Kommunens avloppsrening

tankar i ett avloppsverk

Vad händer med avloppsvattnet på reningsverket?

Det finns i huvudsak tre olika steg för rening av avloppsvatten: mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening.

Mekaniskt reningssteg

I detta första steg tar vi bort grövre partiklar (trasor, träbitar och annat skräp) och därefter små men tunga partiklar som sand.
Avloppsvattnet passerar först genom ett stålgaller där skräpet fastnar och går sedan vidare in i en bassäng där sanden sjunker till botten.

Biologiskt reningssteg

Nu är det dags att ta bort organiskt material, kväve och fosfor. Detta görs genom att leda vattnet genom växlande syrerika och syrefattiga bassänger. Syresättningen sker genom att blåsa luft genom avloppsvattnet. Luftningen gynnar bakterier som behöver syre för att tillväxa och rena vattnet från kväve. Kvävet kommer från urinen och fosforn från bajset. Kvävet finns ofta som ammonium och med hjälp av naturliga bakterier och luft oxideras ammonium till nitrat, och därefter reduceras nitrat till kvävgas. Kvävgasen luftas bort och vattnets innehåll av kväve har då minskat.

Kemiskt reningssteg

I det slutliga steget av den kemiska reningen tar man bort små partiklar och fosfor från avloppsvattnet. Fosfor tas upp av naturliga bakterier och används av bakterierna både som energikälla och som byggmaterial för att bakterierna ska kunna växa och bli fler. Partiklar och bakterier är laddade och dras till varandra och bildar små moln. Molnen är tyngre än vattnet och sjunker till botten där det tas ut som slam. Genom de tre reningsstegen minskar vi mängden näringsämnen som annars kan leda till övergödning i sjöar och vattendrag. Efter det kemiska reningssteget leds det renade vattnet ut till våra sjöar och vattendrag.

Slam

De partiklar och organiskt material som avskiljs i reningsstegen bildar ett slam som innehåller näringsämnen som vi gärna vill återföra till naturen. Var därför noga med att bara använda avloppet till det som ska dit, nämligen bad-, disk- och toalettvatten. Ämnen som kan förstöra slammet eller göra det oanvändbart som naturlig näring är oljor, diesel, tungmetaller, miljögifter, lösningsmedel, flamskyddsmedel och bekämpningsmedel. Häll aldrig ut sådana ämnen i avloppet. De ska lämnas till återvinningscentralen.

Rens

Vi får varje dag in massor av skräp till reningsverket som aldrig heller ska spolas ner i avloppet. Det gäller saker som örontops, bindor, blöjor, kondomer, leksaker, löständer, glasögon. Ett stort problem under senaste året är torkservetter i plastfiber som inte bryts ned i avloppet utan fastnar i våra pumpar, omrörare och galler. Renset transporteras till Borås där det förbränns och blir till fjärrvärme.


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 22 juli 2022