social gemenskap och lär sig att respektera medmänniskor.

Nu erbjuds din förening hjälp med att säkerställa kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet och bli certifierad som Utmärkt Förening. En certifiering som i grunden handlar om att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga.

Certifieringen blir ett bevis på att er barn- och ungdomsverksamhet håller en god kvalitet. Den får betydelse för föreningens medlemmar samt när ni rekryterar ledare och nya medlemmar.

Är din förening intresserad av vad ni behöver göra för att bli en ”Utmärkt Förening´´ hör av er till maria.giese@tranemo.se

 

Därför vill ni bli en Utmärkt förening

De tre viktigaste anledningarna till att bli en Utmärkt förening!

 • Bli mindre sårbara!
  Fler som hjälper till och långsiktiga strategier för ert utvecklingsarbete gör er mindre sårbara som förening.
 • Säkerställ kvalitén på er verksamhet
  Förbättra ert policyarbete kring social miljö och värdegrund, jämställdhet och mångfald, mobbning och alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Bli duktiga på att marknadsföra er!
  Få kunskapen att marknadsföra er förenings verksamhet.

Kriterier

Kriterier att uppfylla för att bli en Utmärkt förening

 • Det finns ett genomarbetat och tydligt policydokument som rör punkterna social miljö, jämställdhet och mångfald, mobbning och kränkning samt alkohol, narkotika, doping och tobak.
 • Föreningens policydokument och värdegrund är kända av ledare, aktiva och föräldrar
 • Det finns en handlingsplan för hur ni aktivt arbetar med och implementerar värdegrunden i hela föreningen (ledare, tränare, medlemmar, lag/grupper, aktiva)

Frågorna nedan ska användas till att se var er förening är i ert arbete med värdegrund, policydokument och handlingsplan. Vi är intresserade av att veta hur ni arbetar med dessa frågor. Ni ska kunna svara på minst 3 frågor av 4 under samtliga rubriker, men ni ska ha diskuterat samtliga frågor inom er förening.

Information, stöd och verktyg för hur ni ska arbeta med dessa frågor finner ni i verktygslådan.

Frågor som er förening ska kunna besvara för att uppfylla kriterierna för certifieringen

Social miljö och värdegrund

 • Hur har vi i föreningen gjort för att få en övergripande bild av vår sociala miljö?
 • Har vi tydliga mål och en handlingsplan för hur vi ska arbeta med vår sociala miljö (i synnerhet områdena: gemenskap/kamratskap, glädje, trygghet, delaktighet och respekt)?
 • Hur har dessa mål och handlingsplanen kring den sociala miljön tagits fram?
 • Hur gör vi för att få våra barn och unga att känna sig delaktiga i vår verksamhet?

Jämställdhet och mångfald

 • Hur erbjuder föreningen aktiviteter för både flickor och pojkar?
 • Hur erbjuder föreningen verksamhet för unga med funktionsnedsättning?
 • Vilka insatser görs för att ”nya svenskar” ska känna sig välkomna till föreningen?
 • Hur arbetar vi normkritiskt? D.v.s. har vi en miljö och ett språk som är inkluderande för alla unga, oavsett ålder, etnicitet, utseende och i synnerhet kön och sexuell läggning.

Mobbing och kränkningar

 • Hur involverar vi och följer upp våra ledare och föräldrar i arbetet mot mobbning och kränkningar?
 • Hur jobbar vi aktivt med värdegrundsfrågor bland våra barn och ungdomar för att skapa en trygg miljö fri från mobbing och kränkningar.
 • Hur arbetar vi normkritiskt? D.v.s. har vi en miljö och ett språk som är inkluderande för alla unga, oavsett ålder, etnicitet, utseende och i synnerhet kön och sexuell läggning.
 • Hur arbetar vi med krissituationer som kommer upp i samband med mobbning eller kränkningar?

Alkohol och drogpolicy

 • Hur tillämpar och uppfyller vi vår alkohol och drogpolicy i verksamheten så att alla medlemmar, aktiva, föräldrar och ledare känner till den?
 • Hur synliggör vi vår alkohol och drogpolicy bland föreningens medlemmar?
 • Hur levandehåller vi vår alkohol och drogpolicy?
 • Hur ser vår åtgärdsplan ut vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan hos ledare, medlem eller aktiv?

Så här går det till att bli en Utmärkt förening

Ansvaret för att driva processen vilar på föreningen. I kvalitetsarbetet involveras och utbildas hela föreningen, det vill säga aktiva, ledare, styrelse och föräldrar. Alla föreningar har olika förutsättningar och resurser som vi tar hänsyn till. Ni bestämmer själva hur snabbt ni vill gå framåt. Tranemo kommun Fritid och SISU finns till hands och svarar på frågor, hjälper till och stöttar. Ambitionen ska gärna vara att nå certifiering inom ett år.

När ni har bestämt er för att arbeta för att få en certifiering, så går arbetet igenom fyra steg:

Steg 1: Uppstart och nulägesanalys

Som första steg i processen kommer Tranemo kommun och/eller SISU Idrottsutbildarna ut till föreningen och berättar mer om projektet. Ni gör en nulägesanalys av er förening, vilket med fördel kan göras med ”skattingsverktyget”. Föreningen gör också en inventering av befintliga dokument och en plan över hur det fortsatta arbetet ska genomföras. Vid denna träff vill vi gärna möta en representativ grupp från föreningen, minst 5 personer, bestående av både styrelsen och ledare.
Vid behov, om föreningen så önskar, kan det fortsatta arbetet genomföras i processform under en eller två dagar då SISU Idrottsutbildarna (för idrottsföreningar) eller Tranemo kommun kan stötta med processledning. Finns det önskemål om detta diskuteras det vid första mötet.

Steg 2: Policy

Föreningen arbetar fram policydokument för sin barn- & ungdomsverksamhet. Policyn ska innehålla riktlinjer och förhållningssätt inom följande områden:

 • Social Miljö och Värdegrund
 • Jämställdhet och mångfald
 • Mobbning och kränkningar
 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak.

Om föreningen redan har detta sedan tidigare handlar det om att se över och uppdatera det eller de dokument föreningen har. Det allra viktigaste arbetet i detta steg, oavsett om man har en policy sedan tidigare eller arbetar fram nya förhållningssätt, är hur man arbetar för att implementera och levandehålla policyn i praktiken.

I verktygslådan hittar du mer information om innehållet i policyn.

Steg 3: Certifiering

Föreningen presenterar sina policydokument för Samhällsutvecklingssektionen, Fritid och SISU Idrottsutbildarna samt att vi gemensamt går igenom kriterierna för att bli en certifierad utmärkt förening. Om kriterierna uppfylls blir föreningen certifierad som Utmärkt förening. Föreningen får ett certifieringsintyg och kvalitetsmärkningen kommer även att synas på Tranemo Kommuns hemsida. När certifieringen är färdig får föreningen 5000 kr och får vid nästkommande utbetalning av Kommunalt Aktivitetsstöd en högre ersättning.

Steg 4: Uppföljning

I november varje år genomförs en uppföljning för att säkerställa kvalitetsnivån på de föreningar som är certifierade. Målet är att föreningen ska fortsätta att vidareutvecklas och stimuleras till utmärkt verksamhet för barn och unga i vår kommun.

 

Verktygslådan

Här nedan finns information och verktyg om hur ni kan utveckla ert arbete med att bli en Utmärkt förening

Policy

En policy består av ställningstaganden som en förening gör inom ett antal områden. Den ska vara ett stöd för medlemmarna (styrelse, ledare, aktiva, föräldrar osv) i relationen till varandra och hur man löser olika verksamhetsfrågor.

En levande policy:

 • Är känd av medlemmarna
 • Följs av medlemmarna
 • Är styrelsen väl insatt i och stöttar
 • Följs upp, utvärderas och revideras

De allra flesta barn och ungdomar är någon gång med i en förening. Upplevelser av hur verksamheten fungerar är ofta avgörande. Ledarna är viktiga förebilder för de barn och ungdomar som de leder. Därför är det viktigt att man i föreningen kommer överens om vad man står för och pratar om hur man utövar sin ledarroll på ett så positivt sätt som möjligt. De ideella ledarna satsar oavlönat tid och kraft på att leda föreningen och fostra barn och ungdomar. Det är viktigt att det finns gemensamma riktlinjer som säkerställer kvaliteten på verksamheten, men det är lika viktigt att alla ledare ges chansen att vara med och diskutera kring en förenings policy.

Här nedan följer utförligare information om de olika delarna som föreningens policy ska innehålla samt nyttiga länkar med arbetsmaterial och faktatexter för den som vill fördjupa sig inom respektive område. Många riksförbund har också tagit fram arbetsplaner och underlag för policys som kan underlätta ert arbete. För idrottsföreningar kan din SISU-konsulent hjälpa dig med detta.

Social Miljö och Värdegrund

Föreningar är, näst efter hem och skola, den miljö där barn och ungdomar tillbringar mest tid. Föreningen, ledarna och den verksamhet som bedrivs påverkar våra barn och unga och är en samhällsfostrare. Ett stort ansvar, men framför allt en möjlighet. Genom en trygg och social miljö bidrar man till att fler barn stannar kvar längre inom föreningslivet. Att ha en genomtänkt värdegrund och ett ständigt arbete med värdegrundsfrågor bland ledare, aktiva och föräldrar bidrar till en tryggare miljö.

Att sätta upp riktlinjer för hur man jobbar med den sociala miljön och värdegrundsfrågor i föreningen är viktigt. Använd tex de underrubriker som finns i ”skattningen”:

 • Gemenskap/kamratskap
 • Glädje
 • Trygghet
 • Delaktighet
 • Jämställdhet
 • Respekt
 • Föräldrastöd
 • Mångfald

Länk till analysblad

Jämställdhet och mångfald

En av grundprinciperna inom den föreningsdrivna barn- & ungdomsverksamheten är allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. Målet är att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Policyn ska omfatta föreningens förhållningssätt till kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Det är viktigt att det finns ett medvetet tänk för hur föreningen kan inkludera fler i verksamheten och göra medvetna rekryteringsinsatser. Samt att föreningen har ett normkritiskt tänkande och en normkritisk miljö, så att alla ungdomar, oavsett kön eller sexuell läggning, känner sig välkomna.

Info om normkritiskt tänkande

RF Idrott och Jämställdhet

RF Idrott och Mångfald

Mobbning, våld och kränkningar

Föreningslivet ska stå för en trygg social gemenskap. Barn och ungdomar ska lära sig att respektera och umgås med andra människor i trygga och utvecklande miljöer.

Trots denna intention visar forskning att vart fjärde barn som är aktivt i en idrottsförening har blivit kränkt av en lagkamrat. Mest utsatta är pojkar inom lagsporter där 40 procent har blivit kränkta. Det visar en riksrepresentativ undersökning genomförd av SIFO (i juni 2013) på uppdrag av Stiftelsen Friends. Studien visar att kränkningarna minskar och att barnen trivs bättre i de föreningar där man aktivt pratar om trygghetsfrågor.

Vi vill att föreningen ska ha en nolltolerans mot fysiskt och psykiskt våld. I policyn ska medlemmarna få veta hur föreningen förebygger och förhindrar förekomsten av alla typer av mobbning, våld och kränkningar.

RF Trygg Idrott

Skapa trygga idrottsmiljöer

Scouternas Trygga Möten

RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

BRIS & SISU Idrottsutbildarna – det sociala ledarskapet

Gråzon Gränsfall Glasklart – tips om förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Tranemo kommun strävar mot att alla föreningar med ungdomsverksamhet ska ha en väl utvecklad alkohol- och drogpolicy. Policyn ska innehålla information om vad det finns för regler kring ANDTS, vilka åtgärder som vidtas när incidenter uppstår samt hur policyn sprids bland medlemmar, ledare, aktiv och föräldrar.

Det är oerhört viktigt att föreningsledarna, i sin roll som förebilder, har ett restriktivt förhållningssätt till ANDTS. Detta är viktigt då ledarna har en stor påverkansroll för barnen och ungdomarnas framtida förhållningssätt till dessa frågor. Policyn ska omfatta hur man i föreningen förhåller sig till alkohol, narkotika, dopning, och tobak.

RF:s Alkohol- & tobakspolicy

Tonårsparlören – om ungdomar och alkohol

IQ:s ledarkoll – tips om alkohol

Informationsfolder om alkohol, cannabis och spice

Lärgruppsplan Antidopingsnack

Faktablad om dopning

Kontakt

Vill du veta mer om certifieringen eller gå med i projektet? Hör då av dig till Annika eller Maria på:

Maria Giese, Fritidsassistent, Tranemo Kommun, 076-643 06 41

E-post till Maria

Annika Loman, Fritidschef, Tranemo kommun, 070-216 80 23
E-post till Annika

Henric Sjödin, SISU/Vgidrott
076-926 58 84
E-post till Henric


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 22 november 2022