Pågående detaljplaner

Tåstarp del av Tranemo 2:1Drönarbild över Tåstarp, foto Ola Rosenqvist

Här finns kommunens pågående detaljplaner.

Tranemo: Tåstarp delar av Tranemo 2:1, bostäder och förskola

Process
Antagen.

Syfte
Planen syftar till att pröva markens lämplighet för utveckling av ny bebyggelse i form av förskola och flerbostadshus på delar av fastigheten Tranemo 2:1 m.fl. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid. Planen syftar även till att säkerställa tillfartsvägar till befintlig samt kommande bebyggelse.

Upplysningar
För mer information eller frågor om planen kontakta:
Samhällsutveckling på Tranemo kommun eller planenheten på Gislaveds kommun.

 

 

 

 

Tranemo: Källsvedjan del av Gudarp 3:39, verksamhetsområde

Syftet med planen
Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter (Z) som t ex service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.

Processen
Inväntar granskning.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen eller BSV.

Synpunkter

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta

Samrådsredogörelse

Trafikutredning

Geoteknisk undersökning text

Geoteknisk undersökning, karta

Tranemo: Gudarp 39:1, Ljungsnäs verksamhetsområde. Samråd 16 maj-26 juni.

Syftet med planen är att möjliggöra området för industrimark enligt viljeriktningen i översiktsplanen om industrimark. Det är en extern part (Tranemo Grus och Betong) som har ansökt om planuppdrag för planen.

Processen: planen är ute på samråd från den 16 maj-26 juni. Handlingar finns nedan, på Centralen/biblioteket och på kommunhuset. Planuppdrag och utredningar för planen kommer att beställas och bekostas av extern part.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller av Samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Planbeskrivning_Gudarp 39.1_Samråd

Plankarta_Gudarp 39.1_Samråd

Tranemo: Turnwood Tåstarp 1:13, bostäder

Syftet med planen är att göra om industrimark till bostäder. Tomten ligger attraktivt nära Tranemosjön och i närhet till kollektivtrafik, service, rekreation och skola.

Processen: Inför samråd

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen eller planenheten i Gislaved.

Dalstorp: Radhusvägen 1:132, 1:133, bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder.

Processen: Inför samråd.

Upplysningar lämnas av Tranemobostäder.

Tranemo: Källsvedjan Gudarp 3:44 och 3:45 och del av Björsdamm 2:1, drivmedel industri

Syftet med planen är att möjliggöra för drivmedel på en redan befintlig plan.

Process: Inför granskning.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller av Samhällsutveckling på Tranemo kommun.

Gudarp 3.44 och 3.45 22.11.21 samråd plankarta

Samråd-Planbeskrivning Gudarp 3.44 och 3.45

Undersökning om BMP_Gudarp 3.44 och 3.45

Dalstorp: Skogarp 1:5, bostäder

Process: Inför samråd.

Syfte: Att upprätta bostäder i blandad form i sjönära läge intill Tryffelvägen.

Upplysning: För information kontakta Wasim Fanari på planenheten i Gislaved eller av Samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Limmared: 36:6, 36:7, 36:8 bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder (flerbostadshus).

Processen: Planenheten i Gislaved jobbar fram ett planförslag inför samråd.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller Samhällsutveckling på Samhällssektionen.

 

Dalstorp: Gunnarsbo 1:5 och Skogarp 1:3, industri

Syfte: Uppdatera gammal detaljplan samt detaljplanera för en till fastighet i samma plan.

Process: Planen har fått ett uppdrag och är en beställning från Hållanders Sågverk. Planen befinner sig inför samråd. Planen ska tas fram i samband med ny vägplan för 1728.

Upplysningar: Lämnas av Samhällsutveckling på Samhällssektionen.


Publicerad den 19 mars 2019, senast ändrad den 24 maj 2022