Naturvårdsprojekt

Tranemo kommun är inblandad i olika naturvårdsprojekt som syftar till att öka kunskapen om naturen bland allmänheten samt göra direkta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden.

Hasselmusinventering

Denna söta mus som egentligen tillhör gruppen sovmöss är ca 7 cm lång som med en ungefär lika lång svans påminner om en liten variant av ekorre med sin orange päls. Hasselmusen förekommer i buskrika marker och är i Sjuhärad nära kanten av sitt utbredningsområde.

Syftet med hasselmusinventeringen är att få en bild av artens status i Tranemo kommun. Projektet pågår också i Borås, Ulricehamn, Svenljunga och Marks kommuner. Det ger en kunskap om vilka områden som är värda att satsa på för att få en långsiktig och hållbar population av hasselmöss.

Inventeringen i Tranemo skedde under oktober och november 2006 av Boris Berglund, Sveriges främste hasselmusexpert. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket via den lokala naturvårdssatsningen.

Ätranprojektet

Projekten syftar till att skapa en bättre miljö för öring i Ätran mellan Forsa och Ljungafors. Projektet innebär ett samarbete mellan fiskevårdsområdena Såken, Forsa-Veka, Veka-Buttorp, Läggared, Buttorp-Ljungafors samt Svenljunga och Tranemo kommun.

Ätran utpekas som ett av de värdefullaste vattenområden för insjööring i Västra Götalands län.

Huvudsyftet med projektet är att öka det naturliga beståndet av den unika stammen storvuxen, stationär insjööring samt att få ett självreproducerande bättre genetiskt bestånd. Detta kan åstadkommas genom att skapa ett längre sammanhängande öringvatten och restaurera lek- och uppväxtbiotoper. Genom att restaurera vissa delar av Ätran inklusive biflöden eftersträvas att långsiktigt bevara områdets biologiska mångfald samt utveckla ett hållbart nyttjande av Ätran som resurs. Projektet är flerårigt och beräknad projekt tid var mellan 2006-2012.

Naturvärdesinventering Tranemo och Limmared

Naturcentrum AB har genomfört en naturvärdesinventering kring samhällena Tranemo och Limmared på uppdrag av Tranemo kommun. Inventeringsområdet är totalt på ca 1900 hektar. Inventeringen ska bland annat användas vid framtagandet av en ny översiktsplan i Tranemo kommun. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Resultatet kan du läsa i rapporten Naturvärdesinventering inför ny översiktsplan Tranemo Limmared


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 9 mars 2022