Så här söker du planbesked

PlanritningPlanritning

Information om hur du söker planbesked. Se i flikarna nedan.

Vad innebär ett planbesked?

Ett planbesked innebär att Tranemo kommun prövar om marken är lämpad för detaljplaneläggning enligt ansökan. Om planbeskedet blir positivt prövas det föreslagna ändamålet i en detaljplaneprocess. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas kommer vi att ange skälen för detta i planbeskedet. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Synpunkter och fakta som inkommer under planprocessen kan medföra att planarbetet avbryts.

Beslut om planbesked ska lämnas inom fyra månader från det att fullständiga handlingar inkommit till Näringsliv- och strategisektionen. När beslut har fattats skickas meddelande om positivt eller negativt planbesked till sökande. Ett planbesked är inte bindande och beslutet kan inte överklagas. Faktura för planbesked skickas separat.

Så här gör du

För att ansöka om planbesked fyll i blanketten. Blanketten finns även att hämta på kommunkontoret. Blanketten kan skickas till Tranemo kommun, Samhällsutvecklingssektionen, 514 80 Tranemo eller som epost till plan@tranemo.se eller lämnas direkt till växeln på kommunkontoret.

Vilka handlingar behövs?

Handlingar som alltid ska bifogas ansökan:
• Översiktskarta: Rita in det föreslagna planområdet på en karta så att man kan se det i ett större sammanhang.
• Situationsplan i skala 1:1 000 eller 1:500. Rita exempelvis in tomter, byggnader, utfarter, parkeringsplatser m.m.
• Skiss, illustration, volymstudie eller liknande som visar projektets/byggnadsverkets karaktär och omfattning. Det är önskvärt om hustyper, ungefärliga byggnadshöjder, våningsantal, bruttoarea mm framgår.

Övrigt underlag som kan bifogas ansökan

Om det finns framtagna utredningar, beräkningar eller andra dokument avseende t.ex. geoteknik, buller, solstudier m.m. som kan vara av betydelse för projektets genomförande.

Vad kostar ett planbesked?

Kommunen tar ut en avgift för beredningen av planbeskedsansökan. Avgiften debiteras i samband med beslutet om planbesked. Om du tar tillbaka din ansökan tar vi betalt för det arbete vi lagt ned dittills.

Enkel åtgärd:

200 Miniprisbasbelopp (mPBB) eller tidsersättning (200 x 45,5 = 9 100 kr)*
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard planförfarande.
*. Taxan är baserad på prisbasbeloppet som bestäms varje år av regeringen. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr, vilket ger milliprisbasbelopp (mPBB) på 45,5.

Medelstor åtgärd:

400 Miniprisbasbelopp (mPBB) eller tidsersättning (400 x 45,5 = 18 200 kr)*
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
*. Taxan är baserad på prisbasbeloppet som bestäms varje år av regeringen. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr, vilket ger milliprisbasbelopp (mPBB) på 45,5.

Stor åtgärd:

700 Miniprisbasbelopp (mPBB) eller tidsersättning (700 x 45,5 = 31 850 kr)*
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändra markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
*. Taxan är baserad på prisbasbeloppet som bestäms varje år av regeringen. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr, vilket ger milliprisbasbelopp (mPBB) på 45,5.


Publicerad den 31 augusti 2016, senast ändrad den 23 oktober 2020