Pågående detaljplaner

Nytt detaljplaneområde för Källsvedjans industriområde i TranemoKällsvedjan

Här finns kommunens pågående detaljplaner.

Granskning 17 december 2021-24 januari 2022: Tåstarp delar av Tranemo 2:1, Tranemo

Process
Granskning 17 december 2021-24 januari 2022.

Syfte
Planen syftar till att pröva markens lämplighet för utveckling av ny bebyggelse i form av förskola och flerbostadshus på delar av fastigheten Tranemo 2:1 m.fl. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid. Planen syftar även till att säkerställa tillfartsvägar till befintlig samt kommande bebyggelse.

Upplysningar
För mer information eller frågor om planen kontakta:
Samhällsutveckling på Tranemo kommun eller planenheten på Gislaveds kommun.

Granskning planbeskrivning-del av Tranemo 2.1 m.fl. 21.12.17

Tranemo 2.1_Granskningskarta

Undersökning DP Förskola Tåstarp 210527

Undersökning detaljplan Förskola Tåstarp

 

 

 

Inväntar antagande: Verksamhetsområde Källsvedjan del av Gudarp 3:39, Tranemo

Syftet med planen
Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter (Z) som t ex service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.

Processen
Planen är i sitt slutskede och inväntar antagande och avtalsskrivning för en cirkulationsplats uppe på Källsvedjeområdet.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen eller BSV.

Synpunkter

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta

Samrådsredogörelse

Trafikutredning

Geoteknisk undersökning text

Geoteknisk undersökning, karta

Inväntar samråd: del av Tranemo Gudarp 3:39 Ljungsnäs, Tranemo

Syftet med planen är att möjliggöra området för industrimark enligt viljeriktningen i översiktsplanen om industrimark. Det är en extern part (Tranemo Grus och Betong) som har ansökt om planuppdrag för planen.

Processen: planen inväntar samråd. Planuppdrag och utredningar för planen kommer att beställas och bekostas av extern part.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller av Samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Planuppdrag: Turnwood Tåstarp 1:13; Tranemo

Syftet med planen är att göra om industrimark till bostäder. Tomten ligger attraktivt nära Tranemosjön och i närhet till kollektivtrafik, service, rekreation och skola.

Processen: Planenheten i Gislaved har fått ett planuppdrag att utreda möjligheten om bostäder i området.

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen eller planenheten i Gislaved.

Inväntar samråd: Radhusvägen 1:132, 1:133, Dalstorp

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder.

Processen: Planuppdrag är beställt av planenheten i Gislaved. Extern part (Tranemobostäder) har beställt utredningar och står för utredningskostnader. Planen inväntar nu samrådsskede.

Upplysningar lämnas av Tranemobostäder.

Samråd 17 december 2021-24 januari 2022: Drivmedel Källsvedjan Gudarp 3:44 och 3:45 och del av Björsdamm 2:1, Tranemo

Syftet med planen är att möjliggöra för drivmedel på en redan befintlig plan.

Process: Planen befinner sig i samråd mellan 17 december 2021-26 januari 2022. Samrådsmöte den 12 januari 2022 kl 18.00 i Forumsalen på Tranemo kommunhus.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller av Samhällsutveckling på Tranemo kommun.

Gudarp 3.44 och 3.45 22.11.21 samråd plankarta

Samråd-Planbeskrivning Gudarp 3.44 och 3.45

Undersökning om BMP_Gudarp 3.44 och 3.45

Planuppdrag: Skogarp 1:5, Dalstorp

Process: Arbetas på inför samråd.

Syfte: Att upprätta bostäder i blandad form i sjönära läge intill Tryffelvägen.

Upplysning: För information kontakta Wasim Fanari på planenheten i Gislaved eller av Samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Planuppdrag: Limmared 36:6, 36:7, 36:8

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder (flerbostadshus).

Processen: Planenheten i Gislaved jobbar fram ett planförslag inför samråd.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller Samhällsutveckling på Samhällssektionen.

 


Publicerad den 19 mars 2019, senast ändrad den 12 januari 2022