Arvoden och ersättningar

Grupp personer sitter vid ett bord och skriver

Arvoden och ersättningar

Förtroendevalda kan får ersättning för sina uppdrag genom årsarvoden eller timarvoden. Förtroendevalda kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, det vill säga den arbetsinkomst hen förlorar genom att ta tjänstledigt från sitt arbete för att tjänstgöra politiskt.

En politiker kan även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser.

Varje mandatperiod aktualiserar en tillfällig arvodesberedning Reglementet för arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
Som bilaga till reglementet finner ni arvodesnivåerna samt information om hur dessa är beräknade.

Praktiska exempel, arvoden och ersättningar

Exempel 1;
Ordförande i ett utskott är årsarvoderad. I reglementet står det att årsarvode till ordförande/vice ordförande/motsvarande inkluderas ersättning för bl. a.
att leda nämndens, utskottets eller beredningens verksamhet.
Har då ordförande rätt till timarvode vid utskottets sammanträde?
Ja, ordförande har rätt till sammanträdesarvode. Följande gäller; Alla med arvode under 40 % och ledamot utsedd av kommunstyrelsen har rätt till
sammanträdes/förrättningsarvode.

Exempel 2;
Förtroendevald samlar ihop och lämnar in förrättningsredovisningar för ett helt år. Vad gäller?
Ersättningskrav för en aktivitet som är äldre än ett år avslås/utbetalas ej.
Tänk på att lämna in förrättningsredovisningar snarast.

Exempel 3;
Förtroendevald har bytt tjänst/arbetsplats och har nu fått annan lön. Vad gäller vid förlorad arbetsinkomst?
Inkomstuppgift skall på eget initiativ snarast lämnas till kommunens HR-funktion vid påbörjat uppdrag samt vid varje förändring av inkomsten. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts fr.o.m. att inkomstuppgift lämnats till HR-funktionen.
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske.

Förtroendemannarutin (ansökan om ersättning)

Under våren 2023 arbetar processtöd tillsammans med lönefunktionen med att digitalisera arvodesregistreringen. Detta kommer innebära att förtroendevalda själva rapporterar in ansökan om arvode i personec.

Här finner ni GUIDE – Förtroendevald i Personec.


Publicerad den 10 november 2021, senast ändrad den 12 december 2023