Ekonomiskt bistånd

Här kan du läsa mer om försörjningsstöd, hur en ansökan går till och var du ska vända dig och vad du kan få hjälp med.

Händer skriver på ett tangentbord till en dator

Du som bor i Tranemo kommun kan ha rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd om du själv inte kan försörja dig eller tillgodose dina behov på annat sätt. Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Försörjningsstöd ska garantera dig en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, etableringsersättning, m.m.)

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och/eller avslutat gymnasieskolan.

Viktigt att veta innan du ansöker

 • Om du är gift, registrerad partner eller sambo så har ni försörjningsplikt gentemot varandra, ni måste då ansöka tillsammans.
 • Säg till om du behöver tolk.
 • Du får inte ha sparpengar eller äga aktier, obligationer eller andra värdepapper.
 • Har du en bil måste du i vissa fall sälja den.
 • Om du kan arbeta måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete eller praktik.
 • Om du är sjuk måste du ha ett läkarintyg på att du inte kan arbeta.

Provberäkning

Innan du ansöker kan du själv göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida.

Ansökan

Om du behöver ansöka eller har frågor om ekonomiskt bistånd vänder du dig till kommunens växel och ber att få tala med en handläggare på ekonomisk bistånd.

Handläggarna har telefontid varje dag mellan 8:30-9:30.

Vem kan ansöka?

Den som inte själv kan tillgodose sin eller sin familjs behov på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Annat sätt kan vara genom arbete eller genom samhällets övriga bidragssystem.

Eget försörjningsansvar

Socialtjänsten tillämpar individuella bedömningar för att utreda den enskildes rätt till bistånd. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska den enskilde bidra till sin försörjning efter egen förmåga. Dvs.

 • Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning för att kunna få försörjningsstöd. Har du varit arbetslös länge kan socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Om du inte medverkar i anvisad aktivitet kan försörjningsstöd avslås i sin helhet eller nedsättas.
 • Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta måste styrka detta med ett läkarintyg.

Försörjningsstöd för studenter

Som studerande är du berättigad till försörjningsstöd under studieuppehåll på samma villkor som andra sökande förutsatt att du uppfyller arbetsvillkoret samt saknar tillgångar. OBS! Studerar du på gymnasiet och ännu ej fyllt 21 år är dina föräldrar försörjningsansvariga för dig.

Arbetsvillkoret

Försörjningsstöd beviljas enbart om arbetsvillkoret är uppfyllt. Det innebär att du ska ha sökt sommarjobb i rimlig tid och omfattning samt att detta kan styrkas. Arbetsvillkoret måste styrkas genom:

 • att du kan visa att du i god tid (från februari månad) har sökt sommarjobb och sökt alla arbeten du är kvalificerad för.
 • att du fortsätter aktivt söka arbeten under sommaruppehållet.
 • att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen 14 dagar innan sommarlovet och besöker Arbetsförmedlingen din första studiefria dag.

Äldreförsörjningsstöd

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Pensionsmyndigheten

Vilka inkomster avgör hur mycket försörjningsstöd jag kan få?

Exempel på inkomster som minskar försörjningsstödet:

 • Lön
 • Sjukpenning
 • Pension
 • Studiebidrag
 • A-kassa/Alfakassa
 • Underhållsstöd
 • Barnbidrag
 • Skatteåterbäring
 • Tillgångar, etc.

Vad kan jag ansöka om?

Utöver riksnormen kan du även ansöka om nedanstående utgifter.

Ytterligare faktiska kostnader

Du kan ha rätt till andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. I Tranemos kommunala riktlinjer framgår vilka kostnader som är rimliga. Riktlinjerna bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt kan ha råd med:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Avgift för fackförening eller A-kassa

Livsföring i övrigt

Du kan även ha rätt till bistånd för din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader som ingår i skälig levnadsnivå, men som inte förekommer så ofta. Exempel på sådana kostnader är:

 • Läkarvård/medicin inom högkostnadsskyddet
 • Tandvård
 • Glasögon
 • Lokala resor
 • Umgängesresor
 • Hemutrustning
 • Spädbarnsutrustning
 • Flyttkostnader

OBS!

Socialtjänsten har möjlighet, inte skyldighet, att bevilja bistånd utöver det som garanterar en skälig levnadsnivå. Ansökan om ”ytterligare faktiska kostnader” och ”livsföring i övrigt” måste styrkas med underlag, t.ex. kvitto, avtal, fakturor, kontoutdrag etc.

Bistånd till skulder beviljas normalt inte, t.ex. påminnelseavgift, inkassokrav, personliga skulder etc.

Hur går en ansökan till?

För att göra en ansökan behöver du ta kontakt med en handläggare för ekonomiskt bistånd, kontaktuppgifter samt telefontid kan du se här ovan under ”ansökan”. Du kommer då bli aktualiserad i socialtjänstens datasystem och ett initialt samtal om din situation och vad du behöver hjälp med kommer att äga rum. Efter samtalet kommer du per post bli erbjuden en mötestid och ansökningshandlingar kommer att sändas ut till dig tillsammans med information om ekonomiskt bistånd.

Till mötet ska du ha med dig:

 • Kontoutdrag för tre månader bakåt i tiden för samtliga konton
 • Kontoöversikt
 • Hyreskontrakt
 • Skattedeklaration
 • Underlag för de kostnader du vill ansöka om, t.ex. fakturor, kvitton, avtal etc.

Under mötet kommer socialsekreteraren att fråga om din situation och bakgrund och skulle eventuella underlag saknas kommer socialsekreteraren att begära in dessa. Du har en vecka på dig att lämna in kompletteringar till din ansökan och när ansökan är komplett har socialsekreteraren en vecka på sig att utreda din rätt till bistånd.

När utredningen är klar kommer beslut att skickas hem till dig per post och skulle du ha rätt till bistånd kommer en utbetalning att ske till det konto du uppger för socialsekreteraren.

Vad kan jag göra om jag inte får bistånd?

Om du är missnöjd med det beslut som socialtjänsten har fattat kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara skriftligt.

OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det ska skickas eller lämnas till socialtjänsten. Din skrivelse måste ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning.

När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen.

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska undertecknas.

Om något är oklart eller om du vill ha hjälp med att överklaga beslutet kan du vända dig till din handläggare eller annan tjänsteman på socialkontoret.

Överklagandet ska skickas till:

Tranemo kommun

Omsorgssektionens myndighetsutövning

51480 TRANEMO

Hur mycket pengar kan jag få?

Socialtjänsten gör beräkningar utifrån den så kallade riksnormen. Regeringen fastställer årligen en riksnorm och nivån på den grundas på officiella prisundersökningar. Riksnormen ska täcka kostnader för:

Personliga kostnader

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien

Gemensamma hushållskostnader

 • Förbrukningsvaror
 • Avgift för tidning, tv och telefon

Riksnormen

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

Här kan du läsa mer om riksnormen – Länk till socialstyrelsen.se

Provberäkning

Innan du ansöker kan du själv göra en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida. Följ länken så kan du själv fylla i dina inkomster och utgifter och se om du ligger på ett underskott.

Kan jag bli återbetalningsskyldig av försörjningsstöd?

Det framgår alltid av beslutet om du är återbetalningsskyldig. Normalt sett behöver du inte betala tillbaka försörjningsstödet. Du kan bli återbetalningsskyldig om du får försörjningsstöd:

 • som förskott på en förmån eller ersättning, t.ex. sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön.
 • när du är indragen i en arbetskonflikt och ej får lön/a-kassa.
 • om du inte kommer åt dina egna inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka.
 • för att du lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du riskerar då också att bli polisanmäld för bidragsbrott.

Om du blivit beviljad bistånd utöver skälig levnadsnivå mot kravet att du återbetalar så måste du göra det.

OBS! Du kan även bli återbetalningsskyldig om socialtjänsten gjort fel och du själv borde ha insett det, t.ex. om du fått en för stor utbetalning.

Kan jag få hjälp att reda i min ekonomi?

Förmedlingskonto

Har du svårt att få inkomster och utgifter att gå ihop har du möjlighet att söka bistånd i form av ett förmedlingskonto hos socialkontoret. Ett förmedlingskonto är ett konto som socialkontoret befogar över i samråd med dig, så att dina räkningar till boende och dylikt blir betalda. De återstående inkomsterna portioneras sedan ut till dig efter överenskommelse mellan dig och handläggaren så att din vardag blir mer lätthanterlig. Ett förmedlingskonto kan sägas upp när som helst och är en frivillig insats.

Ansöker gör du genom att ringa handläggare för ekonomiskt bistånd som du kan se ovan under ”Ansökan”.

Budget- och skuldrådgivning

Vi samarbetar med Borås stad när det gäller budget- och skuldrådgivning. Där kan du bland annat få råd om du är skuldsatt och få hjälp med att skapa en hushållsbudget. Följ länken till höger för att läsa mer om verksamheten samt om hur du ansöker.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess inom socialtjänsten regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen.

Av 1 § första stycket framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Gör en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se


Publicerad den 30 juni 2017, senast ändrad den 30 augusti 2023