Aktuella projekt inom vatten och avlopp, VA

Ledningar i marken.

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella VA-projekt som berör vatten och avlopp så som VA-ledningar, reningsverk, vattenverk och vattentorn.

Ny överföringsledning Ljungsarp-Gölingstorp

En stor satsning görs genom anläggande av en ny överföringsledning för spillvatten från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp.
Innan byggstart sker undersöks lämplig ledningssträckning och därefter vidtar arbetet med tillstånd för ledningen.
Ett led i satsning är att renovera ledningsnätet i samhället, dricksvattenledningar renoveras under 2021 och 2022.
Under försommaren 2022 byttes den gamla pumpstationen vid sjön ut mot en ny i rostfritt stål.

Separering av dag och spillvatten i Grimsås under 2021 och 2022

I samband med kommande större ombyggnad av reningsverket i Grimsås arbetar Va-enheten med att minska vatten från tak, dränering, garageuppfarter, vägar m.m. som inte ska ledas till reningsverket. Reningsverket i Grimsås är byggt för att rena avloppsvatten. Vi undersöker kontinuerligt ledningsnätet för att identifiera fastigheter som har felkopplat dagvatten och dränering. Detta har tidigare gjorts i Grimsås genom rökning och filmning av ledningsnätet. Vid undersökning har det framkommit att det finns ett flertal fastigheter med tak och dräneringsvatten som är felaktigt kopplat till avloppsledningsnätet. Under 2021 och 2022 kommer därför berörda fastighetsägare i Grimsås att få information om felaktigt kopplat dag- och eller dräneringsvatten och krav på att åtgärda felkopplade ledningar. Läs i informationsbroschyr om hur anslutning ska vara kopplad: Anslutning dag- och dräneringsvatten

Totalrenovering av reningsverket i Grimsås

Reningsverket i Grimsås behöver genomgå en totalrenovering. Målet är att utforma ett nytt reningsverk med hög driftsäkerhet med en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Efter sommaren kommer ett tillfälligt reningsverk att vara på plats och injusteras för att rena avloppsvattnet från Grimsåsbona under renoveringstiden.

Förberedelserna för det tillfälliga reningsverket har startat.

 

VA-strategi

2022-05-30 antog kommunstyrelsen Tranemo kommuns VA-handlingsplanen, som ingår i kommunens arbete med Strategisk Va-planering. Handlingsplanen bygger på ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun”, fastställd av kommunstyrelsen 2021-03-22. Framtagandet av handlingsplanen har varit ett gemensamt förvaltningsövergripande arbete och är ett långsiktigt planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen. VA-handlingsplanen har tre fokusområden. Dessa är VA-utbyggnad, åtgärdsbehov för att uppfylla ”Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun” samt implementering och tillämpning av strategisk planering. Planen är ett levande dokument och kommer följa kommunens framtida utveckling och översiktsplanering.

Pumpstationen i Uddebo

Pumpstationen i Uddebo är gammal och ska bytas i slutet av sommaren 2024. Fram tills att den nya pumpstationen är på plats finns det risk att orenat avloppsvatten rinner ut i ån vid bilbron. Orenat vatten kan orsaka mag- och tarminfektioner.

Åtgärder har genomförts som minimerar risken för att orenat avloppsvatten ska rinna ut.

Kartskiss som visar var det finns risk att avloppsvatten rinner ut


Publicerad den 24 mars 2020, senast ändrad den 5 juni 2024