Invasiva arter i Tranemo kommun

En invasiv art är en art som har kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga växtavfallstippar i villaområdens närnatur. När en sådan art kommer ut kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket.

Jättebalsamin

Kartläggning av Tranemo gymnasieskola

Projektarbetet invasiva arter i Tranemo har syftet att få en bild över utbredningen av sex problematiska invasiva växter i Tranemo kommun. Inom projektet sammanställs kunskap om hur växterna kan bekämpas eller begränsas i sin utbredning. Läs om vilka arter som är med i projektet.

EU-lagar reglerar hur invasiva arter ska hanteras

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur.

EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar. Det finns också arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige och några av dessa arter är med i projektet. Från 1 januari 2019 började också en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över invasiva arter ska tas fram.

Särskilda regler gäller för arter med stor spridning där utrotning inte är kostnads- eller nyttoeffektivt. Signalkräfta, jätteloka och jättebalsamin bedöms vara arter med stor spridning i Sverige.

Rapportera dina fynd av invasiva växter i Tranemo

Fynd av aktuella arter kan göras via mail, foto på växten och karta eller koordinater.

Alla invasiva arter kan rapportras till tranemo.invasiva@gmail.com.

För mer information i övrigt om invasiva arter, gå in på Naturvårdsverkets sida.


Publicerad den 18 juni 2020, senast ändrad den 1 juli 2020