Pågående detaljplaner

karta

Antagande: Detaljplan, fastigheten Tåstarp 1:28

Syftet med planen
Syftet med planen är att möjliggöra en utökad byggrätt på fastigheten Tåstarp 1:28. Fastigheten är idag bebyggd med ett enfamiljshus. Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten och bygga radhus med omkring 10 lägenheter.

Befintlig plan medger endast en byggnadshöjd om 6 meter samt begränsar den byggbara ytan med prickmark. Intilliggande del av Tranemo 2:1 ägs av Tranemo kommun och förvärvas av exploatören. Fastigheten är idag planlagd som PARK.

Ny detaljplan innebär att hela planområdet planläggs för Bostadsändamål med tillåten byggnadshöjd om 7 m.

Processen

Planen är ute för antagande. Planen planeras att hanteras av allmänna utskottet 2019-12-12. Därefter går planen vidare till kommunstyrelsen 2020-01-20 och slutligen antas planen i kommunfullmäktige 2020-02-03. Om inte planen överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter att protokollet från fullmäktige anslås.

Detaljplanen hanteras med ett standardplanförfarande.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av samhällsutvecklingssektionen på 073-148 32 13.

Antagande – Granskningsutlåtande

Antagande – Plan och genomförandebeskrivning

Antagande – Plankarta

Granskning: Detaljplan utökande verksamhetsområde Källsvedjan Del av Gudarp 3:39

Syftet med planen
Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter(Z) som t ex service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.

Processen
Under tiden 02-05-2019 till 23-05-2019 ställs granskningshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider, samt på Tranemo bibliotek. Granskningshandlingarna finns även på hemsidan https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner-2/pagaende-detaljplaner/

Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av planavdelningen på telefon 0325-57 64 09 eller mail; plan@tranemo.se

Synpunkter
Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra det genom undertecknad handling senast den 23 maj 2019 till Tranemo kommun, Samhällsutvecklingssektionen, 514 80 TRANEMO eller via mejl till kommun@tranemo.se

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta

Samrådsredogörelse

Trafikutredning

Geoteknisk undersökning text

Geoteknisk undersökning, karta

Samråd: Detaljplan ny förskola Nittorp- Nygården 1:88

Syftet med planen är att möjliggöra en ny förskola i Nittorps samhälle på fastigheten Nittorps-Nygården 1:88. Aktuellt planområde utgörs av ett kommunägt skogsområde mellan Idrottsvägen och Nittorps ishall. Planen ska möjliggöra en förskola upp till sex avdelningar.

Under tiden 30-05-2019 till 20-06-2019 ställs samrådshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider. Samrådshandlingarna finns även på hemsidan https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner-2/pagaende-detaljplaner/ samt i kafeterian i Nittorps ishall.

Samråd – Plan och genomförandebeskrivning

KS_2018_208-Samråd – Plankarta

KS_2018_208-Samråd – Behovsbedömning

Samråd: Ändring av detaljplan Grimsås IKO-Grimslund 2:12 mfl, Nexans

Syftet med planen är att möjliggöra en utökad byggrätt på Nexans anläggning i Grimsås i syfte att säkerställa en långsiktig utvecklingsmöjlighet inom befintlig anläggning.
Detaljplanen har ändrats så att en högre andel av fastigheten får bebyggas, upp till 50%, samt en högre generell byggnadshöjd, en nockhöjd på 18 meter tillåts. Samtidigt möjliggörs långt in på fastigheten möjligheten att uppföra en byggnad om 30 meter.

Under tiden 2020-10-08 till 2020-10-29 ställs samrådshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning samt på biblioteket under ordinarie öppettider. Svarsblankett kan lämnas i receptionen på kommunhuset.

Upplysningar kan ges till Metria på 010-121 80 71 ola.rosenqvist@metria.se

Plankarta

Planbeskrivning


Publicerad den 19 mars 2019, senast ändrad den 23 oktober 2020