Övergripande information om Tranemo kommun

Flygfoto över Tranemo

Vår Vision och Strategisk plan

Visionen och den strategiska planen är kommunens högst övergripande dokumentet som styr kommunen.

En strategisk plan är en konkretisering av visionen och ska ge ledning till verksamheten, peka ut handlingsriktningar, prioriterade områden och långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera.

Det är en politisk vald beredningen som vid varje mandatperiod skapar en ny eller uppdaterar den befintliga visionen och planen. Nedan finner ni den senaste antagna och nu gällande Visionen och Strategiska planen för Tranemo kommun.

Tranemo kommuns vision 2035

En vision är ett riktmärke för vart vi är på väg. Tranemo kommun har tagit fram en vision som beskriver hur vi vill att kommunen utvecklas i framtiden.
Visionen har skapats av förtroendevalda politiker och medarbetare i kommunen och grundar sig på medborgardialog och omvärldsanalys.
Vår vision är:

”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet och framtidstro.”

Det hållbara samhället

Tranemo kommun är ett hållbart samhälle där det lokala och förnyelsebara är vårt förstahandsval både för våra invånare och vår jord. Vi värnar om våra resurser och lever i ett samhälle för alla som tar ansvar för kommande generationer och deras förutsättningar till ett gott liv.

Det attraktiva samhället

Tranemo kommun är en naturskön plats på landsbygden som andas livskvalitet. Goda kommunikationer och en välutvecklad infrastruktur är en grundförutsättning för att invånare, föreningar och näringsliv kan bo och verka i vår kommun. Du som bor här eller du som besöker oss känner dig trygg och välkommen i vårt samhälle.

Kreativitet och framtidstro

Tranemo kommun har tagit vara på sitt geografiska läge med närhet till både stad och natur. Det engagemang som genomsyrar vårt samhälle med kreativa invånare, föreningar och företag får vår kommun att utvecklas och blomstra.

Vi tar alla ansvar för den gemenskap som med lång föreningstradition byggt vårt samhälle där vi tillsammans lägger grunden för framtiden.

 

Klicka här för att läsa vår Vision och Strategiska plan.

 

Vår styrmodell

Läs om Tranemo kommuns styrmodell – tillitsbaserad ledning och styrning.

Kvalitetsstrateg Esbjörn Johansson berättar om Tranemo kommuns styrmodell

 

Organisationen

Den politiska organisationen

 


Klicka på bilden för att göra den större.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige (KF) Kommunfullmäktige väljs av medborgarna i kommunen genom val vart fjärde år.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i kommunala företag, kommunalförbund, gemensam nämnd eller genom interkommunala avtal.
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivnämnd och trafiknämnd. Ledamöterna i kommunstyrelsens allmänna utskott utses enligt särskilt val till ledamöter i krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd.

Beredande utskott

Under kommunstyrelsen i Tranemo kommun finns fyra beredande utskott.
Allmänna utskottet (AU), omsorgsutskottet (OU), lärandeutskottet (LU), och budgetutskottet (BU). Utskotten bereder ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Övriga nämnder

De övriga nämnder inom Tranemo kommun är överförmyndarnämnd, valnämnd och krisledningsnämnd. Det finns även samverkansnämnder som arbetsmarknadsnämnd och bygg- och miljönämnd (Gislaved).

Tranemo Forum AB
Bolaget har att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag ägda av Tranemo kommun. Bolagets ändamål är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Tranemo kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Bolagsordning-for-Tranemo-Forum

Tranemo Utvecklings AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranemo kommun bygga, förvalta, uthyra och försälja bebyggda fastigheter avsedda för näringsverksamhet. På kommunstyrelsens uppdrag får bolaget förvärva fastigheter avsedda för näringsverksamhet. Markförsäljning sker inom kommunen. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranemo Forum AB och ska därför följa de kommunalrättsliga principerna som gäller för kommunal verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att stödja kommunstyrelsen i dess arbete att främja näringslivsutvecklingen i kommunen genom byggande, förvaltning, uthyrning och försäljning av bebyggda fastigheter avsedda för näringsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tranemo kommun.

Bolagsordning-for-Tranemo-Utvecklings-AB

Tranemobostäder AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranemo kommun förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter eller tomträtter och bygga bostadshus med tillhörande kommersiella lokaler och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även uppförande av småhus och bostadsrätter för försäljning. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tranemo Forum AB och ska därför följa de kommunalrättsliga principerna som gäller för kommunal verksamhet.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tranemo kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets syfte ska inte vara att bedriva vinst åt aktieägaren utan att inom ramen för av kommunen givna direktiv och med optimalt resursutnyttjande svara för Tranemo kommuns del i bostadsförsörjningen med särskilt beaktande av hyresgästernas behov av service och god arbetsmiljö. Aktieägarutdelningen får ske från bolaget så länge utdelningen ej överskrider skälig förräntning på det av aktieägaren i bolaget tillskjutna kapitalet. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tranemo kommun.

Bolagsordning-for-Tranemobostader-AB

Revision

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala ekonomin och verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser kommunfullmäktige fem förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen, utskotten och beredningarna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att som lekmannarevisorer granska de kommunala bolagen. Till sin hjälp anlitar revisorerna sakkunniga. Kommunrevisionen ska arbeta enligt ”god revisionssed” i kommunal verksamhet. Kommunrevisionens valda revisorer är oberoende och skall agera opolitiskt. Kommunrevisionen granskar inte kommunens myndighetsutövning mot enskild.

Förvaltningsorganisationen

Klicka på bilden för att göra den större.

Förvaltningen består av 4 sektioner. Servicesektionen, samhällssektionen, omsorgssektionen och lärandesektionen.

Omsorgssektionen inrymmer administration, Vård- och omsorg, funktionsnedsättning och socialt stöd och myndighetsutövning.

Samhällssektionen består av administration, samhällsutveckling (plan, samhällsplanering, näringsliv, strategiskt miljöarbete, mark- och exploatering) infrastruktur (fjärrvärme, fiber, gata, renhållning, vatten och avlopp), kultur och fritid (bibliotek, kulturskola, fritid), kost (grundskola, skola/förskola) och fastighet (drift, skog och park, verksamhet).

Lärandesektionen består av administration, barn- och elevhälsa (kurator, skolsköterskor, specialpedagoger), förskola (13 st), fritidshem (10 st), grundskola och särskola 5 st+1 särskola), gymnasieskola och vuxenutbildning (1 st).

Servicesektionen består av tre funktioner. Kanslifunktionen (växel och reception, ekonomiadministration, registratur, nämndadministration, juridik), ekonomifunktionen (fakturering, upphandling, ekonomer), HR-funktionen (löneadministration, administration för personal som t.ex. omplacering) och kommunledningsstab (säkerhet, kommunikation, trygg och säker kommun, folkhälsa).

Den politiska ärendegången

Vad är ett ärende?

I kommunen arbetar vi varje år med ett stort antal ärenden. Det handlar om ärenden som återkommer årligen som till exempel verksamhetsplaner, delårsrapporter och årsredovisning. Det handlar också om ärenden som väcks på olika sätt genom till exempel motioner, medborgarförslag och framställningar från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller andra myndigheter.

Flera ärenden initieras genom en ansökan, tex. stöd, lov eller tillstånd av olika slag. Ett ärende kan vara en utredning om att anta ett medborgarförslag om bättre belysning på kommunens gång- och cykelvägar. Det faktiska genomförandet av beslutet är inte ett ärende. Genomförandet innebär istället att beslutet verkställs. Att utarbeta ett förslag till en policy är också ett ärende. Däremot är inte själva tillämpningen av innehållet i policyn ett ärende. Att någon kontaktar kommunen och beställer t.ex. en nybyggnadskarta innebär inte att ett ärende väcks.

Ett ärende kan ofta börja med en skrivelse i någon eller exempelvis med ett telefonsamtal – i de fallen måste den handläggare som tar emot telefonsamtalet göra en tjänsteanteckning för att ett ärende ska påbörjas.

Ärendegången består i princip av tre faser:
1. Beredning
2. Beslut
3. Verkställighet

Så här kan en mer detaljerad beskrivning av de olika faserna se ut:
1. En handling kommer in till kommunen.
2. Handlingen diarieförs i ett ärende.
3. En handläggare bereder ärendet.
4. Ett politiskt organ eller en tjänsteperson fattar beslut.
5. Beslut expedieras och verkställs.
6. Ärendet avslutas.
7. Aktern rensas och arkiveras.

När vi bereder ärenden måste vi ta hänsyn till flera lagar. I kommunövergripande frågor handlar det i huvudsak om kommunallagen och förvaltningslagen. Inom mer specifika områden handlar det till exempel om skollagen, socialtjänstlagen och miljöbalken.

För samtliga ärenden – oavsett vad de handlar om – måste vi ta hänsyn till allmänna handlingars offentlighet, offentlighets- och sekretesslagens regler med förbud om att lämna ut allmänna handlingar, dataskyddsförordningen om skydd för människors personliga integritet och arkivlagens regler om arkivvård och gallring.

Ett exempel, den politiska ärendegången (medborgarförslag):

  1. Ett medborgarförslag inkommer.
  2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
  3. Medborgarförslaget tilldelas till handläggare.
  4. Handlägger besvarar medborgarförslaget och har kontakt med förslagsställaren.
  5. Ärendet behandlas av tjänstepersonberedning (ledningsgruppen).
  6. Ärendet behandlas i utskott.
  7. Ärendet behandlas på kommunstyrelsen.
  8. Kommunfullmäktige fattar slutgiltiga beslutet.
  9. Om medborgarförslaget antas verkställs det av berörd verksamhet och sedan avslutas.

 

Vi är den politiska ledningen

Kommunfullmäktiges presidium

Ulf Thifors (S), ordförande
Stephan Bergman (M), 1e vice ordförande
Jörgen Erikson (C), 2e vice ordförande

Kommunstyrelsens presidium tillika allmänna utskottet

Driton Bilalli (S), ordförande
Niklas Gardewik (M), 1e vice ordförande
Lennart Haglund (C) 2e vice ordförande

Lärandeutskottet

Emelie Romland (C), ordförande
Ulrika Glans (M) 1:e vice ordförande
Rosé Torkelsson (S), 2:e vice ordförande

Omsorgsutskottet

Viktoria Haraldson (C), Ordförande
Ellinor Liljegren Kalmar (M), 1:e vice ordförande
Lena Eksberg (S), 2:e vice ordförande

 

Vi är förvaltningsledningen

Kommunchef  tillika sektionschef för servicesektionen

Carita Brovall

Sektionschef Omsorgssektionen

Angela Madsen Jonsson

Sektionschef Samhällssektionen

Kristina Ström

 

Sektionschef Lärandesektionen

Julio Garcia Atterström

 

Funktionschef  kanslifunktionen (kommunjurist)

Kajsa Montan

Funktionschef  kommunledningsstaben

Patrik Westerlund

 


Ekonomichef

Konrad Fredh

Funktionschef  HR-funktionen

Linda Ruergård


Publicerad den 11 augusti 2021, senast ändrad den 5 mars 2024