Aktuella projekt inom vatten och avlopp, VA

Ledningar i marken.

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella VA-projekt som berör vatten och avlopp så som VA-ledningar, reningsverk, vattenverk och vattentorn.

Ny överföringsledning Ljungsarp-Gölingstorp

En stor satsning görs genom anläggande av en ny överföringsledning för spillvatten från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp. I ett första skede undersöks lämplig ledningssträckning och därefter vidtar arbetet med tillstånd för ledningen. Byggstarten beräknas till vintern 2020-2021.

Separering av dag och spillvatten i Grimsås under 2021 och 2022

I samband med kommande större ombyggnad av reningsverket i Grimsås arbetar Va-enheten med att minska vatten från tak, dränering, garageuppfarter, vägar m.m. som inte ska ledas till reningsverket. Reningsverket i Grimsås är byggt för att rena avloppsvatten. Vi undersöker kontinuerligt ledningsnätet för att identifiera fastigheter som har felkopplat dagvatten och dränering. Detta har tidigare gjorts i Grimsås genom rökning och filmning av ledningsnätet. Vid undersökning har det framkommit att det finns ett flertal fastigheter med tak och dräneringsvatten som är felaktigt kopplat till avloppsledningsnätet. Under 2021 och 2022 kommer därför berörda fastighetsägare i Grimsås att få information om felaktigt kopplat dag- och eller dräneringsvatten och krav på att åtgärda felkopplade ledningar. Läs i informationsbroschyr om hur anslutning ska vara kopplad: Anslutning dag- och dräneringsvatten

Totalrenovering av reningsverket i Grimsås

Reningsverket i Grimsås behöver genomgå en totalrenovering. Målet är att utforma ett nytt reningsverk med hög driftsäkerhet med en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Under 2021 pågår arbetet med att ta fram handlingar inför själva renoveringsarbetet, som planerar påbörjas senhösten 2021 och avslutas 2022.

VA-strategi

Under 2019 och 2020 pågår arbetet med att att fram en VA-strategi för Tranemo kommun. Strategin ska peka ut färdriktningar och långsiktiga mål på ett översiktligt och övergripande plan för hela VA-verksamheten.


Publicerad den 24 mars 2020, senast ändrad den 10 maj 2021