Pågående detaljplaner

karta

Planuppdrag: Tåstarp delar av Tranemo 2:1

Syftet med planen  är att möjliggöra en förskola och bostäder.

Processen

Planen är i sitt första skede, i ett planuppdrag där utredningar sker.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Inväntar antagande: Verksamhetsområde Källsvedjan del av Gudarp 3:39

Syftet med planen
Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter(Z) som t ex service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.

Processen
Planen är i sitt slutskede och inväntar antagande och avtalsskrivning för en cirkulationsplats uppe på Källsvedjeområdet.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Synpunkter

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta

Samrådsredogörelse

Trafikutredning

Geoteknisk undersökning text

Geoteknisk undersökning, karta

Planuppdrag: Detaljplan för drivmedel uppe på Källsvedjan Gudarp 3:44 och 3:45

Syftet med planen är att möjliggöra för drivmedel på en redan befintlig plan. Planen är i sitt startskede där planenheten i Gislaved har fått ett planuppdrag att driva planen vidare.

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Inväntar antagande: Detaljplan Grimsås IKO-Grimslund 2:12 mfl, Nexans

Syftet med planen är att möjliggöra en utökad byggrätt på Nexans anläggning i Grimsås i syfte att säkerställa en långsiktig utvecklingsmöjlighet inom befintlig anläggning.
Detaljplanen har ändrats så att en högre andel av fastigheten får bebyggas, upp till 50%, samt en högre generell byggnadshöjd, en nockhöjd på 18 meter tillåts. Samtidigt möjliggörs långt in på fastigheten möjligheten att uppföra en byggnad om 30 meter.

Efter samrådet har endast smärre justeringar gjorts för att tillgodose ledningsintressen inne på industrifastigheten.

Planen revideras inför antagande. 

Upplysningar lämnas av Metria på 010-121 80 71 ola.rosenqvist@metria.se

Granskning – Samrådsredogörelse

GRANSKNING_Plankarta_20210315

Planbeskrivning DP Grimslund 2_77_20201223

Planuppdrag: Gudarp 39:1, Ljungsnäs

Syftet med planen är att möjliggöra området för industrimark. Det är en extern part (Tranemo Grus och Betong) som har ansökt om planuppdrag för planen.

Processen: planen är inne i ett första skede där planenheten i Gislaved har fått ett planuppdrag. Utredningar för planen kommer att beställas och bekostas av extern part.

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Planuppdrag: Turnwood Tåstarp 1:13

Syftet med planen är att göra om industrimark till bostäder om ca 50-100 bostäder. Tomten ligger attraktivt nära Tranemosjön och i närhet till kollektivtrafik, service, rekreation och skola.

Processen: Planenheten i Gislaved har fått ett planuppdrag att utreda möjligheten om bostäder i området.

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen.

Planuppdrag: Radhusvägen Dalstorp 1:132, 1:133

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder.

Processen: Ett planuppdrag är beställt av planenheten i Gislaved. Extern part (Tranemobostäder) har beställt utredningar och står för utredningskostnader.

Upplysningar lämnas av Tranemobostäder.

Planuppdrag: Limmared 36:6, 36:7, 36:8

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder (flerbostadshus).

Processen: Planenheten i Gislaved har fått i ett planuppdrag där planen är i ett startskede. Det är en extern part (Tranemobostäder) som beställt planen där utredningar är beställda och bekostas av dem.

Upplysningar lämnas av Tranemobostäder.

 


Publicerad den 19 mars 2019, senast ändrad den 15 april 2021