Pågående detaljplaner

karta

Revideras inför granskning: Tåstarp delar av Tranemo 2:1

Process
Planförslaget revideras inför granskning. Samrådstiden för detaljplanen var mellan den 21 juni till 5 september. Samrådshandlingarna finns nedan.

Syfte
Planen syftar till att pröva markens lämplighet för utveckling av ny bebyggelse i form av förskola och flerbostadshus på delar av fastigheten Tranemo 2:1 m.fl. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid. Planen syftar även till att säkerställa tillfartsvägar till befintlig samt kommande bebyggelse.

Upplysningar
För mer information eller frågor om planen kontakta:
Neda Jafari, planarkitekt 0371485070, neda.jafari.najafi@gislaved.se

Undersökning detaljplan Förskola Tåstarp

Plankarta

Planbeskrivning

Inväntar antagande: Verksamhetsområde Källsvedjan del av Gudarp 3:39

Syftet med planen
Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter(Z) som t ex service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.

Processen
Planen är i sitt slutskede och inväntar antagande och avtalsskrivning för en cirkulationsplats uppe på Källsvedjeområdet.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen eller BSV.

Synpunkter

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta

Samrådsredogörelse

Trafikutredning

Geoteknisk undersökning text

Geoteknisk undersökning, karta

Antagen Kommunfullmäktige 2021 09 30: Detaljplan Grimsås IKO-Grimslund 2:12 mfl, Nexans

Syftet med planen är att möjliggöra en utökad byggrätt på Nexans anläggning i Grimsås i syfte att säkerställa en långsiktig utvecklingsmöjlighet inom befintlig anläggning.
Detaljplanen har ändrats så att en högre andel av fastigheten får bebyggas, upp till 50%, samt en högre generell byggnadshöjd, en nockhöjd på 18 meter tillåts. Samtidigt möjliggörs långt in på fastigheten möjligheten att uppföra en byggnad om 30 meter.

Planen antogs i Kommunfullmäkte 2021 09 20.

Upplysningar lämnas av Metria på 010-121 80 71 ola.rosenqvist@metria.se

Antagandekarta – Grimslund 20210423

ANTAGANDE_Planbeskrivning

Antagande – Granskningsutlåtande

Planbeskrivning DP Grimslund 2_77_20201223

Inväntar samråd: del av Gudarp 3:31, Ljungsnäs

Syftet med planen är att möjliggöra området för industrimark enligt viljeriktningen i översiktsplanen om industrimark. Det är en extern part (Tranemo Grus och Betong) som har ansökt om planuppdrag för planen.

Processen: planen inväntar samråd. Planuppdrag och utredningar för planen kommer att beställas och bekostas av extern part.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller av Samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Planuppdrag: Turnwood Tåstarp 1:13

Syftet med planen är att göra om industrimark till bostäder om ca 50-100 bostäder. Tomten ligger attraktivt nära Tranemosjön och i närhet till kollektivtrafik, service, rekreation och skola.

Processen: Planenheten i Gislaved har fått ett planuppdrag att utreda möjligheten om bostäder i området.

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Planuppdrag: Radhusvägen Dalstorp 1:132, 1:133

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder.

Processen: Ett planuppdrag är beställt av planenheten i Gislaved. Extern part (Tranemobostäder) har beställt utredningar och står för utredningskostnader.

Upplysningar lämnas av Tranemobostäder.

Inväntar samråd: Detaljplan för drivmedel uppe på Källsvedjan Gudarp 3:44 och 3:45

Syftet med planen är att möjliggöra för drivmedel på en redan befintlig plan. Planen befinner sig snart i samråd.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller av Samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Planuppdrag: Limmared 36:6, 36:7, 36:8

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder (flerbostadshus).

Processen: Planenheten i Gislaved jobbar fram ett planförslag inför samråd.

Upplysningar lämnas av planenheten i Gislaved eller Samhällsutveckling Samhällssektionen.

 


Publicerad den 19 mars 2019, senast ändrad den 24 september 2021