Bidrag till föreningar

 

Människa sittande med dator i knä

Vi har digitaliserat oss ytterligare – nu loggar ni som förening in med användarnamn och lösenord i kommunens Föreningsregister.
Har du som ordförande i din förening ej fått något inlogg, hör av dig till vår mail foreningsliv@tranemo.se

Kommunen ger stöd till föreningslivet i form av bidrag. För en översikt över vilka bidrag som finns och vilka förutsättningar det är som gäller, se information i guiden.

Sök bidrag här

Bidragsbestämmelser 2023

Kommunen har antagit nya bidragsbestämmelser för 2023.

Nedan finner du förklaring på de gamla och nya bidragen:
Nytt bidragssystem 2023

Alkohol- och drogpolicy
Föreningar med ungdomsverksamhet ska anta en alkohol- och drogpolicy för att få verksamhetsbidrag. Syftet med policyn är att stärka det förebyggande arbetet och förhindra alkohol- och drogproblematik hos unga. Se mer info till höger. Där finns också en del andra länkar som kan vara bra att kolla in.

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?
Om barnkonventionen på Riksidrottsförbundets webbplats samt Skapa trygg och inkluderande idrottsmiljö

Folkhälsobidrag

Föreningar kan söka bidrag för folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun.

Kulturarrangörsbidrag

Alla som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i Tranemo kommun kan söka om ekonomiskt bidrag. Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom.

Snabba pengar

Ett bidrag som kan sökas av unga i åldern 13-19 år.
Läs mer >>

Svenska mästare

Tranemo Kommun uppmärksammar varje år personer, boende i kommunen eller tävlande för förening i kommunen och som haft idrottsliga framgångar. Uppvaktningen berör den/de som under året erövrat titeln Svensk Mästare, eller högre titel (Nordisk Mästare etc.), eller motsvarande.

Finns det någon som ni känner till, någon som enligt detta bör uppvaktas ber vi er meddela Lärandesektionen-fritid, 514 80 Tranemo före den 15 november!

Länkar

Andra bidragsmöjligheter

 

Allmänna Arvsfonden

RF bidrag och stöd

Boverket

MUCF

Idéer för livet Skandia

Leader Sjuhärad

Projektstöd IF

Alla är olika

Energi-initiativet

Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar- Jordbruksverket

Tillväxtverket- EU

Projektstöd parafotboll

Erasmus+

Europeiska socialfonden

Bidrag och stöd från RF/SISU

Lokal och anläggningsbidrag

Definition av allmän samlingslokal
Med allmän samlingslokal avses en lokal som på en ort hålls öppen och
tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet,
förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.
Syftet med att kommunen ger bidrag till allmänna samlingslokaler är främst att
bidra till att tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och
för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället, kulturlivets behov av
lokaler både för att sprida kultur och för skapande aktiviteter, och spontana
behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför det organiserade
föreningslivet. En samlingslokal per ort kan få del av bidraget enligt denna
definition.

Vilka kan beviljas lokal och anläggningsbidrag
Idrotts- och övriga föreningar med barn och ungdomsverksamhet.
Bygdegårdsföreningar och övriga föreningar som driver allmänna
samlingslokaler, Hembygdsföreningar. Övriga föreningar som förvaltningen
bedömer uppfyller intentionerna i Policy för stöd och samverkan till
föreningslivet prövas från fall till fall.
Föreningar som hyr lokaler på långtidskontrakt enligt tidigare bidragssystem och
beslut och som finns registrerade hos kommunen kan ansöka.
Föreningar som hyr tillfälliga lokaler kan ansöka om lokalbidrag max två gånger
om året.
Bidraget kan beviljas föreningar som äger eller arrenderar lokaler och
anläggningar, samt till hyrda lokaler. Bidrag eller subvention utgår med minst
40% och max 70% av redovisade kostnader eller enligt särskild
överenskommelse.

Ansökningstid
Söks 1 ggr per år sista ansökningsdag 31 mars.

Villkor
Föreningar som avser att skaffa nya lokaler måste ansöka innan lokalerna
anskaffas och få den godkänd.
Föreningens verksamhet ska bedrivas i godkända lokaler och anläggningar. Med
godkända menas att lokalen/anläggningen har bygglov för verksamheten,
lokalen eller anläggningen är godkänd enligt lagen om skydd mot olyckor/
brandskyddsregler samt övriga regler som gäller för idrotten/verksamheten.
Föreningar som driver samlingslokaler/bygdegårdar ska ta ansvar för ansvarsfull
uthyrning till unga.
Gynnande kriterier som kan ge ökat bidrag med 5 – 10% enligt
överenskommelse
• Åtgärder i lokalerna som ökar nyttjandet av lokalen/anläggningen
• Åtgärder i lokalen som ökar jämställdhet i nyttjandet av
lokalen/anläggningen
• Åtgärder i lokalen som främjar miljö/ekologisk hållbarhet
• Åtgärder som ökar samverkan mellan föreningar och verksamheter
• Åtgärder som bidrar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden
Lokal och anläggningsbidrag utgår inte till:
Hyra av konstgräsplaner och omklädningsrum därtill, hyra i egna lokaler, hyra
av lokaler i annan kommun.

Verksamhetsbidrag

Vilka kan beviljas verksamhetsbidrag
Idrotts- och övriga föreningar med barn och ungdomsverksamhet (upp till och
med 20 år) Här tas hänsyn till bland annat föreningens storlek och volym på
föreningens statliga LOK stöd. Kulturföreningar, Hembygdsföreningar samt
byalag och samhällsföreningar.

Ansökningstid
Söks 1 ggr per år, sista ansökningsdag 31 mars

Villkor
Föreningen ska arbeta för att barns utövande är lekfullt, allsidigt och befriat från
urval och utslagning samt bygger på barnens egna behov och förutsättningar.
Föreningen ska arbeta för att övergången mellan barn- och ungdomsverksamhet
sker successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och
utvecklingstakt. Elitsatsning ska inte ske på bekostnad av breddverksamhet.
Föreningar med barn och ungdomsverksamhet (upp till och med 20 år) ska ha en
antagen och godkänd alkohol- och drogpolicy enligt regelverket, (se bilaga).
Policyn ska redovisas varje år.
Kulturföreningar ska på ett långsiktigt och aktivt sätt medverka till bredd,
kvalitet och mångfald inom kulturlivet i Tranemo kommun.
Byalag och samhällsföreningar ska arbeta på ett inkluderande och långsiktigt
sätt, verka för bred och lokal utveckling på orten och i Tranemo kommun.

Utbetalning
Bidraget betalas ut vid tidpunkt som fastställs i samband med att bidrag beviljas.

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag är tänkt att
Stödja bidragsberättigade föreningar som med innovativa idéer och aktiviteter
vill utveckla orten fysiskt, sin befintliga verksamhet eller utveckla ny verksamhet
och som inte finansieras inom de övriga bidragsformerna.
Föreningen måste ha en medfinansiering som kan utgöras av egna medel, övriga
finansiärer och ideellt arbete.

Gynnande kriterier
• Involvera barn och ungdomar och stimulera dem till delaktighet och att ta
ansvar
• Samverkan mellan kommun och förening, samverkan mellan föreningar
• Skapa möten över generationsgränser
• Samverkan och delaktighet med invånare på orten
• Ökad inkludering och nå nya målgrupper
• Aktivitet som bidrar till god folkhälsa enligt Tranemo kommuns prioriterade
folkhälsomål och verksamhetsplan

Ansökningstid
Kan sökas 2 ggr per år 1 februari och 1 augusti

Villkor
Ansökan ska bestå av:
En noggrann beskrivning av arrangemang, projekt eller verksamhet som tydligt
förklarar föreningens idé och mål för projektet och hur föreningen planerar att
genomföra projektet och vilka resultat som förväntas.
En noggrann projektbudget som på ett tydligt sätt förklarar den totala
finansieringen och hur kostnader har räknats fram.

Utbetalning
Bidraget betalas ut vid tidpunkt som fastställs i samband med att bidrag beviljas

Bidrag till pensionärsföreningar

Bidrag till pensionärsföreningar
Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningens verksamhet.
Grundbidrag utgår med ett fast belopp för föreningens
administrationskostnader, verksamhetsplaner mm. Resterande del av
bidragsramen fördelas som en rörlig del baserat på antalet medlemmar. Det
rörliga bidraget baseras på redovisade uppgifter och utbetalas retroaktivt för
föregående årsverksamhet baserat på medlemsantalet vid årsskiftet närmast före
utbetalning.

Ansökningstid
Söks 1 ggr per år, sista ansökningsdag 31 mars, dialog förs inom pensionärsrådet.

Villkor
Pensionärsföreningar ska vara registrerade enligt kommunens regler och
bedriva verksamhet i Tranemo kommun.

Bidrag till funktionshinderföreningar

Bidrag till funktionshinderföreningar
Bidraget avser att stödja funktionshinderföreningarna så att de kan verka för att
medlemmarnas intressen tillgodoses inom Tranemo kommun.
Förening som har avdelning/lokalavdelning i Tranemo eller medlemmar från
Tranemo som är aktiva i lokalförening på annan ort om lokalavdelning saknas i
Tranemo kan beviljas bidrag. Grundbidrag utgår med ett fast belopp för
föreningens administrationskostnader, verksamhetsplaner mm. Resterande del
av bidragsramen fördelas som en rörlig del baserat på antalet medlemmar. Det
rörliga bidraget baseras på redovisade uppgifter och utbetalas retroaktivt för
föregående årsverksamhet baserat på medlemsantalet vid årsskiftet närmast före
utbetalningen.

Ansökningstid
Söks 1 ggr per år, sista ansökningsdag 31 mars

Villkor
Föreningen ska i görligaste mån delta i de samverkansformer som kommunen
bjuder in till för att tillvarata målgruppernas intressen.
Utbetalning
Bidraget betalas ut vid tidpunkt som fastställs i samband med att bidrag beviljas

Bidrag till studieförbunden

Bidrag till studieförbunden
Tranemo kommuns syften är samma som statens vad gäller stöd till
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att
stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att
göra det möjligt för en ökad mångfald och bidra till att människor kan påverka
sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra
till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i
samhället samt bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i
kulturlivet.

Villkor
Studieförbund som varit verksamma inom Tranemo kommun de senaste 3 åren
och som rapporterat in verksamhet enligt nedan. För nya studieförbund som
söker bidrag i kommunen sker en infasning efter genomförd verksamhet efter
samma principer som nedan. Infasningen sker under 2 år där man vid första
utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra utbetalningsåret 100 %.

Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast
den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande
års utbetalning av kommunbidraget. Inrapportering sker enligt följande:
För studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet räknas unika deltagare,
studietimmar samt deltagare med funktionsnedsättning. För kulturarrangemang
räknas antal kulturarrangemang.

Bidragets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)
Anslag beräknas på en genomsnittlig verksamheten under två år, med en
eftersläpning på ett år. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna.
För beräkning enligt ovan används VGB:s beräkningsverktyg.

Ansökan
Ansökan om kommunbidrag samt verksamhetsplan ska vara kommunen
tillhanda senast 15 december året innan bidraget ska utbetalas.
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet samt
verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning över den genomförda
verksamheten i kommunen samt underskrivna s.k. kommunintyg senast den 30
juni. Vid minst halvering av ett studieförbunds verksamhet under två år
omprövar kommunen beslutet att studieförbundet i fråga ska erhålla
grundbidrag.

Utbetalning
Bidraget betalas ut vid tidpunkt som fastställs i samband med att bidrag beviljas.

Bidrag till RF-SISU:s verksamhet inom Tranemo kommun

Bidrag till RF-SISU:s verksamhet inom Tranemo kommun

RF- SISU ska erbjuda föreningar inom Tranemo kommun sina olika
verksamhetsformer enligt nedan.

Föreningsbesök
Lärgrupper
Kurser
Hjälp med processarbete
Erbjuda föreläsning
Hjälp med kulturarrangemang

Ansökan
RF-SISU registrerar årligen aktuella kontaktuppgifter samt ansöker i kommunens
e-tjänst.
Sista ansökningsdag 31 mars.
Tranemo kommun kallar till dialog och träffar en överenskommelse som kan
gälla upp till 3 år. Överenskommelsen innefattar att RF-SISU skall erbjuda alla
föreningar med idrottsverksamhet föreningsbesök, lärgruppsverksamhet,
föreläsningar, hjälp med processarbete, samverkan vid kulturarrangemang. RF-SISU skall samverka med kommunen bland annat när det gäller
arbetet med ”Utmärkt förening”
Omfattning och bidragsstorlek beslutas utifrån dialog samt
verksamhetsberättelse från föregående år.
Uppföljning sker årligen.

Utbetalning
Bidrag betalas ut efter dialog och överenskommelse om bidrag

Investerings- och upprustningsbidrag för anläggningar och samlingslokaler

Investerings- och upprustningsbidrag för anläggningar och
samlingslokaler
Bidraget utgår för nyanläggning, om – och tillbyggnad samt upprustning av
föreningsägd eller arrenderad anläggning eller samlingslokal/bygdegård. Bidrag
beviljas med max 50 % av den totala kostnaden, dock max 150 000 kr.
Bidrag kan beviljas för inventarieinköp av varaktig karaktär, kopplat till
föreningens kärnverksamhet. Anskaffningsvärde minst 20 000 kr.
Bidrag ges ej för åtgärder i hyrda lokaler, asfaltering, om ej direkt kopplat till
verksamheten, arbeten som anses som lättare underhåll, arbeten som redan är
påbörjade eller slutförda om inte igångsättningstillstånd beviljats.

Vilka kan beviljas bidraget
Föreningar som bedriver ungdomsverksamhet med egna eller arrenderade
anläggningar samt föreningar som äger och driver samlingslokaler.

Ansökan
Sista ansökningsdatum är 31 augusti året innan planerad byggnation ska ske.
Ansökan beslutas politiskt senast i december.

Villkor
Bidragsansökan ska vara inkommen till Tranemo kommun innan arbetet
påbörjas.
Föreningen ska ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för
att ha rätt att söka bidraget.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:
• Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet
för alla.
• Åtgärder som främjar utveckling av barn- och
ungdomsverksamhet.
• Jämställdhetsskapande åtgärder
• Miljö och energieffektiviseringar

Föreningen är skyldig att undersöka möjligheten att söka andra
bidragsmöjligheter t.ex. bidrag hos Boverket, Riksidrottsförbundet, Allmänna
Arvsfonden mm.
Om anläggningen eller samlingslokalen läggs ner eller uppenbarligen
försummas eller om huvudmannen underlåter att fullgöra föreskrivna villkor
och bestämmelser kan huvudmannen, om Kommunstyrelsen så beslutar, bli
skyldig att återbetala uppburet bidrag eller del därav.
Igångsättningstillstånd kan utfärdas under förutsättning att föreningen kontaktat
Fritid innan projektet påbörjas.
Föreningen har två år på sig att hämta ut beviljat bidrag.

Praxis för utbetalning av bidrag
Innan utbetalning sker skall:
Kontroll av att arbetet/åtgärden har genomförts för vilket bidrag har beviljats,
kontrollen göras av ansvarig handläggare.
Föreningen redovisa godkända kostnader på anvisad blankett.
Beloppet som utbetalas kan utgöra max 50% av godkända kostnader enlig
inlämnad kalkyl. Om åtgärden blir billigare så räknas bidraget om.
Delutbetalning med max 50% kan ske när arbetet påbörjats motsvarande de
kostnader som föreningen kan redovisa. Föreningen kontaktar ansvarig
handläggare.

Bidrag till föreningar som driver elljusspår

Bidrag till föreningar som driver elljusspår
Syftet med stödet till föreningsdrivna elljusspår är att säkerställa att kommunens
invånare har tillgång till trygga och bra motions och rekreationsanläggningar
som hjälper till att skapa en god folkhälsa. Stödet ska ge föreningarna
förutsättningar att långsiktigt driva anläggningarna utifrån ekonomisk, ekologisk
och social hållbarhet. Bidraget utgår med ett belopp per kilometer belyst spår
samt ersättning för den faktiska strömförbrukningen. Bidragets storlek fastställs i
samband med ansökan och dialog med respektive förening. Stödet innebär att
kommun står för hela elkostnaden samt att föreningarna får ett bidrag för att
underhålla och sköta spåren. Föreningarna har också möjlighet att söka och
beviljas investerings och upprustningsbidrag.

Vilka kan beviljas bidraget
Ardagh Fritid Limmared, IKO Fritid Grimsås, Nittorps IK, Sjötofta IF,
Dalstorps IF, Hulareds Samhälls- och IF, Ljungsarps IF, Länghems IF,
Stiftelsen Hagatorpets Friluftsgård Tranemo.

Ansökan
Söks 1 ggr per år, sista ansökningsdag 31 mars

Villkor
Föreningarna ska stå för drift och underhållning av spår och anläggning, bidra
till energibesparande åtgärder samt svara för elsäkerheten på anläggningen.

Kommunstrategiskt föreningsbidrag

Kommunstrategiskt föreningsbidrag
Bidrag kan beviljas projekt som föreningar ansöker om som kommunstyrelsen
bedömer är av strategisk art och som bidrar till att uppfylla kommunens vision
och mål samt utvecklingsområden. Bidrag kan sökas av alla föreningskategorier
och även föreningar som söker statliga, regionala eller andra bidrag med krav på
kommunal medfinansiering.
Ansökan beslutas politiskt senast i december.

Tranemo kommuns vision
”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet
och framtidstro.”
Det hållbara samhället
Tranemo kommun är ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är
vårt förstahandsval både för våra invånare och vår jord. Vi värnar om våra
resurser och lever i ett samhälle för alla som tar ansvar för kommande
generationer och deras förutsättningar till ett gott liv.
Det attraktiva samhället
Tranemo kommun är en naturskön plats på landsbygden som andas livskvalitet.
Goda kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur är en
grundförutsättning för att invånare, föreningar och näringsliv kan bo och verka i
vår kommun. Du som bor här eller du som besöker oss känner dig trygg och
välkommen i vårt samhälle.
Kreativitet och framtidstro
Tranemo kommun har tagit vara på sitt geografiska läge med närhet till både
stad och natur. Det engagemang som genomsyrar vårt samhälle med kreativa
invånare, föreningar och företag får vår kommun att utvecklas och blomstra.
Vi tar alla ansvar för den gemenskap som med lång föreningstradition byggt vårt
samhälle där vi tillsammans lägger grunden för framtiden.
Tranemo kommuns utvecklingsområden till 2035
Utvecklingsmålen utgör grunden för verksamhetens utvecklings- och
förbättringsarbete.
Våra barn är vår framtid
Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till deras och
Tranemos framtid. Vi ska utgå från barn, ungas och familjers behov och
förutsättningar. I Tranemo kommun samverkar förvaltningen med berörda
myndigheter för att skapa grundförutsättningar till ett bra liv. Genom tidiga
insatser skapar vi bättre levnadsvillkor och ökad folkhälsa.
Ett levande Tranemo
Vi arbetar för en attraktiv samhällsutveckling som underlättar för invånare
genom att erbjuda ett varierat utbud av boende och mark att bygga på.
Väl utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer är en förutsättning för att bo
och verka i Tranemo kommun. Ett ökat invånarantal ger förutsättningar för en
bättre service och större möjligheter för näringslivet med personalförsörjning.
Vi stödjer kultur- och föreningsliv som bidrar till glädje och gemenskap vilket
leder till att människor väljer att bo i vår kommun och skapar inspirerande
mötesplatser.

Policy för samverkan och stöd till föreningsliv och frivilligsektor
Även policy för samverkan och stöd till föreningsliv och frivilligsektor som
antogs av kommunfullmäktige 2020 skall vara vägledande. Vi utgår ifrån en
ömsesidig tillitsfull samverkan och dialog med civilsamhället som tar hänsyn till
civilsamhällets olika unika behov och värnar föreningslivets självständighet.
Samverkan ska ha en social relevans, bidra till att skapa livsmiljöer och
verksamheter som upplevs som meningsfulla och stimulerande av de som lever
och verkar i dem. Om arbetet ska bli framgångsrikt behöver det finnas ett
ömsesidigt intresse från båda parter.
Policyns övergripande syfte är att främja och utveckla samverkan mellan
kommunen och föreningslivet, samt uppmuntra samarbete föreningar emellan,
för att uppnå en gynnsam samhällsutveckling. Syftet är också att ge vägledning i
vilka förväntningar och åtaganden som kan finnas åt båda håll.
Samverkan mellan Tranemo kommun och föreningsliv och frivilligsektor ska
bygga på:
• Tillgänglighet och mångfald
• Gemenskap
• Hållbar samhällsutveckling och demokrati
• Enkelhet

Villkor
Ansökan ska gälla bidrag från 150 000 kronor eller mer för att behandlas. För
ansökan om bidrag över 500 000 kronor ska föreningens ekonomiska rapport
granskas av en oberoende, auktoriserad revisor.
Bidrag ges ej för åtgärder i hyrda lokaler, arbeten som anses som lättare
underhåll, arbeten som redan är påbörjade eller slutförda.
Beviljat bidrag förutsätter att föreningen åtar sig skötsel och underhåll av den
anläggning bidraget avser.
Föreningen ska alltid svara för en del av finansieringen.

Ansökan
Ansökan ska vara gjord senast 1 mars året innan investeringen är planerad att
genomföras.

Utbetalning
Villkor för utbetalning av bidrag fastställs i samband med att bidrag beviljas.
Föreningen har två år på sig att hämta ut beviljat bidrag.


Publicerad den 16 december 2015, senast ändrad den 30 maj 2024